GMINA WIENIAWA

Materiał informacyjny
Wieniawa bardzo się zmieniła w ciągu 30 lat

UDANE 30 LAT GMINY

Ostatnie trzydzieści lat, to systematyczny rozwój Polski, determinowany przez wszystkie trzy szczeble samorządu. Począwszy od jednostki największej terytorialnie, samorządu województwa mazowieckiego, poprzez samorząd powiatu przysuskiego, na samorządzie gminnym w Wieniawie kończąc, trwały i nadal trwają różnorodne działania oraz realizowane są programy związane z systematycznym rozwojem naszej Małej Ojczyzny. Tegoroczny jubileusz, to czas podsumowań, pokazania doniosłej roli samorządu rozwoju gmin, powiatów i województw, oraz zrealizowanych i trwających w tym zakresie działań. To zarazem czas do nakreślenia perspektyw rozwoju gminy, na wszystkich płaszczyznach i szczeblach samorządu na kolejne lata. W niniejszym artykule, z przyczyn oczywistych, skupię się na przyszłości samorządu gminnego.

Podczas noworocznego spotkania samorządowców Powiatu Przysuskiego, wraz z burmistrzem Przysuchy i wójtami gmin z terenu powiatu, odebrałem z rąk Starosty Przysuskiego, pana Mariana Niemiskiego, gratulacje i życzenia z okazji 30 – lecia samorządności:

- Z okazji Jubileuszu 30-lecia samorządności Gminy Wieniawa, składam na ręce Pana Wójta najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkim tym, którzy poprzez swoją pracę w samorządzie w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju tej Gminy. Dziękuje za trud włożony w pracę na rzecz społeczności gminnej, za dotychczasowe dokonania i sukcesy oraz godne rozwiązywanie problemów mieszkańców. Od 30 lat wójt, członkowie rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy czuwają nad społecznością lokalną. To wielka odpowiedzialność i zaszczyt zarazem.
Życzę, żeby nie ustał Państwa zapał, a gmina wciąż korzystała z Waszego doświadczenia i potencjału. Nagroda zaś niech będą kolejne sukcesy, a przede wszystkim społeczne zaufanie mieszkańców

Starosta Przysuski
Marian Niemirski

Piękna karta rozwoju

Ostatnie trzydzieści lat w Wieniawie, to bez wątpienia piękna karta historii zapisana rękoma wielu ludzi, dla których samorząd gminny był i jest organizacją, dzięki której możliwy stał się rozwój Polski lokalnej. Infrastruktury i miejsc, w których przebywamy i z których korzystamy najczęściej, która w pewnym sensie kreuje i tworzy naszą codzienność. Stąd pragnę podzielić się tymi życzeniami ze wszystkimi osobami, które na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, wniosły swój wkład w rozwój Gminy i budowanie samorządowej rodziny, na solidnych podstawach demokracji i współdziałania na rzecz rozwoju lokalnego. Szczególne podziękowania kieruję do moich poprzedników na stanowisku wójta, pań i panów:
Witolda Studzińskiego, Aliny Szeligi, Roberta Kaczorowskiego, Tadeusza Sykuły, oraz Przewodniczących Rady Gminy: Grzegorza Lipińskiego, Grażyny Strzelczyk, Mariana Korby, Zbigniewa Adamczyka, Leszka Strzałkowskiego, Bogusława Strzałkowskiego, Wojciecha Wątłego, Władysława Bujaka, Janusza Blanka oraz Zdzisława Wiatrowskiego.

Dziękuję za wasze zaangażowanie w proces przygotowania inwestycji i wszelkich innych zadań, które na przestrzeni ostatnich 30 lat zostały zrealizowane i służą naszym Mieszkańcom. Za poświęcony czas, cierpliwość i trud, by ziemia wieniawska, była miejscem przyjaznym, rozwijała się i piękniała, a poziom życia mieszkańców z roku na rok systematycznie wzrastał.

Choć często różnimy się politycznie, mamy inne zdanie na wiele tematów, łączy nas to, że każdy z wielką determinacją i zaangażowaniem realizował swoją misję na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny!

Serdecznie gratuluję i dziękuję za dotychczasową pracę oraz deklaruję i zapraszam do współpracy, w tym szczytnym i ważnym zadaniu, jakim jest troska o dobro wspólne społeczności Gminy Wieniawa!

Panu Staroście Marianowi Niemirskiemu, pragnę serdecznie podziękować za to wyjątkowe wyróżnienie, które jest osobiście dla mnie bardzo ważne, ale bez wątpienia ważne jest również dla tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju naszych społeczności, które ze swojej istoty tworzą jedną wielką rodzinę, której na imię Polska.

