Szpitale w Radomiu - oddziały, poradnie, pracownie. Sprawdź adresy i telefony radomskich szpitali

Izabela Adamska-Krych
Izabela Adamska-Krych
Gdzie znajdują się szpitale w Radomiu. Jakie są ich adresy i numery telefonu. W tym materiale znajdziesz także niezbędne informacje dotyczące radomskich szpitali takie jak mieszczące się w nich: oddziały szpitale, poradnie specjalistyczne i pracownie.

Szpitale zapewniają rejestrację na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.

Pacjent przyjmowany do szpitala powinien posiadać ze sobą dowód potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport itp.) celem umożliwienia identyfikacji pacjenta i potwierdzenia przez szpital uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 361-51-00 - Centrala, (+48) 48 363-26-09 - Sekretariat
fax: (+48) 48 362-29-47
e-mail: sekretariat@rszs.regiony.pl
www: www.szpital.radom.pl

Oddziały szpitalne:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej z odcinkiem 1 dnia,
 • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z odcinkiem zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z odcinkiem zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Dializ z odcinkiem Nefrologii,
 • Oddział Dermatologii z odcinkiem Dermatologii 1 dnia,
 • Oddział Dziecięcy z odcinkiem Pediatrii 1 dnia,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z odcinkiem Chirurgii Ginekologicznej 1 dnia,
 • Oddział Kardiologiczny z odcinkiem 1 dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia z Pracownią Elektroterapii,
 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Oddział Neurologii,
 • Pododdział Udarowy,
 • Oddział Neonatologii,
 • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 dnia Leczenia Chorób Wątroby,
 • Oddział Okulistyki z odcinkiem Zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Ortopedyczno-Urazowy,
 • Oddział Rehabilitacji,
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Oddział Urologii z odcinkiem Zabiegowym 1 dnia i Pracownią Litotrypsji,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć.

W w/w oddziałach w szczególności udzielane są indywidualne świadczenia profilaktyczne, lecznicze i pielęgnacyjne w zakresie reprezentowanej specjalności, w systemie opieki całodobowej i/ lub jednodniowej oraz konsultacje.

W celu zapewnienia całodobowej opieki nad leczonymi pacjentami lekarze pełnią dyżury zakładowe.

Do leczenia szpitalnego w oddziałach uprawnieni są pacjenci na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie, bez wymaganego skierowania.

Chorym przysługują uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom według kolejności zgłoszenia (z wyjątkiem stanów nagłych).

W razie braku możliwości przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia w Oddziale prowadzona jest lista oczekujących na planowe przyjęcia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Poradnie specjalistyczne:

 • Alergologiczna dla Dzieci
 • Alergologiczna dla Dorosłych
 • Chirurgii Ogólnej
 • Chorób Naczyń
 • Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Chorób Piersi i Profilaktyki Onkologicznej
 • Diabetologiczna dla Dzieci
 • Diabetologiczna dla Dorosłych
 • Endokrynologiczna dla Dzieci
 • Endokrynologiczna dla Dorosłych
 • Gastroenterologiczna z Pracownią Endoskopową
 • Ginekologiczno-Położnicza Konsultacyjna
 • Ginekologiczna Dziecięca i Dziewczęca
 • Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowych dla Dorosłych
 • Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowych dla Dzieci
 • Hepatologiczna
 • Kardiologiczna z Pracownią Badań Czynnościowych
 • Nefrologiczna dla Dorosłych
 • Nefrologiczna dla Dzieci
 • Neurochirurgiczna
 • Neurologiczna dla Dzieci z Pracownią EEG
 • Neurologiczna dla Dorosłych z Pracownią EEG i EMG
 • Retinopatii Cukrzycowej
 • Jaskrowa
 • Okulistyki
 • Okulistyczna dla Dzieci
 • Otolaryngologiczna dla Dzieci
 • Otolaryngologiczna dla Dorosłych
 • Patologii Noworodka
 • Patologii Ciąży
 • Proktologiczna
 • Rehabilitacji
 • Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy
 • Skórno-Wenerologiczna
 • Urologiczna
 • Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 • Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
 • Ortopedyczna
 • Leczenia Uzależnień
 • Konsultacyjna Szczepień z Punktem Szczepień
 • Chirurgii Stomatologicznej
 • Stomatologii Zachowawczej
 • Stomatologii Dziecięcej
 • Ortodoncji
 • Protetyki Stomatologicznej
 • Zakład Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej
 • Szkoła Rodzenia

Pracownie:

