Sierpniowych inwestycji w gminie Kozienice ciąg dalszy

kamzap
Inwestycje w Kozienicach nie zwalniają. W ostatnich dniach sierpnia odebrano od wykonawców kolejne trzy, a dwie rozpoczęto. Ponadto zakończyły się trzy postępowania przetargowe, a trzy są jeszcze w toku. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie.

Inwestycje zakończone i odebrane od wykonawców robót:

W sierpniu odebrano od wykonawców robót trzy kolejne inwestycje drogowe w zakresie:

Przebudowa drogi gminnej w Janowie w zakresie dobudowy ciągu pieszego.

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę ciągu pieszego w m. Janów przy drodze gminnej 170527W wraz ze zjazdami. Chodnik został wykonany z kostki brukowej na długości 300 m. Ciąg pieszy stanowi bezpieczne połączenie istniejących chodników i drogi gminnej z ciągiem pieszym przy drodze powiatowej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 109 120,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Janowie w zakresie dobudowy ciągu pieszego. UM Kozienice

Budowa przepustu przez Brzeźniczkę w Śmietankach.
Przedmiotem inwestycji była budowa przepustu drogowego o przekroju łukowo – kołowym z rur stalowych wymiarach : rozpiętość - 3,17, wysokość – 2,06, i długość – 5,37. Dodatkowo wykonane zostały ściany oporowe z gruntu zbrojonego z licem ściany z siatki stalowej i kamienia. Przepust został wykonany w miejscu istniejącego przejazdu przez bród. Po przebudowie mieszkańcy za rzeką Brzeźniczką będą mieli swobodny i całoroczny dojazd do swoich posesji. Łączny koszt inwestycji wyniósł 259 180,00 zł.

Budowa przepustu przez Brzeźniczkę w Śmietankach. UM Kozienice

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej na odcinku od drogi do PGE Dystrybucja do drogi krajowej nr 48 (ul. Lubelska).
Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku o długości 461 m, szerokości 2,5 m. oraz dobudowę chodnika na długości 86,5 m. Zakres prac dla ciągu pieszo – rowerowego dotyczy odcinka od drogi koło PGE Dystrybucja do ul. Kolejowej. Od ul. Kolejowej do DK 48 – ul. Lubelska dobudowano ciąg pieszy. Ciągi wykonane zostały z kostki brukowej kolorowej, wraz ze zjazdami. Przebudowany ciąg wykonany został częściowo na obecnie istniejącej podbudowie oraz na nowej podbudowie z kruszywa. W ramach zadania została wykonana przebudowa linia oświetlenia ulicznego oraz zjazdy do przyległych posesji.
Wykonanie ciągu pieszo rowerowego uzupełnia sieć ścieżek rowerowych i pozwala w bezpieczny sposób poruszać się na rowerach od mostu koło Hamerni, aż do drogi powiatowej w Janikowie. Jest to bezpieczna trasa rowerowa nad staw w Janikowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 505 620,00 zł.

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej na odcinku od drogi do PGE Dystrybucja do drogi krajowej nr 48 (ul. Lubelska) UM Kozienice

Inwestycje rozpoczęte:

6 sierpnia wykonawca robót rozpoczął prace budowlane w zakresie wykonania „Zagospodarowania placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – II etap, obejmujący:
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym wykonano wygrodzenia terenu budowy,
Roboty obejmujące wykonanie fundamentu pomnika,
Dostarczenie i montaż elementów pomnika,
Budowę instalacji oświetlenia pomnika i ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi,
Zagospodarowanie placu wokół pomnika,
Budowę kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą,
Zagospodarowanie terenu zielenią miejską,
Wykonanie cięć pielęgnacyjnych,
Montaż elementów małej architektury,
Montaż parkowej infrastruktury technicznej,
Roboty porządkowe i wykończeniowe.
Świadczenia w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z kartą gwarancyjną.
Planowany termin zakończenia zadania to październik tego roku. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to kwota: 1 880 000,00 zł.

