Jak poprawnie ująć w księgach rachunkowych podatek od nieruchomości?

Materiał informacyjny
Art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku nakłada podatek od nieruchomości na wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych bądź użytkownikami wieczystymi gruntów. W art. 2 ust 1 wyżej wymienionej ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy dotyczący nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności, od których jest uzależniony. W sytuacji, gdy okolicznością, o której mowa jest istnienie budowli albo budynku lub ich części wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku. Jeśli użytkowanie obiektu rozpoczęto przed ostatecznym wykończeniem, wówczas obowiązek podatkowy rozpoczyna się z pierwszym dniem następnego roku po tym, w którym zaczęto jego użytkowanie niezależnie od tego, kiedy został wykończony. Momentem wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości jest miesiąc, w którym ustały okoliczności uzasadniające jego powstanie. Należy zaznaczyć także, że jeśli obowiązek podatkowy, o którym mowa powstaje lub wygasa w trakcie roku, wówczas podatek jest naliczany proporcjonalnie, tylko za te miesiące, których dotyczył.

Podatnicy, których dotyczy obowiązek opłacania podatku od nieruchomości, zobowiązani są do wypełnienia i złożenia, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania, urzędowi gminy specjalnego formularza, w którym przekażą informację o nieruchomości. Osoby fizyczne powinny to zrobić w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź też innego zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku. Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej powinny składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do 31 stycznia, jeśli jednak obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, należy złożyć deklarację w terminie do 14 dni od chwili jego powstania.

Podatek jest płatny w ratach porcjowanych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego. Osoby prawne jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek właściwej gminy w ratach płatnych do dnia 15. każdego miesiąca a za styczeń od 31. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kwota podatku za cały rok nie przekracza 100 zł, wówczas należy go uiścić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zgodnie z zasadą memoriału w księgach rachunkowych jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte przychody przypadające na dany okres i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że podatek od nieruchomości powinien obciążać rok, którego dotyczy niezależnie od terminu jego zapłaty. Należy zastosować także zasadę współmierności, która ma zapewnić współmierność przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego, do których powinny zostać zaliczone koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Jeśli jednostka przyjęła, że jej rok obrotowy dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych, wówczas zgodnie z zasadą współmierności powinna wykazać kwotę podatku w rozliczeniach międzyokresowych i odpisywać w koszty co miesiąc ustaloną z góry proporcją kwotę. Potrzebna Ci tania Księgowość na Wilanowie? Możemy Ci zaoferować przystępne ceny oraz dużą wiedzę i doświadczenie. Już od ponad 10 lat prowadzimy księgi rachunkowe i sprawy kadrowe małych i dużych firm. Zawsze chętnie odpowiadamy na pytania naszych klientów, a w razie potrzeby służymy także radą.

Dodaj ogłoszenie