1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
Wróć do listy komunikatów

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

Końskie, dnia 27.09.2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

KOŃSKIE

O G Ł O S Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 29, 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego, oraz dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej oceny w dniach od 06.09.2021 r. do dnia 29.10.2021 r. w budynku dawnego Gimnazjum Nr 2 w Końskie ul. Partyzantów 9, w godz. od 7.30 do 15.30, oraz na stronie Bip Urzędu Miasta i Gminy Końskie. (http://umkonskie.bipgmina.pl/wiadomosci/10592/lista/gospodarka_przestrzenna).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.10.2021 r. od godz. 12.00 do 15.00 w budynku dawnego Gimnazjum Nr 2 w Końskie ul. Partyzantów 9.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w dyskusji publicznej proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 573 450 114, w celu zapisania się na odpowiednią godzinę.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Stosownie do art. 8c i art. 18 ust. 1 uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie do dnia 16.11.2021 r. w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 16.11.2021 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres [email protected].

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub

siedziby ze wskazaniem nieruchomości, których uwaga dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy

Końskie

Krzysztof Obratański

Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie Urzędu Miasta i Gminy Końskie pod adresem: ttp://umkonskie.pl/informacje-rodo/