Osobowość Roku 2019 w powiecie przysuskim. Burmistrz Tomasz Matlakiewicz wygrał w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna

sok
Burmistrz Tomasz Matlakiewicz podczas uroczystej gali Osobowości Roku 2019 w Radomiu. Tadeusz Klocek
Rozstrzygnęliśmy nasz plebiscyt na Osobowość Roku 2019. Jednym z laureatów w powiecie przysuskim jest Tomasz Matlakiewicz, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha. To jemu czytelnicy przyznali tytuł biorąc udział w głosowaniu. Burmistrz odbierał gratulacje na uroczystej gali za tytuł w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna.

Ponad rok temu został Pan wybrany na stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, jaki był ten pierwszy rok kadencji?
Szanowni Państwo, czas upłynął niezmiernie szybko od kiedy objąłem Urząd Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Był to okres wzmożonej pracy, zintensyfikowanych działań, przemian i radykalnych decyzji. Czas realizacji potrzeb mieszkańców oraz próby wypracowania skutecznego systemu działania. Ten pierwszy rok kadencji, to czas ciężkiej pracy zarówno mojej, jak i moich współpracowników, co podkreślam i za co dziękuję.

Praca w samorządzie nie jest dla Pana nowością. Pracuje Pan w samorządzie od ponad 20 lat?
Tak to prawda, moją pierwszą pracą w samorządzie była praca w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha. Ponad 20-letni staż pracy na różnych szczeblach struktur samorządowych, to cenny zasób doświadczeń, nabytych umiejętności co dzisiaj skutkuje tym, że mogę efektywnie pełnić powierzoną mi funkcję. Przez cztery kadencje byłem radnym Rady Powiatu w Przysusze i przez 12 lat Wicestarostą Powiatu Przysuskiego. Jako ciekawostkę podam, że mój dziadek Feliks Matlakiewicz był radnym gminnym i mój tata Henryk Matlakiewicz był również radnym Gminy i Miasta Przysucha w pierwszej kadencji 1990-1994 z Komitetu Obywatelskiego.

Objął Pan stanowisko Burmistrza w okresie zmieniającej się perspektywy finansowej? Jednak realizowanych jest wiele inwestycji na terenie Gminy i Miasta Przysucha, jak to możliwe?
Muszę przyznać, że niestety korzystny okres pod względem możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, już minął. Za nami perspektywa finansowa 2007-2013, kończy się perspektywa 2014-2020.Ogłaszane są ostatnie konkursy, w których możemy uczestniczyć. Możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji są niewielkie. Poszukujemy różnorodnych źródeł finansowania w celu realizacji naszych inwestycji i faktycznie z punktu widzenia samorządu, pod względem inwestycyjnym dla naszej gminy i miasta pierwszy rok kadencji, był udanym rokiem. Kładę ogromny nacisk na pozyskiwanie środków unijnych oraz ze źródeł krajowych i dzięki pozyskanym przez samorząd funduszom możemy realizować inwestycje. Pierwszym przedsięwzięciem było utworzenie w Przysusze Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”. Placówka powstała dzięki środkom pozyskanym w wysokości ponad 460 000,00zł z rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+ 2019”. Przy realizacji tej inwestycji zastosowano nowatorskie rozwiązanie w postaci energooszczędnej instalacji fotowoltaicznej. Prowadzimy działania równolegle na wielu płaszczyznach, od inwestowania w infrastrukturę drogową, jak remont ul. Wiejskiej w Przysusze, budowa drogi gminnej Dębiny-Krajów, budowa ciągu komunikacyjnego w Przysusze od ul. Świętokrzyskiej do ul. Skowyry i ul. Czermińskiego, przebudowa drogi gminnej przy Placu Św. Marka w Skrzyńsku po budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestujemy również w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Została wykonana przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Świętokrzyskiej, ul. Skowyry, ul. Czermińskiego i ul. Dembińskich w Przysusze oraz uzupełniona przy ul. Słonecznej w Skrzyńsku. W ostatnim roku została wykonana rewitalizacja Placu Kardynała Wyszyńskiego w Przysusze, a nad zalewem w Toporni został wybudowany zespół boisk do piłki siatkowej plażowej, obejmujący 2 boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wspieramy jednostki Straży Pożarnej poprzez dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Smogorzowie czy remont strażnicy OSP w Skrzyńsku. Inwestujemy w placówki oświatowe: uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze mogą korzystać z interaktywnych monitorów dotykowych oraz nowoczesnej pracowni informatycznej wyposażonej w nowe zestawy komputerowe oraz meble, wykonana została termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Przysusze zamontowano platformę pionową, a w Szkole Podstawowej w Skrzyńsku została wymieniona stolarka okienna. Tworzymy nowe oraz dbamy o już istniejące miejsca społecznej integracji: zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dębinach, doposażyliśmy świetlice w Janikowie, Smogorzowie i Wistce. Powstały nowe place zabaw w Skrzyńsku oraz w Przysusze przy ul. Skowyry, a mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z Otwartych Stref Aktywności powstałych w Janowie, Jakubowie, Wistce oraz w Przysusze przy ul. Grodzkiej i ul. Warszawskiej. W Przysusze oraz w Skrzyńsku zostały zamontowane urządzenia służące do pomiarów i odczytów parametrów jakości powietrza, a w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha prowadzony jest nabór i weryfikacja wniosków oraz kompleksowa obsługa Wnioskodawców w związku z realizacją Rządowego Programu „Czyste powietrze”. Pragnę przypomnieć, że na mocy podpisanego porozumienia z WFOŚiGW, jako jedni z pierwszych przystąpiliśmy do współpracy przy realizacji tego Programu.

