Stara Błotnica nasza Mała Ojczyzna

Materiał informacyjny Gminy Stara Błotnica

Mijający rok należy jak zwykle do pracowitych. Udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji, które ułatwią życie Mieszkańcom, a także podnoszą komfort życia w gminie. Były to nie tylko inwestycje drogowe, ale także wodno-kanalizacyjne czy też wspierające szkoły, jednostki OSP, kluby i stowarzyszenia. Koniec roku jest dobrą okazją do zaprezentowania tego, co mieszkańców gminy powinno zadowalać i cieszyć.

Stara Błotnica nasza Mała Ojczyzna

Przebudowana droga powiatowa

W 2020 na terenie Gminy Stara Błotnica zostały zrealizowane inwestycje drogowe. Na część z nich zostały pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwsze zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie Gminy Stara Błotnica” miało na celu przebudowę drogi w miejscowości Kaszów o łącznej długości 850 m. Kwota dofinansowania wynosiła 241 797,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji – 322 396,32 zł. Zadanie drugie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kiełbów” miało na celu przebudowę dwóch dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kiełbów o łącznej długości 1.678 m. Kwota dofinansowania wynosiła 451 504,00 zł natomiast całkowita wartość inwestycji – 645 005,72 zł. Na kolejną inwestycję drogową zostały pozyskane środki z FOGR w ramach, których udało się przebudować drogę w miejscowości Nowy Gózd o długości 199 m. Dofinansowanie wyniosło 50% kosztów. W ramach środków własnych z budżetu Gminy Stara Błotnica została przebudowana droga gminna Nowy Kadłubek – Urbanów na odcinku 1055m oraz droga Nowy Gózd na odcinku 361 m. Bardzo ważnym zadaniem drogowym dla mieszkańców Gminy Stara Błotnica, które było realizowane przez Powiat Białobrzeski była przebudowa drogi powiatowej Stara Błotnica – Mokrosęk. Przebudowa drogi została zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całego zadania wyniosła 2 400 343,00 zł Gmina Stara Błotnica przekazała Powiatowi Białobrzeskiemu 50% wkładu własnego.

W ramach gospodarki wodno – ściekowej Gminy Stara Błotnica realizowana jest inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej odcinek Czyżówka – Stary Kiełbów”. Długość budowanego odcinka wynosi 1.650 m. Zadanie zostanie ukończone w tym roku a środki na realizację zostały pozyskane z WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki umarzalnej do 50%. Rozpoczęto także realizację dużej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów”. Zadanie jest dofinansowane z PROW a wartość dofinansowania wynosi 63,63%. W tym roku w ramach pierwszego etapu został wybudowany odcinek wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów - 470 m. Natomiast w przyszłym roku będzie realizowany drugi etap inwestycji tj. budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości 4485 m. Ze środków z budżetu Gminy Stara Błotnica zostały także wybudowane dwa odcinki wodociągu w miejscowościach Stare Siekluki i Żabia Wola.

Gmina jako organ prowadzący szkoły zrealizowała dwa projekty „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”. W ramach programu „Zdalna Szkoła” udało się zakupić 20 laptopów, które trafiły do uczniów ze szkół na terenie gminy Stara Błotnica - wartość projektu wyniosła: 58 966,20 zł. Natomiast w ramach projektu „Zdalna szkoła +” zostało zakupionych 25 laptopów, które zostały przekazane do szkół, a następnie do uczniów. Wartość projektu wyniosła 75 000,00 zł. Zadania były w 100% finansowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Stara Błotnica również została partnerem projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego Partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwo Mazowieckiego. Dzięki projektowi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe zostanie doposażona w taki sprzęt jak: zestawy komputerowe, laptopy, tablety, drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitor interaktywny itp. Projekt ma na celu przygotowanie uczniów i nauczycieli do nauczania zdalnego.

