1. Echo Dnia
 2. Komunikaty
 3. Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

zamieszcza wyciąg z ogłoszenia

o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej położonej w Odonowie  

oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 25/1 o powierzchni 0,0417 ha

 

 1. Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej prowadzi dla nieruchomości Księgę Wieczystą Nr KI1I/00040377/9.
 2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren po byłej kolejce wąskotorowej. Działka mała, wąska, kształtem zbliżona do trapezu.
 3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierza Wielka uchwalonego Uchwałą Nr XIX/135/2000 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2000 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy wielofunkcyjnej w tym drobnych usług
 4. Nieruchomość ze względu na wielkość, cechy geometryczne, brak dostępu do drogi publicznej oraz możliwość wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, nie spełnia wymogów realizacji obiektów budowlanych wynikających z odrębnych przepisów i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, w związku z tym przetarg został ograniczony tylko do właścicieli działek przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 8 oraz 265 w obrębie Odonów.
 5. Cena wywoławcza wynosi 3 865,00 złotych słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć 00/100 złotych.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 685 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  
 2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
 3. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 3 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy - Sala Konferencyjna pokój nr 302 III piętro.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu.
 2. Wadium wynosi 500,00 złotych słownie: pięćset złotych 00/100.
 1. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej Nr 88 8493 0004 0180 0130 0020 0002 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 28 maja 2021 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, II piętro - pokój nr 206 lub 208, lub pod nr tel. (41) 35-21-937 wew. 136 lub 138.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu (II piętro), na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.kazimierzawielka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości.