Co składa się na Twoją pensję? Wszystko, co musisz wiedzieć, aby obliczyć swoje wynagrodzenie!

Materiał informacyjny GoWork
Kwota, jaką pracownik otrzymuje na konto jest dużo niższa od tej, która widnieje w umowie. Wynika to z faktu, że pracodawca jest zobowiązany odprowadzić z jego pensji składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, a także podatek dochodowy. To jednak nie wszystkie koszty, jakie ponosi przedsiębiorca w związku z zatrudnieniem pracownika. Sprawdź, co składa się na Twoją pensję.

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatki

Pensja pracownika dzieli się na trzy najważniejsze składowe: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe i dodatki zmienne. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowa płaca za wykonaną pracę, która nie może być niższa od płacy minimalnej. Od stycznia 2020 roku najniższa krajowa wynosi 2 600 złotych brutto, a więc 1 920 złotych na rękę. W przypadku umowy o dzieło lub zlecenia, minimalna stawka, jaką powinien zapłacić pracodawca wynosi 17 złotych brutto, czyli około 13 złotych netto, jak wynika z kalkulatora wynagrodzeń. W zależności od systemu wynagradzania w pracy, może ona przybierać różne formy, np. czasową, prowizyjną czy premiową. Najczęściej jednak płaca zasadnicza jest ustalana w stałej stawce miesięcznej, a zatem jest wypłacana w tej samej wysokości co miesiąc pod warunkiem, że został on przepracowany w pełnym zakresie. Kiedy wynagrodzenie zasadnicze ulega obniżeniu? W sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. W takim wypadku jego wysokość może być mniejsza niż obowiązująca najniższa krajowa. Stawki zgodne z regulaminem wynagradzania są ustalone i przedstawione w umowie kwocie brutto. Od niej zaś są potrącane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Dodatki stałe związane są ze specyfiką danej branży. Przysługują one nie za wyniki, lecz określone czynności, funkcje i ciężkie warunki pracy. Dodatki otrzymują osoby pracujące w godzinach nadliczbowych, systemie zmianowym (również w nocy), w weekendy lub święta. W ich skład wchodzą również dodatek stażowy (za przepracowanie określonej liczby lat, tzw. pensja jubileuszowa), funkcyjny (dla osób zarządzających zespołem za wyniki pracy podwładnych czy dużą odpowiedzialność wynikającą z pełnionej funkcji), branżowy (np. dla hutników i górników), trzynasta pensja, dodatek za pracę w ciężkich lub niebezpiecznych warunkach, dodatek za znajomość języków obcych oraz szczególne umiejętności.

Dodatki zmienne związane są z wynikami pracy oraz efektywnością pracowników. Pełnią one przede wszystkim funkcję motywacyjną. Ich wysokość zależy od różnych czynników, na przykład realizacji konkretnego zadania (pozyskanie klienta, udana transakcja). Dodatek prowizyjny otrzymują często przedstawiciele branży handlowej.

Pensja a różne systemy wynagradzania

System wynagradzania, który obowiązuje o danej firmie będzie decydował o kwocie wynagrodzenia brutto. Wyróżnia się jego sześć form:

 • czasowy - wyróżnia się stawki godzinowe, tygodniowe i miesięczne. Skupia się on na realizacji poszczególnych zadań i nie bierze pod uwagę zaangażowania pracownika, dlatego motywacja osób pracujących w tym systemie jest raczej niska;

 • akordowy - wynagrodzenie zależy od wyników pracownika, dlatego jest silnie motywujący. Niestety, praca w systemie akordowym nie gwarantuje stałego wynagrodzenia, więc może po pewnym czasie stać się przyczyną stresu.

 • prowizyjny - oprócz stałej pensji, pracownik otrzymuje procent od obrotu, zysku lub sprzedaży. Stawka może być ustalana indywidualnie lub dla całego zespołu. System ten występuje najczęściej w firmach handlowych i usługowych;

 • premiowy - wynagrodzenie składa się z podstawy i dodatkowej premii, która przysługuje po spełnieniu kryteriów określonych w systemie zbiorowym, regulaminie wynagrodzeń czy umowie o pracę;

 • zadaniowy - wysokość wynagrodzenia zależy od skuteczności realizowanych celów;

 • kafeteryjny - na wynagrodzenie składa się nie tylko podstawowa pensja, ale również świadczenia pozapłacowe, na przykład prywatna opieka medyczna, pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenie na życie, samochód przeznaczony do użytku prywatnego, dopłata do posiłków, wakacji, płatne dni urlopowe i inne.

Wynagrodzenie pracownika - jakie koszty ponosi pracodawca?

Wynagrodzenie netto, które otrzymuje pracownik to zaledwie 60% kosztów, jakie ponosi pracodawca. Ich wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju umowy. Spójrzmy na przykład: pracownik X szukający pracy w Kielcach, chce zarabiać 2 500 złotych na rękę. Koszt, jaki ponosi pracodawca, który zdecyduje się go zatrudnić to ponad 4 122 zł. Dlaczego tak dużo? Wszystko za sprawą podatków, ubezpieczeń i składek. Na całkowity koszt zatrudnienia pracownika składa się:

 • kwota netto - wynagrodzenie, które pracownik dostaje na rękę. Do obliczenia kwoty netto w przypadku umowy o pracę lub zlecenia można użyć kalkulatora wynagrodzeń;

 • podatek dochodowy - obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub prawnej na rzecz państwa;

 • składka emerytalna - składka przeznaczona na zabezpieczenie emerytalne pracownika;

 • ubezpieczenie rentowe - kwota przeznaczona na wypłaty rent przez ZUS;

 • ubezpieczenie chorobowe - składka, z której ZUS wypłaca pensję chorym przebywającym na zwolnieniach lekarskich powyżej tygodnia;

 • składka zdrowotna - opłata za publiczną służbę zdrowia.

Dodaj ogłoszenie