Budowa Pomnika Niepodległości UM Kozienice

W sierpniu rozpoczęto także prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego w zakresie „Rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice”. W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:
Kępeczki o dł. 1760 m; 17 opraw /dwa projekty/,
Świerże Górne o dł. 322 m; 12 opraw
Kozienice – Kopernika 10 i 12 o dł. 240 m; 9 opraw,
Kozienice – Waryńskiego o dł. 171 m; 6 opraw,
Kozienice – Nowy Świat o dł. 141 m; 3 oprawy,
Janików o dł. 573 m; 13 opraw,
Nowiny o dł. 483 m; 13 opraw, /dwa projekty/,
Wólka Tyrzyńska – Samwodzie o dł. 309 m; 8 opraw,
Kozienice – Parkowa o dł. 85 m; 6 opraw,
Staszów o dł. 285 m; 7 opraw.
Planowa łączna długość budowanej linii oświetlenia ulicznego wynosi: 4 369 m, w sumie 94 oprawy.

Planowany termin zakończenia zadania to koniec września. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to kwota: 525 000,00 zł.

UM Kozienice

W sierpniu zakończono postępowania przetargowe i zawarto kolejne umowy na ich realizację w zakresie:

Rozbudowa budynku OSP w Świerżach Górnych.
13 sierpnia podpisano umowę na realizacje zadania inwestycyjnego. Zadanie obejmuje rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikającej z przeznaczenia. Powierzchnia parteru i poddasza wynosi 620,47 m2. W ramach zadania wykonane będą roboty zewnętrzne: rozbiórkowe, modernizacyjne (murowanie ścian, montaż bram garażowych, podniesienie poddasza, stolarka okienna i drzwiowa itd.) oraz roboty wewnętrzne: tynkowanie ścian, stolarka wewnętrzna, posadzki i instalacje wewnętrzne. Planowany łączny koszt inwestycji to kwota 1 590 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania określono na koniec czerwca przyszłego roku.

Przebudowa drogi gminnej w Rudzie wraz z mostem - I etap:
14 sierpnia zawarta została umowa na wykonanie I etapu inwestycji, który obejmuje przebudowę drogi z jezdnią szer. 6,0 m i 5,0 m o nawierzchni bitumicznej. Droga klasy L o dł. 810,00 m. Pobocza obustronne o szer. 1,0 m oraz zjazdy wykonane zostaną z kruszywa. Lokalnie wykonane zostaną rowy przydrożne trapezowe i umocnione prefabrykatami żelbetowymi. Przepusty pod drogą o łącznej dł. 30 m. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa mostu, na most jednoprzęsłowy, ramowy. Szerokość jezdni na moście - 6,0 m, szer. pobocza bitumicznego – 0,5 m, szer. całkowita mostu – 9,65 m. Długość mostu 8,38 m. Konstrukcję ustroju niosącego stanowią belki kablobetonowe z żelbetową płytą pomostu połączoną z przyczółkami. Planowany łączny koszt I etapu wynosi: 2 300 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania określono na czerwca przyszłego roku.
Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie z Lasów Państwowych
w wysokości 200 000,00 zł.

Rozbudowa ul. Polnej w Kozienicach wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej.
8 sierpnia zawarta została umowa na realizację inwestycji. Rozbudowa drogi obejmuje jezdnię szer. 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej i długości 845,35 m. W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 520 m. Ponadto zostanie wybudowanych 50 miejsc parkingowych, w tym 9 miejsc dla samochodów dostawczych.

W celu prawidłowego odwodnienia w ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa
w zakresie: sieć kanalizacji deszczowej w ilości: 228,00 m, przykanaliki deszczowe w ilości: 30,0 m, wpusty deszczowe w ilości: 7 szt., studnie kanalizacji deszczowej: 7 szt., wykonanie separatora wód deszczowych.
W celu poprawy bezpieczeństwa w ramach zadania zostanie wybudowana linia oświetlenia ulicznego o długości 600 m z 16 oprawami. Planowany łączny koszt inwestycji to kwota 2 640 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania określono na koniec lipca przyszłego roku.