 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Badań Czynności Płuc
 • Zakład Patomorfologii z Pracownią Histopatologiczną
 • Laboratorium Analityczne
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
 • Laboratorium Mikrobiologiczne
 • Pracownia Radiologii Klasycznej
 • Pracownia Radiologii Zabiegowej
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia USG
 • Pracownia Perymetrii Komputerowej
 • Pracownia Fizjoterapii

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 361-30-00 - Centrala, (+48) 48 361-39-00 - Sekretariat
fax: (+48) 48 345-11-18
e-mail: szpital@wss.com.pl
www: www.wss.com.pl
Główną bazę MSS Sp. z o.o. stanowi: 24 oddziały leczenia stacjonarnego (łącznie 857 łóżek), Oddział Rehabilitacyjny Dziennego Pobytu, Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Fizjoterapii, Zakład Patomorfologii, Zakład Gastroenterologii, Zakład Hemodynamiki, Laboratorium Mikrobiologii, Apteka Szpitalna, Zespół Rehabilitacji Dziennej dla dzieci, Zespół Poradni Specjalistycznych z 38 poradniami specjalistycznymi oraz 20 pracowni diagnostycznych.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. jest szpitalem drugiego stopnia referencji.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu lecznictwa zamkniętego na oddziałach:

 • Wewnętrznym I
 • Wewnętrznym II
 • Pediatrii
 • Ginekologiczno-Położniczym
 • Otolaryngologii
 • Neurologicznym
 • Pododdział Udarowy
 • Kardiologii
 • Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Onkologii
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej
 • Neonatologii
 • Neurochirurgii
 • Kardiochirurgii
 • Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Chirurgii Dziecięcej
 • Oddziale Procedur Jednodniowych
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Pulmonologii
 • Reumatologii
 • Rehabilitacji
 • Rehabilitacji Neurologicznej
 • Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Okulistyki
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

W szpitalu działają następujące poradnie specjalistyczne:

 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Leczenia Niepłodności
 • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
 • Poradnia Patologii Ciąży
 • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
 • Poradnia Menopauzy
 • Poradnia Chorób Piersi
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii dla Dzieci
 • Poradnia Proktologiczna
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków
 • Poradnia Preluksacyjna>
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczna
 • Poradnia Interdyscyplinarnego Leczenia Osteoporozy
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Rehabilitacji dla dzieci
 • Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Hematologiczna
 • Poradnia Kardiochirurgiczna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Foniatryczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Leczenia Jaskry
 • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
 • Poradnia Laktacyjna

Ponadto Szpital dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczno - leczniczą, w zakresie, której wykonujemy między innymi usługi:

 • całodobowe RTG i USG,
 • mammografii,
 • tomografii komputerowej,
 • rezonansu magnetycznego,
 • densytometrii,
 • koronarografii,
 • angioplastyki naczyń wieńcowych,
 • EEG, EMG dla dzieci i dorosłych,
 • badań laboratoryjnych,
 • badań serologicznych,
 • badań mikrobiologicznych,
 • gastroskopii, kolonoskopii,
 • bronchoskopii,
 • badań cytologicznych,
 • USG, Echo serca,
 • audiometrii,
 • prób wysiłkowych,
 • rehabilitacji.

Przy Szpitalu funkcjonuje Szkoła Rodzenia (tel. 48 361-49-75), mająca na celu przygotować kobiety do porodu.

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym

ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 332-45-00 - Centrala, (+48) 48 332-23-06, 332-47-18 - Izba Przyjęć
fax: (+48) 48 332-15-08
e-mail: szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
www: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

ODDZIAŁY SZPITALNE

Oddziały Psychiatryczne Ogólne

Szpital posiada pięć oddziałów psychiatrycznych ogólnych posiadających łącznie 300 miejsc, które zapewniają całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi, a także realizują zadania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Oddział Psychiatryczny I Dyżurka - tel. (48) 332-45-41

Oddział Psychiatryczny II Dyżurka - tel. (48) 332-45-43

Oddział Psychiatryczny III Dyżurka - tel. (48) 332-45-45

Oddział Psychiatryczny IV Dyżurka - tel. (48) 332-47-07

Oddział Psychiatryczny V Dyżurka - tel. (48) 332-47-03

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział ten zajmuje się leczeniem zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych. Oddział dysponuje 25 miejscami, a leczenie trwa 2-3 miesiące.

Dyżurka - tel. (48) 332-46-29

Oddział Psychosomatyczny

Oddział zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi z towarzyszącymi zaburzeniami somatycznymi. Posiada 35 miejsc.

