1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza...
Wróć do listy komunikatów

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945, ze zm.), oraz art. 54 ust 2 w związku z art. 39 ust 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081, ze zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, pokój nr 211, w godzinach od 8ºº do 14ºº.

Dyskusja publiczna, nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozie, odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, o godzinie 11ºº.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wykładanych dokumentach, może wnosić uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2019 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, do Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: umig@kazimierzawielka.pl lub e.kurek@kazimierzawielka.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej określone w art.18 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

*

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081, ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka, prognozie oddziaływania na środowisko do zmiany planu oraz o opracowaniu ekofizjograficznym do zmiany planu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Adam Bodzioch