Regulamin plebiscytu pod nazwą „Kobieta Przedsiębiorcza 2019”

Natalia Turek
Natalia Turek

Art.1 Informacje ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Kobieta Przedsiębiorcza 2019”.

2.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Kielcach i będzie prowadzony na łamach „Echa Dnia” i dołączonego do niego Tygodnikach, nazywanych dalej „Gazetą”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.echodnia.eu (nazywanego dalej „Serwisem”).

4.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, zwaną dalej komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją nominacji, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

5.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania czytelników, spośród kobiet zgłoszonych do udziału w Plebiscycie, pięciu laureatek w Radomiu, po trzy laureatki w powiatach, które przejdą do II etapu głosowania regionalnego oraz dziesięć finalistek w regionie, które zdobędą nagrody.

6.Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach:
a.Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwać od dnia 6.03.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 03.04.2020 r. do godz. 00:00.
b. Drugi etap - regionalny finał plebiscytu będzie trwać od dnia trwać od dnia 7.04.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 14.04.2020 r. do godz. 21:00.

7. Organizator w uzasadnionym przypadku może podjąć decyzję o zmianie terminów w Plebiscycie.

8.Plebiscyt prowadzony będzie osobno w poszczególnych miastach i powiatach regionu radomskiego: Radom, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński.

9.Głosowanie w Plebiscycie zdefiniowane jest w Art. 4 poniżej.

10.W przypadku nominacji mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danym mieście lub powiecie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach.

11.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie. Kandydatki i Głosujący

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.

2.Kandydatkami w Plebiscycie mogą być kobiety, które ukończyły 18. rok życia, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze wydawniczym „Echa Dnia” regionu radomskiego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma górnego limitu wieku.

3.Kandydatkami w Plebiscycie mogą być aktywne kobiety spełniające się w swoich zawodach, pasjach, działalności społecznej.

4.Kandydatki do Plebiscytu, żeby wziąć udział w Plebiscycie powinny dokonać samodzielnego zgłoszenia swojej kandydatury na stronie Serwisu.

5.Kandydatkami w plebiscycie mogą być także osoby nominowane przez Kolegium Redakcyjne „Echo Dnia” z zastrzeżeniem akceptacji nominacji przez nominowaną kandydatkę. Kolegium w swojej ocenie weźmie pod uwagę: działania kandydatki na rzecz lokalnej społeczności, nietuzinkową osobowość, pozytywną postawę, odnoszone sukcesy lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, działalności społecznej i charytatywnej lub innych strefach życia publicznego.

6.W Plebiscycie nie mogą być kandydatkami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7.Kandydatce przysługuje do momentu zakończenia trwania Plebiscytu, prawo żądania wycofania jej kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: agata.kilian@polskapress.pl
W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatki, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

9.Głosować w Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.

10.Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

11.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatki i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

13.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie Kandydatki na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 17.03.2020 r. do godz. 23:59:59. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu przyjmowania kandydatur.

2.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko kandydatki (obowiązkowe)
b.Wskazanie powiatu którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe)
c.Kontaktowy numer telefonu kandydatki (obowiązkowe)
d.Zdjęcie kandydatki (obowiązkowe)
e.Uzasadnienie kandydatury - opis działalności (obowiązkowe)

3.Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich widocznych na załączonych do zgłoszenia fotografiach, w tym do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wizerunku osoby niepełnoletniej zgodę taką wyraża opiekun prawny. Zgłaszający pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

4.Kandydatka, która przekaże zdjęcia na potrzeby Plebiscytu w celu ich publikacji oświadcza, że:
a. Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b. Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c. Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d. Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

5.Zgłoszenie kandydata do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Plebiscytowych (w tym zdjęć z wizerunkiem kandydata) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych propozycji nominacji kandydatur pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji nominacji w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem.
7.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatek.
8.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatek.
4.Od 6.03.2020 r. na stronie internetowej w Serwisie będzie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Osoby zgłoszone oraz pozytywnie zweryfikowane po tym dniu będą dodawani do listy kandydatek na bieżąco, do dnia 13.03.2020 roku.
5.Na prośbę nominowanych kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatek biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy, a zgodę należy przekazać Organizatorowi.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie.