ZOBACZ KONIECZNIE: Osobowość Roku 2019. Laureaci z powiatu przysuskiego na gali finałowej

Panie Burmistrzu co planowane jest w ramach tegorocznego budżetu?
Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2020r. to historyczny budżet, racjonalny oraz proinwestycyjny z łączną kwotę dochodów ustaloną na poziomie ponad 50 mln zł, a wydatki przekroczą kwotę 51 mln zł. Rok 2020 zapowiada się równie pracowicie, jak poprzedni. 28 lutego 2020r. w Radomiu odbyło się uroczyste podpisanie Umowy przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego z beneficjentami, którzy otrzymają wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej PROW 2014-2020. Gmina i Miasto Przysucha była jedną spośród 6 gmin subregionu radomskiego. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na poziomie 63,63% w kwocie 1 105 441,00 zł, będziemy realizatorem inwestycji pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Przysucha-Smogorzów”. W ramach tegorocznego budżetu jednym z zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, będzie dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Grodzkiej, ul. Leśnej i ul. Żytniej w Przysusze. Dodatkowo pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 177 800,00 zł na zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Przysusze. Dzięki temu od 1 września 2020r. do Klubu będzie mogło uczęszczać 30 podopiecznych. Do wiodących tegorocznych zadań należy rozpoczęty już remont 11 odcinków dróg o długości prawie 12km - 6 ulic w Przysusze oraz 5 dróg gminnych. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 75% z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto w ramach tegorocznego budżetu zostanie wykonana przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Księdza Pajka w Przysusze wraz z utworzeniem miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia, budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Skowyry do ul. Sikorskiego wzdłuż „Orlika” wraz z miejscami parkingowymi i oświetleniem. Wymienione zostanie oświetlenie uliczne przy ul. Grodzkiej, ul. Chopina, ul. Przemysłowej oraz na Osiedlu Południe w Przysusze. Przed nami budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, dwóch dużych boisk wielofunkcyjnych w Beźniku i Skrzyńsku, na których budowę pozyskaliśmy środki w wysokości 414 100 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2019. Planujemy kompleksową przebudowę stadionu miejskiego w Przysusze, a docelowo utworzenie Centrum Sportu w oparciu o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowość stanowią zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiące ważne potrzeby poszczególnych sołectw z punktu widzenia ich mieszkańców o łącznej wartości 344 011,75. Wśród tych zadań znajdują się min: doposażenie świetlic wiejskich w Glińcu, Krajowie oraz w Janowie, budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Ruskim Brodzie, przebudowa ul. Leśnej w Skrzyńsku, remont świetlicy wiejskiej w Smogorzowie czy opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Beźnik-Wola Więcierzowa, Beźnik-Wistka. W planie wydatków majątkowych na 2020 ujęte jest również opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Gliniec-Brogowa, a w Przysusze ul. Kusocińskiego, ul. 11 Listopada oraz ul. Sportowej. Ponadto zostanie wykonana modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruskim Brodzie. Rok 2020 to rok, w którym rozpoczęte zostaną prace nad budżetem obywatelskim, aby wszyscy mieszkańcy mieli wpływ na wydatkowanie środków publicznych.

Został Pan nominowany przez Kapitułę Redakcji „Echa Dnia” do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna i zdobył Pan tytuł laureata regionu przysuskiego. Z czym wiąże się tak prestiżowe wyróżnienie?
Szanowni Państwo, w piątek 6 marca w Radomiu odbył się uroczysty finał Plebiscytu Osobowość Roku 2019, podczas którego odebrałem statuetkę laureata miejsca pierwszego. Czuję się zaszczycony, że zostałem nominowany przez Kapitułę Redakcji „Echa Dnia” do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna, a tym samym doceniony został wkład wniesiony w życie naszego regionu. Dzięki Państwa głosom poparcia, za które raz jeszcze dziękuję oraz ciężkiej pracy moich współpracowników otrzymałem to prestiżowe wyróżnienie, będące podsumowaniem pierwszego roku pracy na stanowisku Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Na ten sukces składa się praca wielu osób. Priorytetem jest dla nas rozwój naszej gminy i miasta, a podejmowane działania są ukierunkowane na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować za każdy oddany na mnie głos w plebiscycie. Zdobyte wyróżnienie jest zarówno nagrodą za dotychczasową pracę, jak również stanowi dla mnie ogromne wyzwanie, a zarazem mobilizuje i daje motywację do podejmowania kolejnych wyzwań. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze wspólnie dużo do zrobienia.

Problemy kadrowe gastronomii

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie