Niedziela z zakazem handlu. Gdzie zawsze zrobisz zakupy?

AIP
Piotr Mizerski / Polska Press
Już za pasem druga niedziela z zakazem handlu. Na razie zakazem pracy w niedzielę objęci są tylko handlowcy, inni pracują jak zwykle. Podobnie jak w soboty. Dlatego wiele osób z pewnością ma dziś potrzebę zrobienia zakupów - kupienia najpilniejszych rzecz na dziś i najbliższe dni gdy na zakupy po prostu nie będzie czasu. Upłynie kilka miesięcy nim w niedzielę przestaniemy zadawać sobie pytanie: gdzie dziś zrobię zakupy, bo będzie to jasne: w tę niedzielę nie ma zakazu handlu więc zakupy wszędzie, a w tę obowiązuje zakaz handlu więc zakupy... no właśnie gdzie zrobimy zakupy w niedzielę 18 marca?

Kolejna niedziela z zakazem handlu. Podobnie jak wcześniej i w kolejne dwie niedziele kwietnia (handel dozwolony będzie dopiero w ostatnią niedzielę tego miesiąca, zamknięte muszą być duże sklepy oraz częściowo galerie handlowe. Otwarte mogą być jednak małe osiedlowe sklepy oraz Żabki i stacje benzynowe.

Jakie sklepy są otwarte w niedzielę?

Nowa ustawa przyjęta rok temu przez Sejm zakłada, że w 2018 roku sklepy w niedziele będą otwarte średnio dwa razy w miesiącu. W 2019 r. będzie można zakupy zrobić tylko w ostatnią niedzielę, a w 2020 r. w żadną.

Nową ustawę zakazującą handlu w niedzielę popiera Kościół oraz Solidarność, które przez wiele miesięcy zbierało podpisy obywateli. NSZZ „Solidarność” proponowało nawet karę dwóch lat więzienia za złamanie przepisów.

Coraz więcej pracownikó ucieka z budżetówki. Kliknij, a dowiesz się dlaczego i jak zwiększają swoje zarobki

"Kto dopuszcza się handlu oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele oraz wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę zakazanych w Ustawie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch" - pisano w projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, której autorem jest NSZZ „Solidarność”.

Zakaz handlu w niedzielę

Ostatecznie handlowcom więzienie grozi. Nakładane będą jednak wysokie grzywny - do 100 tys. złotych. A za recydywę nawet milion złotych. Wszystko zależy od wysokości obrotów sklepu i częstotliwości łamania prawa.

USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta
Art. 5. W niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– są zakazane.

Zakupy każdą niedzielę

Art. 6. 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:
1) na stacjach paliw płynnych;
2) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
3) w aptekach i punktach aptecznych;
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14) w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
15) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
16) w strefach wolnocłowych;
17) w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
18) na terenie jednostek penitencjarnych;
19) w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
20) w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
21) w przypadku handlu towarami z automatów;
22) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);
23) w hurtowniach farmaceutycznych;
24) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
25) w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
26) w zakładach pogrzebowych;
27) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
28) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
29) w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
30) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
31) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
32) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.
2. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 28, 29 i 30, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).

Przepisy karne

Art. 10. 1. Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu.
Art. 11. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 10, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.[3])).

Pełna podstawa prawna - lind do Dziennika Ustaw, kliknij niżej
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/305/1

Praktyka w interpretacji resortu pracy

Jakie przesłanki należy uznać za decydujące dla uznania, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi handel we własnym imieniu i na własny rachunek? Czy dopuszczalny będzie handel przez jednego ze wspólników spółki cywilnej lub franczyzobiorcę?

Objęcie wyłączeniem z art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy wspólników spółki cywilnej będzie możliwe, przy założeniu, że osoby te będą prowadzić handel osobiście, bez pomocy pracowników lub zatrudnionych. Jednocześnie, ponieważ wspólnik spółki cywilnej nie jest ani pracownikiem ani zatrudnionym, kwestia ta pozostaje poza zakresem kompetencji PIP.
Franczyzobiorca zgodnie z przeważającą opinią działa we własnym imieniu i na własny rachunek, a łącząca go umowa franczyzy z franczyzodawcą jest jedynie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem jeżeli franczyzobiorca zatrudniający pracowników lub zatrudnionych, chce otworzyć swój sklep w niedzielę lub święto, to jest to możliwe pod warunkiem prowadzenia przez niego handlu wyłącznie osobiście.

Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący handel osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek, którego zakaz handlu nie obowiązuje, może w niedziele i święta korzystać z pomocy członków rodziny?
Korzystanie z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w takim przypadku nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia.

W jaki sposób identyfikować sklep internetowy – czy elementem decydującym powinno być prowadzenie handlu za pośrednictwem internetu?
Sprzedaż w sklepach internetowych powinna polegać na dokonaniu transakcji za pośrednictwem Internetu, co zakłada że proces sprzedaży odbywa się nie bezpośrednio w kontakcie z klientem, lecz na odległość. Za obejście przepisów należałoby zatem uznać, przypadek w którym klient ogląda towary w sklepie tradycyjnym, a zakupu dokonuje przez Internet (np. tzw. showroom i w efekcie pozorowanie sprzedaży internetowej).
Sprzedaż ze swojej istoty kończy się wydaniem towaru kupującemu, zatem należałoby dopuścić funkcjonowanie w niedziele i święta punktów odbioru osobistego towarów sprzedanych przez internet, jak również dostarczenie takich towarów klientowi przez pracownika sklepu internetowego.

Wideo

Materiał oryginalny: Niedziela z zakazem handlu. Gdzie zawsze zrobisz zakupy? - Strefa Biznesu

Komentarze 12

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Nie możesz sobie zatankować w zwykły dzień, tylko zawracać głowę ludziom w niedzielę ? Zamykacie w niedzielę sklepy, zamknijcie więc i szpitale, policję, strażakom też dajcie wolne. Nawet złodzieje nie powinni kraść w niedzielę ani panie lekkiego prowadzenia się nie powinny pracować. Jak święto, to święto. Ogłosić labę dla wszystkich.
I
I WYLIŻ TYŁEK SWOJEMU
KAPITALISTYCZNEMU BOŻKOWI. TO CI POMOŻE W POKONANIU FRUSTRACJI
Z
Zakupoholik
Wstałam dziś rano i dokładnie tak, jak napisał autor artykułu zadaję sobie pytanie "gdzie ja dziś zrobię zakupy - no makabra" ... Serio zdaniem redaktora wielu Polaków nie ma innych myśli w niedzielny poranek tylko do jakiego sklepu lecieć ? No błagam ... Prasa i media wybitnie nakręcają temat ...
a
aga
już mieliśmy taki rząd który dbał o pracownika a Polacy go przegonili,pzpr,pamiętacie?teraz w tą rolę niby dobroczyńcy dla polaków wszedł pis ze swoim miernotą prezesikiem.
w
wodnik
LUDZIE WAS JUŻ CAŁKIEM PORĄBAŁO Z TYMI ZAKUPAMI W NIEDZIELĘ. RZĄD DAJE WAM WOLNE A WY CHCECIE DALEJ PRACOWAĆ I ROBIĆ ZAKUPY. GŁUPSZEGO NARODU JAK POLACY TO JA NIE ZNAM.
M
Mi Po tym
Zamiast zakazu handlu zróbmy zakaz pracy poza służbami mundurowymi i służbą zdrowia.
L
Lila
Wolna niedziela. czekałam 43 min zeby zapłacić za paliwo na lotosie w gdansku to jakiś kabaret nie możecie robić zakupów od pon do pt w sklepie!!!!! Tylko zapychac stacje benzynowe w niedzielę udając ze to biedronka ludzie chcą za paliwo zapłacić do tego służy stacja.powinni zrobić ustawę ze w niedzielę na stacji tylko paliwo!!!!!!!!!!!!!!!
e
e-merytinspe
Tym, którzy pracują np. bankach, urzędach, instytucjach, korpo itp. a którym tak bardzo nie podoba się ta nowa regulacja wypada powiedzieć, że w takim razie ja też chciałbym mieć prawo do korzystania z w/w instytucji w niedziele. Jak wszyscy pracują to wszyscy.
A tak poważnie: jakim trzeba być niezorganizowanym, żeby koniecznie kupować meble, telewizory, klozety w niedzielę. Jakim trzeba być ograniczonym żeby nie wyobrazić sobie niedzieli bez rodzinnej wycieczki do galerii handlowej?
e
e-merytinspe
Tym, którzy pracują np. bankach, urzędach, instytucjach, korpo itp. a którym tak bardzo nie podoba się ta nowa regulacja wypada powiedzieć, że w takim razie ja też chciałbym mieć prawo do korzystania z w/w instytucji w niedziele. Jak wszyscy pracują to wszyscy.
A tak poważnie: jakim trzeba być niezorganizowanym, żeby koniecznie kupować meble, telewizory, klozety w niedzielę. Jakim trzeba być ograniczonym żeby nie wyobrazić sobie niedzieli bez rodzinnej wycieczki do galerii handlowej?
J
Ja
A w jakim celu są te zakazy? Ksiezulka pedofile mają nadzieję że zwiększy to ilość baranów (nie obrażając baranów) na mszach? I na tacę więcej przybędzie? Chyba tylko na wsiach
W
WIKTOR
BARDZO DOBRZE ŻE JEST ZAKAZ NIEKTÓRZY MAJĄ KRÓTKĄ PAMIĘĆ STALI W KOLEJKACH OD 5 TEJ TRZYMAJĄC BUZIE NA KŁÓDKĘ JAKI Z TEGO WNIOSEK
l
lucyper
kraj tyraków nie biznesu
Dodaj ogłoszenie