W ramach dbania o otaczające nas środowisko zrealizowaliśmy dwa ważne zadania pierwsze to usuwanie i unieszkodliwienie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o łącznej masie 60 ton. Koszt całkowity zadania wyniósł 35 964,00 zł i był w 80% sfinansowany z NFOŚiGW w Warszawie. Również Gmina Stara Błotnica pozyskała 100% dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Błotnica. Realizacja zadania pozwoliła na odbiór azbestu od 74 mieszkańców, którzy złożyli wnioski o łącznej ilości 252,12 ton.

Stara Błotnica nasza Mała Ojczyzna

Altana w miejscowości Pągowiec

Z myślą o mieszkańcach wykonywano inwestycje, które służą rozwojowi sportu dzieci i młodzieży oraz czynnemu wypoczynkowi wszystkich chętnych, a także rozwojowi kultury. Dzięki nim zmienił się także obraz gminy na estetyczny, bardziej przyjazny ludziom. Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku gmina Stara Błotnica przekazała środki finansowe organizacjom publicznych promującym sport na naszym terenie oraz kołom gospodyń wiejskich i stowarzyszeniom działającym w sferze kultury i tradycji. W tym roku była to kwota ponad 120 tys. zł. Dodatkowo Nasze stowarzyszenia w ramach otwartego konkursu ofert na Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie otrzymały 15 tys. zł. na zakup artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego oraz strojów ludowych. Natomiast do klubów sportowych z terenu naszej gminy trafiło dodatkowo 40 tys. zł. w ramach Rządowego Programu „KLUB 2020”. Środki te zostały przeznaczone na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy i lekkoatletyka. Ważną inwestycją było także zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku socjalno - gospodarczym znajdującym się na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy. Koszt zadania wyniósł 29.520 zł i został dofinansowany w ramach MIAS 2020 kwotą 10.000 zł. W Rykach rewitalizacji został poddany zbiornik wodny, a teren rekreacyjny został dodatkowo wyposażony w obiekty małej architektury: ławki i altanę. W Pągowcu obok OSA zagospodarowano teren rekreacyjny poprzez montaż altany z wyposażeniem oraz montaż hybrydowej lampy fotowoltaicznej do oświetlenia placu. Koszt zadań to 53.500 zł –w tym dofinansowanie w ramach MIAS 2020 kwotą 19.999,90 zł.

Stara Błotnica nasza Mała Ojczyzna

Gminne Dożynki w Starej Błotnicy

Ze względu na pandemię COVID-19, związane z nią ograniczenia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców tegoroczne uroczystości w naszej gminie były odmienne od tych z ubiegłych lat. We wrześniu Samorząd Gminy Stara Błotnica wziął udział w Dożynkowej Mszy Świętej w intencji rolników oraz w podziękowaniu za tegoroczne plony, która była połączona z koncertem w wykonaniu księdza Stefana Ceberka. W listopadzie przedstawiciele Gminy uczestniczyli natomiast we Mszy Świętej, po której złożyli kwiaty i znicze pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny.

Stara Błotnica nasza Mała Ojczyzna

Samochód strażacki dla jednostki OSP w Starych Żdżarach

Dla jednostki OSP w Starych Żdżarach został zakupiony nowy średni samochód strażacki marki Renault o wartości 779 tys. zł, (dotacje wyniosły 660 tys. zł). Za kwotę blisko 50 tys. zł zakupiono sprzęt i dokonano remontów strażnic na terenie Gminy Stara Błotnica. W ramach realizacji MIAS 2020 w dwóch sołectwach z gminy Stara Błotnica: Stary Kadłub i Stary Kobylnik wykonano inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obu miejscowości polegające na montażu instalacji alarmu i monitoringu wraz z oświetleniem placu przy punkcie przedszkolnym i świetlicy wiejskiej. Zadanie te kosztowały 39.852,00 zł (Dofinansowanie w wysokości 50%).

Dodaj ogłoszenie