1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. O B W I E S Z C Z E N I E...
Wróć do listy komunikatów

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741, ze zm.), oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej pokój nr 211, w godzinach od 9ºº do 14ºº.

Dyskusja publiczna, nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium i prognozie, odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, o godzinie 10ºº.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą i opracowaniem ekofizjograficznym zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej pod adresem www.kazimierzawielka.biuletyn.net w zakładce Aktualności/Obwieszczenia oraz na bieżącej stronie internetowej Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej www.kazimierzawielka.pl

Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wykładanych dokumentach, może wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz uwagi i wnioski do prognozy.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz uwagi i wnioski do prognozy można wnosić na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2021 r. (tj. w terminie nie mniejszym niż 21 dni od dnia zakończenia wyłożenia dokumentów), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, do Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka:   w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka;   lub elektronicznej (art. 8c ustawy o p. i z.p.) na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]; ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Uwagi złożonego po upływie określonego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247, ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o opracowaniu ekofizjograficznym do zmiany studium.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo ludności apeluję o przestrzeganie wszelkich ograniczeń, tj. noszenie maseczek ochronnych lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji. Jednocześnie informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń sanitarnych, w tym zapewnieniem dostępu do płynów dezynfekujących.

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej znajdują się na stronie internetowej pod adresem  www.kazimierzawielka.biuletyn.net w zakładce RODO – Klauzule informacyjne

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Adam Bodzioch