Szpitale w Radomiu - oddziały, poradnie, pracownie. Sprawdź adresy i telefony radomskich szpitali

Izabela Adamska
Izabela Adamska
Gdzie znajdują się szpitale w Radomiu. Jakie są ich adresy i numery telefonu. W tym materiale znajdziesz także niezbędne informacje dotyczące radomskich szpitali takie jak mieszczące się w nich: oddziały szpitale, poradnie specjalistyczne i pracownie.

Szpitale zapewniają rejestrację na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.

Pacjent przyjmowany do szpitala powinien posiadać ze sobą dowód potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport itp.) celem umożliwienia identyfikacji pacjenta i potwierdzenia przez szpital uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 361-51-00 - Centrala, (+48) 48 363-26-09 - Sekretariat
fax: (+48) 48 362-29-47
e-mail: sekretariat@rszs.regiony.pl
www: www.szpital.radom.pl

Oddziały szpitalne:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej z odcinkiem 1 dnia,
 • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z odcinkiem zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z odcinkiem zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Dializ z odcinkiem Nefrologii,
 • Oddział Dermatologii z odcinkiem Dermatologii 1 dnia,
 • Oddział Dziecięcy z odcinkiem Pediatrii 1 dnia,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z odcinkiem Chirurgii Ginekologicznej 1 dnia,
 • Oddział Kardiologiczny z odcinkiem 1 dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia z Pracownią Elektroterapii,
 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Oddział Neurologii,
 • Pododdział Udarowy,
 • Oddział Neonatologii,
 • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 dnia Leczenia Chorób Wątroby,
 • Oddział Okulistyki z odcinkiem Zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Ortopedyczno-Urazowy,
 • Oddział Rehabilitacji,
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Oddział Urologii z odcinkiem Zabiegowym 1 dnia i Pracownią Litotrypsji,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć.

W w/w oddziałach w szczególności udzielane są indywidualne świadczenia profilaktyczne, lecznicze i pielęgnacyjne w zakresie reprezentowanej specjalności, w systemie opieki całodobowej i/ lub jednodniowej oraz konsultacje.

W celu zapewnienia całodobowej opieki nad leczonymi pacjentami lekarze pełnią dyżury zakładowe.

Do leczenia szpitalnego w oddziałach uprawnieni są pacjenci na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie, bez wymaganego skierowania.

Chorym przysługują uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom według kolejności zgłoszenia (z wyjątkiem stanów nagłych).

W razie braku możliwości przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia w Oddziale prowadzona jest lista oczekujących na planowe przyjęcia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Poradnie specjalistyczne:

 • Alergologiczna dla Dzieci
 • Alergologiczna dla Dorosłych
 • Chirurgii Ogólnej
 • Chorób Naczyń
 • Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Chorób Piersi i Profilaktyki Onkologicznej
 • Diabetologiczna dla Dzieci
 • Diabetologiczna dla Dorosłych
 • Endokrynologiczna dla Dzieci
 • Endokrynologiczna dla Dorosłych
 • Gastroenterologiczna z Pracownią Endoskopową
 • Ginekologiczno-Położnicza Konsultacyjna
 • Ginekologiczna Dziecięca i Dziewczęca
 • Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowych dla Dorosłych
 • Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowych dla Dzieci
 • Hepatologiczna
 • Kardiologiczna z Pracownią Badań Czynnościowych
 • Nefrologiczna dla Dorosłych
 • Nefrologiczna dla Dzieci
 • Neurochirurgiczna
 • Neurologiczna dla Dzieci z Pracownią EEG
 • Neurologiczna dla Dorosłych z Pracownią EEG i EMG
 • Retinopatii Cukrzycowej
 • Jaskrowa
 • Okulistyki
 • Okulistyczna dla Dzieci
 • Otolaryngologiczna dla Dzieci
 • Otolaryngologiczna dla Dorosłych
 • Patologii Noworodka
 • Patologii Ciąży
 • Proktologiczna
 • Rehabilitacji
 • Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy
 • Skórno-Wenerologiczna
 • Urologiczna
 • Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 • Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
 • Ortopedyczna
 • Leczenia Uzależnień
 • Konsultacyjna Szczepień z Punktem Szczepień
 • Chirurgii Stomatologicznej
 • Stomatologii Zachowawczej
 • Stomatologii Dziecięcej
 • Ortodoncji
 • Protetyki Stomatologicznej
 • Zakład Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej
 • Szkoła Rodzenia

Pracownie:

