1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa...
Wróć do listy komunikatów

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na :

Rozbiórkę istniejącego budynku handlowo-mieszkalnego przy ul. 1 Maja

w Końskich, na podstawie opracowanego projektu budowlanego.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie KSM

w terminie do dnia 14.11.2019r. do godz. 930.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1000 zł.

Wpłata wadium na konto BP PKO o/Końskie 85-10202629-0000940200103770

do dnia 14.11.2019r. do godz. 930.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2019r. o godz. 1000

W przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego przetarg

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu robót, warunków przetargu

i zawartości ofert można uzyskać w KSM w pokoju nr. 7, tel. 041-375-01-72

w godz. 800 – 1400 lub www.ksm.net.pl

Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.