Ważne inwestycje

Nie sposób nie wymienić w tym miejscu kilku najważniejszych inwestycji, jakie przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i społecznego naszego lokalnego środowiska. Wybudowany przez samorząd województwa mazowieckiego, Zalew Domaniowski, który w blisko 80% położony jest na terenach Gminy Wieniawa wraz z infrastruktura towarzyszącą, siecią kanalizacyjną i wodociągiem wokół zbiornika, wpisał się na trwałe w krajobraz północno wschodniej części gminy. Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego realizowane również były inwestycje infrastrukturalne, świetlice w Koryciskach, Rykowie, Pogroszynie, Sokolnikach Suchych, budynek OSP w Wieniawie oraz inwestycje drogowe. W ramach FOGR, przebudowano kilka kilometrów dróg gminnych, stanowiących dojazd do pól uprawnych, m.in. w Koryciskach (2019r.) Komorowie (2018r.), Kaleniu (2017), oraz wiele obiektów małej infrastruktury w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Obecnie realizujemy duży projekt wiązany z modernizacją kotłowni przy szkole podstawowej w łącznej kwocie ponad 2 mln zł.

Dzięki współpracy z samorządem powiatowym, na terenie gminy wybudowano i przebudowano wiele kilometrów dróg, m.in. z Wieniawy do Domaniowa, drogi w Konarach, Zadąbrowie, Sokolnikach Mokrych, Żukowie, Zagórzu, Kamieniu, Skrzynnie, Jabłonicy czy Rykowie i Pogroszynie. Staraniem Zarządu Powiatu Przysuskiego, stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy jest wzorem do naśladowania dla innych samorządów. Dzięki samorządowi powiatowemu, nasze dzieci korzystają z odnowionych szkół, basenu, czy dedykowanego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, darmowego Internetu.

Trzy dekady dla gminy Wieniawa, to czas rozwoju infrastruktury drogowej i wodociągowej. W tym czasie przebudowano wiele kilometrów dróg gminnych i wiejskich oraz zwodociągowano prawie cały obszar gminy. Posesje, które obecnie nie korzystają z wodociągu są wyjątkiem. Przebudowana została szkoła, wybudowane studnie, kotłownie opalane biomasą, wybudowane boiska. Aby zapewnić zrównoważony rozwój, od pięciu lat staramy się systematycznie finansować poszczególne miejscowości i dedykować rozwiązania, szczególnie w zakresie małej infrastruktury, poszczególnym wspólnotom. W tym celu uruchomiony został i z powodzeniem implementowany jest od 2016 r., Fundusz Sołecki, jako odmiana obywatelskiego budżetu na terenach wiejskich.

Zadania na przyszłość

Pomimo, że wizerunek i atrakcyjność gminy dzięki samorządowym inwestycjom zmienił się w ciągu ostatnich trzydziestu lat zdecydowanie, przed nami jeszcze wiele do zrobienia. U progu obecnej kadencji założyliśmy wraz z Radą Gminy kilka priorytetowych kierunków działań, które podejmujemy w poczuciu odpowiedzialności za Mieszkańców i kolejne pokolenia. To poczucie odpowiedzialności za mieszkańców, zmienia się obecnie w związku z panującym stanem epidemii, która w sposób jednoznaczny zrewidowała system wartości, jaki winien stać przed samorządem, a naszym pierwszym, nadrzędnym obowiązkiem jest konieczność zapewnienia i dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych mieszkańców.

Trudna sytuacja hydrologiczna powoduje, że najważniejszym tegorocznym zadaniem będzie budowa nowego ujęcia wody i zapewnienie ciągłości dostaw, co obecnie szczególnie w okresach krytycznych bywa nie lada wyzwaniem. Jeszcze w maju zostanie w tym zakresie rozpisany przetarg, by najpóźniej jesienią, z nowego ujęcia woda była dostarczana do mieszkańców. To najważniejsze i pierwsze ze wszystkich zadań jakie przed nami!

Kolejny, priorytetowy kierunek, to rozbudowa sieci kanalizacyjnej. W myśl sporządzonej koncepcji kanalizacji całej gminy, koszty tych prac, to blisko 35 mln zł. W trakcie opracowania są Programy Funkcjonalno Użytkowe dla sieci w Jabłonicy, Skrzynnie, Sokolnikach Mokrych, Sokolnikach Suchych i Kochanowie. Jednak należy tu jednoznacznie określić, że inwestycje te zależne są od możliwości pozyskania środków na ten cel.

Do końca obecnej kadencji chcemy zapewnić dojazd drogą o bitumicznej nawierzchni do wszystkich posesji zamieszkałych. Wiele udało się w tej materii zrobić dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem tytułu własności (wnioski zasiedzeniowe do sądu, wojewody) działek pod drogami, których gmina nie jest właścicielem, a takich jest większość, ponad 90 %, i jest to wielki mankament w obszarze drogownictwa, przypisanego wg gestii do JST.

Przed nami konieczność modernizacji kotłowni opalanych biomasą, które obecnie po kilkunastu latach użytkowania są mocno zużyte, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, szkoły, modernizacja sieci wodociągowej, eliminowanie nieopomiarowanych przyłączy – okradania w ten sposób całej społeczności przez aspołeczne, egoistyczne jednostki. Wiele do zrobienia jest w obszarze odbioru odpadów, by mieszkańcy byli w jak najmniejszym stopniu obciążani z tego tytułu, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utworzenie Centrum Usług Społecznych, a nade wszystko wsłuchiwanie się w głos Mieszkańców, którzy w sposób jednoznaczny i oczywisty mają w tym zakresie głos nadrzędny.

Pracujemy wobec powyższego nad programami, które pozwoliłyby skierować strumień środków na wymianę pieców co, termomodernizację domów jednorodzinnych i montaż ogniw fotowoltaicznych, dla gospodarstw domowych. Zasadnym jest wprowadzenie dodatkowej platformy finansowania działań w tym obszarze dla Mieszkańców, poprzez dopłaty do tych dziedzin, realizowanych poprzez montaż finansowy z wykorzystaniem chociażby programu rządowego „Czyste Powietrze”.

Dziękuję wszystkim za te trzydzieści lat: wójtom, radnym, sołtysom, pracownikom urzędu gminy w Wieniawie, kolegom samorządowcom ze wszystkich szczebli i wszystkim bez wyjątku Mieszkańcom. To wielki zaszczyt, móc obecnie reprezentować samorząd, stać na czele organizacji, która pomimo wielu niekorzystnych czynników mogących zachwiać tą strukturą, konsekwentnie realizuje swoje zadania dla i na rzecz mieszkańców. Dziękuję Państwu za powierzoną odpowiedzialność i zaufanie, zachęcam do współpracy i konstruktywnej krytyki w tej wielkiej i odpowiedzialnej pracy, którą ja osobiście traktuję jako służbę, której mottem są i zawsze pozostaną słowa Sługi Bożego, kard Stefana Wyszyńskiego:
„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem”

Myślę i jestem wręcz przekonany, że kolejne lata jakie przed nami to będzie wspólna praca dla przyszłych pokoleń, we wszystkich obszarach, jakie z racji swojej funkcji pełni samorząd terytorialny. Powodzenie zależy od wielu czynników. Należy tu wskazać konieczność pewnej stabilizacji prawodawstwa, determinującego również sytuację dochodową gmin, na które nie mamy wpływu, a co bezpośrednio przekłada się na wysokość nadwyżki operacyjnej, która jest wyznacznikiem potencjału inwestycyjnego samorządu. Nasze wysiłki kierujemy również na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na określone w strategii rozwoju gminy działania, która powstała i będzie realizowana przy udziale Mieszkańców. Pragnę, aby te nasze wspólne społecznie uzasadnione działania, były wyrazem mądrości obywatelskiej i odpowiedzialności politycznej nas wszystkich, szczególnie tych, którzy z woli suwerena pełnimy społeczną służbę w samorządzie. Od nas wszystkich, od mądrości i przewidywalności zarządów, oraz odpowiedzialności i troski Mieszkańców, zależy ekonomiczny kształt tej suwerennej, samorządowej podmiotowości, jaka jest naszym udziałem. To, za co dziś jesteśmy wdzięczni naszym poprzednikom i przodkom, winni jesteśmy zapewnić przyszłym pokoleniom, a czas który otrzymaliśmy wykorzystać na rzecz budowania kapitału i dobra wspólnego naszej Małej Ojczyzny, a poprzez te samorządowe rozwijające się społeczności, wielkiej wolnej i dumnej Polski!
Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa

Urząd Gminy Wieniawa
26-432 Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88

tel. 48 673-00-01
fax 48 377-73-07
e-mail: sekretariat@gminawieniawa.pl

www.gminawieniawa.pl

GMINA WIENIAWA
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3