Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Materiał informacyjny Gminy Kazanów

Podsumowanie inwestycji w 2020 roku na terenie gminy.

Pomimo epidemii SARS-CoV2 i stanem epidemicznym na terenie kraju, rok 2020 obfitował w realizację wielu inwestycji na terenie gminy. Większość inwestycji zaplanowanych na 2020 zostało zrealizowanych. Wśród nich dominowały inwestycje w oświacie, a także w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, nie zabrakło inwestycji z zakresu budowy wodociągu, a także infrastruktury drogowej oraz sportowej. Wszystkie inwestycje, z pewnością wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców - mówi Wójt Gminy Pani Teresa Pancerz–Pyrka.

Inwestycje w szkołach na terenie gminy

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Pracownia językowa Kowalków

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców
Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców
Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Remont łazienek PSP Zakrzówek

  • Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. płk. Jana T. Sońty „Ośki” w Kowalkowie. Całkowity kosz inwestycji 67.142,00 zł, dofinansowanie zadania w ramach programu 70 % tj. środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 46.999,40 zł, wkład własny to 30 % tj. środki własne 20.142,60 zł. Powstanie takiej pracowni podniosło jakość i dostępność kształcenia, oraz zwiększyło dostęp do nowoczesnego oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych a także pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach oświatowych.
  • Wsparcie dla bibliotek szkolnych Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 8 grudnia 2015 roku z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego Gminie Kazanów, która otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 28.000,00 zł. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 7.000,00 zł. Szkoły którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie.
  • Program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“ projekt, który umożliwił zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Kazanów w ramach tego programu na zakup laptopów pozyskała ok 135 tys. zł, za co zostało zakupione 54 laptopy wraz ze słuchawkami. Pani Wójt Teresa Pancerz Pyrka dodała też, że docelowo, po ustaniu okresu użyczenia, laptopy trafią do pracowni informatycznych w szkołach na terenie gminy.
  • Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku. W ramach zadania wykonano kompleksowy remont 2 łazienek, położone zostały nowe podłogi, ściany zostały wyłożone płytkami ceramicznymi, dokonano całkowitej wymiany instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz c.o., zamontowano nową stolarkę drzwiową oraz systemowe ściany kabin sanitarnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 242.677,08 zł. Łazienki zostały przystosowane do wieku dzieci uczęszczających do szkoły.
  • Trwają prace przy wymianie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku. Koszt inwestycji to kwota 119.241,00 zł.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Pokrycie dachowe OSP Niedarczów

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Termomodernizacja OSP Dębnica

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Wymieniono bramy garażowe

  • Zakończone prace przy remoncie budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie w ramach remontu bram garażowych. Na powyższe zadanie Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał środki w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł, całkowity koszt tego zadania wynosi 24.125,00 zł, z czego 4.125,00 zł to wkład własny gminy.
  • Wykonano nową więźbę dachową oraz nowe pokrycie blachą trapezową wraz z obróbką blacharską budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedarczowie. Całkowity koszt zadania 25.601,82 zł w tym 11.000,00 zł OSP Niedarczów otrzymała ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a pozostałą kwotę14.601,82 zł środki własne gminy.
  • Ruszyły prace przy termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnicy. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termomodernizacja budynku obejmować będzie wymianę pokrycia dachu z elementami więźby dachowej wraz z obróbką blacharską, docieplenie stropu wełną mineralną oraz częściowe docieplenie ścian styropianem o szerokości 50 cm celem wykonania podbitki dachowej. Całkowity koszt zadania to 43.478,91 zł.

Poprawiona gminna infrastruktura drogowa

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Droga Kroczów Większy

Przebudowa drogi dojazdowej do pól, łąk i siedzib gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy o długości nawierzchni 629 mb. Całkowity koszt tego zadania to kwota 186.090,18 zł brutto, z czego 70 tys. zł to środki finansowe pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przebudowa drogi poprawi standard dojazdu rolników korzystających z drogi w celu dojazdu do swoich gospodarstw, pól i łąk. Nowa nawierzchnia asfaltowa ułatwi bezpieczne korzystanie z drogi, pozytywnie wpłynie na komfort jazdy nie tylko mieszkańców naszej gminy, w/w droga łączy się z drogą z terenu gminy Ciepielów.

Dzięki środkom z bieżącego utrzymania, poprawiono jakość wielu odcinków dróg na terenie gminy poprzez utwardzenie kruszywem oraz szlaką, prace równiarką i koparką (24 zestawy kruszywa po 28 ton i 11 zestawów szlaki po 28 ton).

Nowoczesne lampy ledowe w pięciu sołectwach

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Wymiana oświetlenia ulicznego

Z pozyskanej pomocy finansowej w kwocie 50.00,00 zł ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem dla miejscowości: Kazanów, Kowalków – Kolonia, Niedarczów Dolny – Kolonia, Niedarczów Górny – Kolonia i Zakrzówek – Wieś na każde w/w sołectwo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi. Zakupiono nowoczesne lamy ledowe. Wymiana oświetlenia w/w miejscowościach pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników oraz pozytywnie wpłynie na komfort życia mieszkańców.

Oznakowanie miejscowości na terenie gminy

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Nowe oznakowanie zewnętrzne na terenie gminy

Spójna architektura i porządek jest bardzo istotny nie tylko dla mieszkańców naszej społeczności ale również przyjezdnych gości, turystów, kurierów, a przede wszystkim służb medycznych. Zleciliśmy wykonanie nowego oznakowania zewnętrznego na terenie gminy, oznakowanie z nazwą miejscowości i numerem od do, umieszczenie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości ułatwi poruszanie się po gminie. Większość tablic umieszczono w miejscach, które do tej pory w ogóle nie były oznakowane.

