1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. O G Ł O S Z E N I E
Wróć do listy komunikatów

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                           Końskie, dnia 14.11.2019 r.    
KOŃSKIE

O G Ł O S Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Młynek Nieświński w części  dotyczącej wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości zawartej w § 33 ust. 2 planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Młynek Nieświński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego, oraz dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej oceny w dniach od 22.11.2019r. do dnia 16.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 – pok. Nr 211 (skrzydło zachodnie) w godz. od 7.30 do 15.30, oraz na stronie Bip urzędu Miasta i Gminy Końskie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.12.2019 r. od godz. 12.00 do godz. 15.00 ww siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 – pok. Nr 211(skrzydło zachodnie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2019 r.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 07.01.2020 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Końskie pod adresem: http://umkonskie.pl/informacje-rodo/


Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
Krzysztof Obratański