 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Badań Czynności Płuc
 • Zakład Patomorfologii z Pracownią Histopatologiczną
 • Laboratorium Analityczne
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
 • Laboratorium Mikrobiologiczne
 • Pracownia Radiologii Klasycznej
 • Pracownia Radiologii Zabiegowej
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia USG
 • Pracownia Perymetrii Komputerowej
 • Pracownia Fizjoterapii

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 361-30-00 - Centrala, (+48) 48 361-39-00 - Sekretariat
fax: (+48) 48 345-11-18
e-mail: szpital@wss.com.pl
www: www.wss.com.pl
Główną bazę MSS Sp. z o.o. stanowi: 24 oddziały leczenia stacjonarnego (łącznie 857 łóżek), Oddział Rehabilitacyjny Dziennego Pobytu, Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Fizjoterapii, Zakład Patomorfologii, Zakład Gastroenterologii, Zakład Hemodynamiki, Laboratorium Mikrobiologii, Apteka Szpitalna, Zespół Rehabilitacji Dziennej dla dzieci, Zespół Poradni Specjalistycznych z 38 poradniami specjalistycznymi oraz 20 pracowni diagnostycznych.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. jest szpitalem drugiego stopnia referencji.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu lecznictwa zamkniętego na oddziałach:

 • Wewnętrznym I
 • Wewnętrznym II
 • Pediatrii
 • Ginekologiczno-Położniczym
 • Otolaryngologii
 • Neurologicznym
 • Pododdział Udarowy
 • Kardiologii
 • Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Onkologii
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej
 • Neonatologii
 • Neurochirurgii
 • Kardiochirurgii
 • Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Chirurgii Dziecięcej
 • Oddziale Procedur Jednodniowych
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Pulmonologii
 • Reumatologii
 • Rehabilitacji
 • Rehabilitacji Neurologicznej
 • Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Okulistyki
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

W szpitalu działają następujące poradnie specjalistyczne:

 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Leczenia Niepłodności
 • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
 • Poradnia Patologii Ciąży
 • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
 • Poradnia Menopauzy
 • Poradnia Chorób Piersi
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii dla Dzieci
 • Poradnia Proktologiczna
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków
 • Poradnia Preluksacyjna>
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczna
 • Poradnia Interdyscyplinarnego Leczenia Osteoporozy
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Rehabilitacji dla dzieci
 • Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Hematologiczna
 • Poradnia Kardiochirurgiczna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Foniatryczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Leczenia Jaskry
 • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
 • Poradnia Laktacyjna

Ponadto Szpital dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczno - leczniczą, w zakresie, której wykonujemy między innymi usługi:

 • całodobowe RTG i USG,
 • mammografii,
 • tomografii komputerowej,
 • rezonansu magnetycznego,
 • densytometrii,
 • koronarografii,
 • angioplastyki naczyń wieńcowych,
 • EEG, EMG dla dzieci i dorosłych,
 • badań laboratoryjnych,
 • badań serologicznych,
 • badań mikrobiologicznych,
 • gastroskopii, kolonoskopii,
 • bronchoskopii,
 • badań cytologicznych,
 • USG, Echo serca,
 • audiometrii,
 • prób wysiłkowych,
 • rehabilitacji.

Przy Szpitalu funkcjonuje Szkoła Rodzenia (tel. 48 361-49-75), mająca na celu przygotować kobiety do porodu.

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym

ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 332-45-00 - Centrala, (+48) 48 332-23-06, 332-47-18 - Izba Przyjęć
fax: (+48) 48 332-15-08
e-mail: szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
www: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

ODDZIAŁY SZPITALNE

Oddziały Psychiatryczne Ogólne

Szpital posiada pięć oddziałów psychiatrycznych ogólnych posiadających łącznie 300 miejsc, które zapewniają całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi, a także realizują zadania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Oddział Psychiatryczny I Dyżurka - tel. (48) 332-45-41

Oddział Psychiatryczny II Dyżurka - tel. (48) 332-45-43

Oddział Psychiatryczny III Dyżurka - tel. (48) 332-45-45

Oddział Psychiatryczny IV Dyżurka - tel. (48) 332-47-07

Oddział Psychiatryczny V Dyżurka - tel. (48) 332-47-03

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział ten zajmuje się leczeniem zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych. Oddział dysponuje 25 miejscami, a leczenie trwa 2-3 miesiące.

Dyżurka - tel. (48) 332-46-29

Oddział Psychosomatyczny

Oddział zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi z towarzyszącymi zaburzeniami somatycznymi. Posiada 35 miejsc.