Postępowania przetargowe w toku:

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Brzeźnica.

Zadanie obejmuje zakup lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego o masie całkowitej max. 3500 kg. Kabina w kolorze czerwonym, błotniki i zderzaki w kolorze białym pokryte powłoką poliuretanową. Nadwozie 4- o drzwiowe typu PICKUP z podwójną kabiną. Rok produkcji 2018. Silnik z zapłonem samoczynnym, z turbodoładowaniem przystosowany do zasilania biopaliwem lub paliwem z dodatkiem biokomponentów. Ładowność min. 1000 kg. Układ napędowy 4x4, skrzynia przekładniowa o liczbie przełożeń min. 6 do jazdy do przodu. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 5-osobowa. 6 sierpnia złożono ofertę na dostawę samochodu.

Budowa ulicy Podlesie w Nowinach do granicy Kociołek.

Budowa drogi obejmuje jezdnię o szer. 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej i długości 1 990,37 m.
W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszy o długości 1 577,33 m, wraz ze zjazdami do posesji. W celu prawidłowego odwodnienia w ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa w zakresie: kanalizacja deszczowa w ilości: 60,90 m, wpusty deszczowe w ilości: 3 szt. ,rowy odwodnieniowe o dł. 882,9 m.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ramach zadania zostanie wybudowana linia oświetlenia ulicznego o długości 896,6 m z 26 oprawami. 2 sierpnia złożono 3 oferty na realizację zadania inwestycyjnego.

Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do szkół specjalnych.

Przedmiot zamówienia w szczególności stanowi:

- przewóz uczniów z domu do szkół podstawowych i gimnazjów i z powrotem ze szkół do domu, z terenu gminy Kozienice w roku szkolnym 2018/2019 oraz przewóz (dowóz) uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Kozienice z wyjątkiem PG Nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Radomiu, Szkoły Specjalnej w Pionkach i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie na pływalnię „Delfin” w Kozienicach i odwóz, organizowanych przez zamawiającego,

- świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) dzieci szkolnych – uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Opactwie w roku szkolnym 2018/2019,

- świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) dzieci szkolnych – uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do Szkoły Specjalnej w Pionkach w roku szkolnym 2018/2019,

- świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) dzieci szkolnych – uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do Zespołu Szkół Specjalnej w Radomiu w roku szkolnym 2018/2019,

- świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) jednego ucznia niepełnosprawnego z ul. Żeromskiego w Kozienicach do PSP nr 4 w Kozienicach w roku szkolnym 2018/2019 trzy razy w tygodniu.

W ramach świadczonej usługi wykonawca zapewnia w szczególności:

- możliwość bezpłatnego przewozu w każdym pojeździe osoby dorosłej wskazanej przez zamawiającego w celu zapewnienia opieki uczniów podczas przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59),

- punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz wg ustalonego rozkładu jazdy autobusów/pojazdów,

- odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu
i wysiadania z pojazdu.

Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej przewidzianej organizacją roku szkolnego 2018/2019, od 03 września tego roku do 22 czerwca 2019r.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od tego roku przewozy mogą być realizowane jako kursy otwarte, pod warunkiem zapewnienia wszystkim podróżującym danym autobusem/pojazdem miejsc siedzących. Inaczej mówiąc mieszkańcy będą mogli korzystać odpłatnie z tych połączeń o ile przewoźnik wyrazi taką wolę.

1 sierpnia zostały złożone oferty przez Wykonawców na cały zakres dowozów objęty postępowaniem przetargowym.

Szczegółowe dane w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych znajdują się na stronie
BIP pod adresem: http://bip.kozienice.pl/przetargi/23.

ZOBACZ TAKŻE: FLESZ: Powstanie polskie TGV? W trzy godziny z Gdańska do Krakowa

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

d
dex

A kiedy powstanie jakiś ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem w Sieciechowie ? 

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3