1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybraną Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydatki, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami kandydatek przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust.3) od dnia 06.03.2020 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jedną kandydatkę;
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ” dostępny przy prezentacji kandydatkę, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybraną kandydatkę, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” dostępnego przy prezentacji kandydatkę może oddać dowolną liczbę głosów.
e.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
6.W każdym głosowaniu prowadzonym osobno w każdym mieście i powiecie o awansie do II etapu plebiscytu - finału regionalnego decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
7.Awans do finału regionalnego uzyskuje pięć kandydatek z Radomia, trzy kandydatki w pozostałych powiatach i przechodząc do finału, zachowują głosy zdobyte w pierwszym etapie głosowania.
8.W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydatki będą miały łącznie taką samą liczbę głosów do finału regionalnego awansują wszystkie te kandydatki.
9.O zwycięstwie w Plebiscycie w finałowym etapie regionalnym decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
10.W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydatki będą miały w finale regionalnym taką samą liczbę głosów o zwycięstwie zdecyduje komisja plebiscytowa.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 24.04.2020 r. podczas gali finałowej w Europejski Boutique Hotel w Radomiu oraz do dnia 25.04.2020 na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Kandydaci, którzy w pierwszym - powiatowym etapie Plebiscytu,
zajmą miejsce 1, otrzymają:
a. statuetkę
b. dyplom uznania
c. podwójne zaproszenie do Teatru Powszechnego im. J.Kochanowskiego w Radomiu.
4.Kandydaci, którzy w pierwszym - powiatowym etapie Plebiscytu,
zajmą miejsce 2, otrzymają
a. dyplom uznania
5.Kandydaci, którzy w pierwszym - powiatowym etapie Plebiscytu,
zajmą miejsce 3, otrzymają:
a. dyplom uznania.
6.Kandydatki, które w drugim – regionalnym etapie Plebiscytu
zajmą miejsca 1 i 2, otrzymają:
a.Statuetkę „Kobieta Przedsiębiorcza Regionu Radomskiego 2019”
b.Dyplom uznania
c.samochód na weekend ufundowany przez MiR Prasek autoryzowanego dealera Hyundai i Prasek
d.zestaw sztućców Violino Gerpol wykonanych z najwyższej jakości stali nierdzewnej.
7.Kandydatki, które w drugim – regionalnym etapie Plebiscytu
zajmą miejsca 3-10, otrzymają:
a.Statuetkę „Kobieta Przedsiębiorcza Regionu Radomskiego 2019”
b.Dyplom uznania
c.zestaw sztućców Violino Gerpol wykonanych z najwyższej jakości stali nierdzewnej.
8.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w dniu 24.04.2020 r. podczas Gali Finałowej lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora, mieszczącej się pod adresem:
Radom, u. Krukowskiego 1, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
9.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
10.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Plebiscytu powstaje obowiązek podatkowy.
11.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Plebiscytu przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród
12.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Plebiscytu niniejszym wyraża zgodę.
13.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.
14.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7
Reklamacje

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail agata.kilian@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcja Echa Dnia
Ul. Krukowskiego 1, 26-600 Radom.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń)nazwę Gazety, nazwę Plebiscytu oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatek) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Kobieta Przedsiębiorcza 2020”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Kobieta Przedsiębiorcza 2020” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub akceptujesz swoją kandydaturę), albo przez głosowanie gdy głosujesz.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

UWAGA - wyżej wskazana procedura oraz adresy kontaktowe nie służą do komunikacji w sprawach innych niże wykonywanie praw właścicieli danych osobowych odnośnie przetwarzania tych danych w ścisłym tego słowa znaczeniu.

W innych sprawach związanych z Plebiscytem prosimy kontaktować się z użyciem adresu: marzena.slusarz@polskapress.pl

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko;
b.miejscowość zamieszkania
c.kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
d.kontaktowy numer telefonu;
e.numer telefonu - jeśli głosujesz z użyciem telefonu

Twoja przeglądarka nie obsługuje tego formatu

Ogródki działkowe znów na topie

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3