Dyżurka - tel. (48) 332-45-79

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział zajmuje się leczeniem osób po udarach mózgowych, w przebiegu chorób neurologicznych np. stwardnienie rozsiane; ma także na celu usprawnianie w chorobie Parkinsona, leczenie zespołów korzeniowych i bólowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych układu ruchu. Posiada 40 miejsc.

Dyżurka - tel. (48) 332-45-84

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział zajmuje się leczeniem osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi. W leczeniu stosuje się procedury oparte głównie na diagnostyce uzależnienia i powikłań psychiatrycznych, somatycznych, neurologicznych, detoksykacji oraz psychoedukacji. Posiada 25 miejsc.

Sekretariat - tel. (48) 332-47-12

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych (detoksykacyjny)

Pododdział zajmuje się leczeniem osób z zespołem abstynencyjnym wraz z towarzyszącymi chorobami psychicznymi oraz realizuje zadania diagnostyczne i lecznicze tych osób, a także motywowanie do dalszej terapii uzależnienia. Posiada 7 miejsc.

Sekretariat - tel. (48) 332-47-12

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Odwykowy oferuje w ramach leczenia 2 - miesięczny program obejmujący diagnostykę uzależnienia, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zmierzającą do zmiany zachowań w kierunku utrzymania abstynencji, a także działania konsultacyjno-edukacyjne i inne. Posiada 50 miejsc.

Sekretariat - tel. (48) 332-46-64

Pododdział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych

Pododdział zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, a także wykonuje działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Posiada 8 miejsc.

Dyżurka - tel. (48) 332-46-41

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

26-600 Radom ul. Reja 30

tel: (48) 331-19-19

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

26-600 Radom ul. Reja 30

tel: (48) 385-85-23

Poradnia Neurologiczna

26-600 Radom ul. Reja 30

tel: (48) 331-19-19

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

26-600 Radom ul. Reja 30

tel: (48) 363-19-93

Poradnia Rehabilitacyjna

26-607 Radom ul. Krychnowicka 1

tel: (48) 332-45-98

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalnych i– rekreacyjnych.

Dyżurka ZOL Kobiecy – tel. (48) 332-45-55

Dyżurka ZOL Męski – tel. (48) 332-47-09

Sekretariat – tel. (48) 332-45-70

DIAGNOSTYKA

Zaplecze diagnostyczne szpitala: pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia rentgenodiagnostyki, pracownia rehabilitacji leczniczej (z gabinetami fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii).

Laboratorium szpitalne:

Radom, ul. Krychnowicka 1

tel. (48) 332-46-73

czynne: całą dobę.

Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

Radom, ul. Mikołaja Reja 30

tel. (48) 331-19-19

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 18:00

Radomskie Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 76’

Ul. Uniwersytecka 6a Radom

Dojazd autobusem 25 (pętla Wacyn przy samym szpitalu) www.onkologiaradom.pl sekretariat@onkologiaradom.pl

tel: 48 377 90 20 (infolinia)

tel: 48 377 90 25 (sekretariat)

Radomskie Centrum Onkologii funkcjonuje od 2015 roku i nosi imię Bohaterów Radomskiego Czerwca 76′. Szpital zatrudnia ponad 330 osób. W RCO leczone są m.in.: nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. Placówka należy do sieci szpitali ustanowionej przez Ministerstwo Zdrowia.

Obecnie placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i nowoczesną bazę diagnostyczną w postaci: PET/CT (TK 64 rzędowy), rezonansu magnetycznego, USG, RTG, mammografii, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

ODDZIAŁY SZPITALNE:

 • Chirurgii onkologicznej
 • Onkologii klinicznej
 • Radioterapii
 • Chemioterapii Dziennej
 • Anestezjologii i intensywnej terapii

PORADNIE SZPITALNE:

 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chemioterapii
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Radioterapii
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej/ leczenia bólu
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna z Pracownią Echo

Pracownia Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi diagnostyczne zarówno dla pacjentów hospitalizowanych, jak i ambulatoryjnych.

Zakres świadczeń realizowanych przez pracownię obejmuje w szczególności:

 • USG
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans Magnetyczny
 • Mammografia
 • PET-CT
 • RTG
 • Biopsja cienkoigłowa
 • Biopsja gruboigłowa
 • Biopsja stereotaktyczna wspomagana próżnią

DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA:

 • Kolonoskopia
 • Gastroskopia
 • Nasofiberoskopia

Nowe objawy koronawirusa

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3