Dyżurka - tel. (48) 332-45-79

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział zajmuje się leczeniem osób po udarach mózgowych, w przebiegu chorób neurologicznych np. stwardnienie rozsiane; ma także na celu usprawnianie w chorobie Parkinsona, leczenie zespołów korzeniowych i bólowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych układu ruchu. Posiada 40 miejsc.

Dyżurka - tel. (48) 332-45-84

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział zajmuje się leczeniem osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi. W leczeniu stosuje się procedury oparte głównie na diagnostyce uzależnienia i powikłań psychiatrycznych, somatycznych, neurologicznych, detoksykacji oraz psychoedukacji. Posiada 25 miejsc.

Sekretariat - tel. (48) 332-47-12

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych (detoksykacyjny)

Pododdział zajmuje się leczeniem osób z zespołem abstynencyjnym wraz z towarzyszącymi chorobami psychicznymi oraz realizuje zadania diagnostyczne i lecznicze tych osób, a także motywowanie do dalszej terapii uzależnienia. Posiada 7 miejsc.

Sekretariat - tel. (48) 332-47-12

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Odwykowy oferuje w ramach leczenia 2 - miesięczny program obejmujący diagnostykę uzależnienia, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zmierzającą do zmiany zachowań w kierunku utrzymania abstynencji, a także działania konsultacyjno-edukacyjne i inne. Posiada 50 miejsc.

Sekretariat - tel. (48) 332-46-64

Pododdział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych

Pododdział zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, a także wykonuje działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Posiada 8 miejsc.

Dyżurka - tel. (48) 332-46-41

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

26-600 Radom ul. Reja 30

tel: (48) 331-19-19

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

26-600 Radom ul. Reja 30

tel: (48) 385-85-23

Poradnia Neurologiczna

26-600 Radom ul. Reja 30

tel: (48) 331-19-19

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

26-600 Radom ul. Reja 30

tel: (48) 363-19-93

Poradnia Rehabilitacyjna

26-607 Radom ul. Krychnowicka 1

tel: (48) 332-45-98

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalnych i– rekreacyjnych.

Dyżurka ZOL Kobiecy – tel. (48) 332-45-55

Dyżurka ZOL Męski – tel. (48) 332-47-09

Sekretariat – tel. (48) 332-45-70

DIAGNOSTYKA

Zaplecze diagnostyczne szpitala: pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia rentgenodiagnostyki, pracownia rehabilitacji leczniczej (z gabinetami fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii).

Laboratorium szpitalne:

Radom, ul. Krychnowicka 1

tel. (48) 332-46-73

czynne: całą dobę.

Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

Radom, ul. Mikołaja Reja 30

tel. (48) 331-19-19

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 18:00

Radomskie Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 76’

Ul. Uniwersytecka 6a Radom

Dojazd autobusem 25 (pętla Wacyn przy samym szpitalu) www.onkologiaradom.pl sekretariat@onkologiaradom.pl

tel: 48 377 90 20 (infolinia)

tel: 48 377 90 25 (sekretariat)

Radomskie Centrum Onkologii funkcjonuje od 2015 roku i nosi imię Bohaterów Radomskiego Czerwca 76′. Szpital zatrudnia ponad 330 osób. W RCO leczone są m.in.: nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. Placówka należy do sieci szpitali ustanowionej przez Ministerstwo Zdrowia.

Obecnie placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i nowoczesną bazę diagnostyczną w postaci: PET/CT (TK 64 rzędowy), rezonansu magnetycznego, USG, RTG, mammografii, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

ODDZIAŁY SZPITALNE:

 • Chirurgii onkologicznej
 • Onkologii klinicznej
 • Radioterapii
 • Chemioterapii Dziennej
 • Anestezjologii i intensywnej terapii

PORADNIE SZPITALNE:

 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chemioterapii
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Radioterapii
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej/ leczenia bólu
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna z Pracownią Echo

Pracownia Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi diagnostyczne zarówno dla pacjentów hospitalizowanych, jak i ambulatoryjnych.

Zakres świadczeń realizowanych przez pracownię obejmuje w szczególności:

 • USG
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans Magnetyczny
 • Mammografia
 • PET-CT
 • RTG
 • Biopsja cienkoigłowa
 • Biopsja gruboigłowa
 • Biopsja stereotaktyczna wspomagana próżnią

DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA:

 • Kolonoskopia
 • Gastroskopia
 • Nasofiberoskopia

Szczepienia 16- i 17-latków coraz bliżej

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie