Od piątku 17 maja obowiązują podwyższone kwoty jednorazowych odszkodowań dla ubezpieczonych w KRUS. Na jakie wsparcie finansowe może liczyć rolnik po wypadku lub chorobie zawodowej od 2018 roku?

Zacznijmy od tego, kto może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Przede wszystkim musi to być osoba ubezpieczona(rolnik, domownik, pomocnik rolnika - od 18 maja), która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. O odszkodowanie może starać się również członek rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Sprawdź też: Emerytura i renta w KRUS od marca 2018 (po waloryzacji). Ile wynosi zasiłek chorobowy, macierzyński, pogrzebowy

Jednorazowego odszkodowania nie otrzymamy, jeśli wypadek został spowodowany umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. Na finansowe wsparcie nie ma też co liczyć osoba, która była nietrzeźwa, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, i sama w znacznym stopniu przyczyniła się do wypadku.

Od 17 maja 2018 r. obowiązują nowe wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej:

  • 809 zł – za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku (poprzednio 700 zł)
  • 16.180 zł – z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku (poprzednio 14 tys. zł)
  • 80.900 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 16.180 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko/dzieci bądź tylko dzieci, (poprzednio 70 tys. zł)
  • 40.450 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 16.180 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego, (poprzednio 35 tys. zł)
  • 16.180 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom. (poprzednio 14 tys. zł)

Co KRUS uznaje za wypadek przy pracy rolniczej? Jest to "nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3 albo w drodze powrotnej.

Więcej informacji i definicja wypadku przy pracy rolniczej w przypadku pomocnika rolnika na stronie KRUS.

Przeczytaj też: Praca sezonowa. Nowa umowa dla pomocnika przy zbiorach - jakie składki, pobierz wzór zgłoszenia