Nowo powstałe oświetlenie na boisku w Kazanowie

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Nowe oświetlenie boiska w Kazanowie

Idealne oświetlenie na obiekcie sportowym w Kazanowie, które spełnia wszystkie wymagania oświetleniowe zachęca do aktywności fizycznej na zewnątrz. Dzięki nowoczesnemu oświetleniu boisko może być używane przez cały rok do późnych godzin wieczornych. Na boisku zostały zastosowane żarówki typu LED, dzięki którym piłkarze mogą trenować po zmroku. Nowe oświetlenie zapewni im widoczność podobną jak za dnia. Jednocześnie nie utrudnia życia mieszkańcom domów w pobliżu kompleksu. Z pewnością takie oświetlenie przez wiele lat posłuży sportowcom, którzy w takich warunkach będą rozwijać swoje piłkarskie talenty.

PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kroczów Większy

Na terenie gminy powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) gdzie mieszkańcy mogą dostarczać odpady typu: zużyte opony od samochodów osobowych (w ilości do 8 sztuk), odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem odpadów zawierających azbest (w ilości do 2 m3 ), meble i inne odpady wielkogabarytowe.

W ramach programu z WFOŚiGW został odebrany azbest z terenu gminy

Gmina Kazanów kolejny rok przystępuje do programu utylizacji wyrobów zawierających azbest, co pozwala na sukcesywne eliminowanie jego negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie mieszkańców Gminy. Pozyskane dofinansowanie to 59.000,00 zł.

Dofinansowanie na usuwanie folii rolniczych

Pozyskane dofinansowanie w kwocie 84.150,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Rolnicy mogli dostarczyć odpady pochodzących z działalności rolniczej (folia, siatka, sznurek, worki po nawozach, opakowania typu Big Bag), które odebrała firma utylizująca tego typu odpady.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

Instalacja hydrantowa w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie

W ramach działań zapewniających poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Kazanów w budynku Publicznego Przedszkola w Kazanowie został zamontowany System Sygnalizacji Pożaru (SSP). System ten służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrożeniu. Tego rodzaju systemy zapewniają sprawną ewakuację i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. System sygnalizacji wykonuje także funkcje informacyjne i monitorujące. Koszt przedmiotowego przedsięwzięcia to 30 000,00 zł, jednak bezpieczeństwo pożarowe to niezwykle istotna kwestia, tym bardziej jeżeli chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Gminy.

Zostały zakończone prace na zadanie pn. „Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z przyłączami wody do celów przeciwpożarowych w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie”. Koszt tego zadania to 47.758,90 zł.

Zakończono również prace na zadanie pn. „Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Zakrzówek – Wieś, Gmina Kazanów”. Koszt tego zadania to 25.998,51 zł.

Nowa kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Kazanowie

Zakończone zadanie pod nazwą „Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie z węglowej na olejową”. Prace polegały na przeprowadzeniu robót budowlanych, remontowych, instalacyjnych i elektrycznych w istniejącej kotłowni oraz pomieszczeniu składowania węgla w budynku Ośrodka Zdrowia dostosowując te pomieszczenia na potrzeby nowej kotłowni z kotłem olejowym, obiegiem grzewczy, zbiornikami oleju oraz całą infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania. Koszt przedsięwzięcia 186.358,06 zł. Powyższa modernizacja miała na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Inwestycje wodociągowe w miejscowości Niedarczów i Zakrzówek

Pomimo pandemii Gmina Kazanów nie zwalnia tempa w realizacji przedsięwzięć poprawiających jakości życia mieszkańców

I etap budowy sieci wodociągowej – Niedarczów

Zakończone prace I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Niedarczów i Zakrzówek w ramach podpisanej umowy ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających Infrastruktury wodociągowej”. Dofinansowanie w kwocie 4.000.000,00 zł na całość przedsięwzięcia, w tym roku na I etap 453.696,00 zł. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Niedarczów Dolny – Kolonia, Niedarczów Górny – Kolonia, Niedarczów Górny – Wieś gm. Kazanów. I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Niedarczów Górny – Kolonia, Niedarczów Górny – Wieś. Długość sieci 3.571,00 m, długość przyłączy 1.112,00 m, 56 przyłączy. Kwota 476.335,03 zł. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zakrzówek – Wieś, Zakrzówek – Kolonia, Niedarczów Dolny – Kolonia gm. Kazanów. I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Zakrzówek – Wieś, Niedarczów Dolny – Kolonia. Długość sieci 3.027.00 m długość przyłączy 1.428,50 m, 55 przyłączy. Kwota 483.299,28 zł.


Warto również zauważyć, że Gmina Kazanów chętnie podejmuje współprace z innymi instytucjami, które inwestują na terenie gminy. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu. Dzięki niej – wzorem lat ubiegłych udało się zrealizować również kilka inwestycji w 2020 roku. W śród nich należy wymienić przebudowę drogi powiatowej wraz ze zmianą organizacji ruchu centrum Kazanowa, a także przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wólka Gonciarska.

Należą się gromkie brawa dla włodarza gminy Pani Teresie Pancerz - Pyrka za całokształt pracy oraz wielkie zaangażowanie w przeprowadzane przedsięwzięcia na terenie gminy Kazanów.

Dodaj ogłoszenie