MUZEUM WSKI KIELECKIEJ PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI HISTORIA I KULTURA

Artykuł sponsorowany

Kolejny raz laureatem nagrody Lider Re­gionu jest Park Etnograficzny w Tokarni. Kapituła tej świętokrzyskiej nagrody go­spodarczej przyznała w tej edycji zaszczyt­ną statuetkę jednemu z najpiękniejszych zakątków Kielecczyzny, położonemu w malowniczym zakolu Czarnej Nidy. Miej­scu magicznym, w którym można odbywać niezwykłą podróż w czasie i zapoznać się w ciekawy sposób z historią.

Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnogra­ficzny w Tokarni jest instytucją kultury Sa­morządu Województwa Świętokrzyskiego.

Na 65 hektarach posadowiono tu po­nad 80 unikatowych obiektów architektury drewnianej, datowanych od XVII do XX wieku, które zostały zgrupowane w sze­ściu zwartych sektorach, reprezentujących etnograficzne subregiony Kielecczyzny.

W obiektach oglądamy ciekawe ekspo­zycje stałe, które przenoszą nas w minione czasy, między innymi do: atelier fotografa, sklepiku kolonialnego, domu lekarza czy dawnej apteki. Oglądamy również miejsca pracy rzemieślników, takich jak: szewc, stolarz, plecionkarz czy gonciarz. Odwie­dzamy także zagrody wiejskie, budynki go­spodarcze, zabytki przemysłu wiejskiego, kuźnię oraz młyny wietrzne i wodne. Udo­stępniane do zwiedzania przez turystów pomieszczenia wyposażone są w sprzęt, meble i narzędzia typowe dla regionu i cza­su, z którego pochodzą. W zbudowanym z drewnianych bali w 1763 roku barokowym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Po­cieszenia, wciąż odprawiane są msze, a nawet odbywają się śluby.

Unikatowy krajobraz tego miejsca ze względu na walory kulturowe i i przyrod­nicze przyciąga również ekipy filmowe. To właśnie tu, w skansenie w Tokarni po­wstawały kadry tak znakomitych filmowych produkcji, jak: „Śluby Panieńskie”, „Papusza”, „Wołyń”, „Wyklęty”, „Legiony”. To w skansenie powstawały ostatnio zdjęcia do filmu „Raport Pileckiego” w reżyserii Leszka Wosiewicza.

Atrakcyjna, stale wzbogacana oferta lekcji i warsztatów muzealnych sprawia, że skansen jest także chętnie odwiedzany przez uczniów szkół. Interaktywne formy prezentacji dziedzictwa kulturowego Kie­lecczyzny są też ciekawą formą spędzania czasu dla turystów weekendowych. „Ro­dzinne niedziele w skansenie”, podczas których turyści angażują się w zajęcia cha­rakterystyczne dla mieszkańców dawnej wsi oraz ścieżki questowe są nowatorską formą przekazywania wiedzy historycz­nej. Questy oraz przewodnik po skansenie zostały także uruchomione w formie bez­płatnej aplikacji na systemy mobilne, która zdobywa laury na ogólnopolskich targach turystycznych i wydawniczych.

Park Etnograficzny w Tokarni jest mu­zeum żywym. Dzięki pokazom obrzędo­wym, przedstawieniom parateatralnym, wprowadzeniu formuły zaangażowania widza w realizowane przedsięwzięcia, zdobywa wielu zwolenników oraz wypełnia ważną misję edukacyjną.

W skansenie, każdego roku organizo­wanych jest kilkanaście dużych imprez plenerowych, między innymi: Świętokrzyski Festiwal Smaków, Jarmark Agro­turystyczny, Piknik Świętojański, Święto Chleba czy Smaki Jesieni. Przedsięwzię­ciom towarzyszą pokazy obrzędowe oraz prezentacja muzyki ludowej.

Unikatowe obiektów architektury drew­nianej z XVII, XVIII, XIX i XX wieku, cie­kawe wystawy przenoszące turystów w minione czasy, wykorzystywanie plenerów do realizacji filmowych, atrakcyjna i sta­le wzbogacana oferta lekcji i warsztatów muzealnych dla uczniów, a także rodzinne niedziele w skansenie, ścieżki questowe czy przewodnik po skansenie w formie bezpłatnej aplikacji na systemy mobilne oraz liczne jarmarki, festiwale, pikniki –niezaprzeczalnie stawiają Park Etnograficz­ny w Tokarni na najwyższym podium jak przekazywać wiedzę historyczną w nowatorski sposób.

Mariusz Masny - Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej

MUZEUM WSKI KIELECKIEJ PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI HISTORIA I KULTURA

Serdecznie dziękuję kapitule za uhonorowanie Muzeum Wsi Kieleckiej prestiżową nagrodą Lider Regionu 2020. Jest ona pięknym wsparciem dla naszych marzeń i ambicji. Każde zadanie, nawet to najmniejsze, realizujemy z wielką pasją. W ciągu minionego roku uczyniliśmy wiele, aby ochronić i atrakcyjnie prezentować historię naszego regionu oraz polskiej wsi. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania. Wierzymy, że rok 2020 otworzy przed nami kolejne możliwości. Zapraszamy do Parku Etnograficznego w Tokarni.

MUZEUM WSKI KIELECKIEJ PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI HISTORIA I KULTURA
Dodaj ogłoszenie