1. Echo Dnia
 2. Komunikaty
 3. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

z dnia 10.02.2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana dotyczy wprowadzenia w miejscowości Bedlenko i Trzemoszna udokumentowanych złóż kopalin)

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2018.1945 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.02.2020 r. do 10.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w godzinach od 7.30 do 15.30 (poniedziałek -piątek) oraz na stronie internetowej urzędu: http://umkonskie.bipgmina.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami i prognozą odbędzie się dnia 10.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich pokój nr 211, o godz. 1400.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu Studium, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie – na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, powiat konecki - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2020 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018.2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

 • projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie,

 • prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany Studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektów, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):

 1. w formie pisemnej

 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t.j.Dz.U.2013.262 ze zm.),

w terminie do dnia 31.03.2020 r. na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
e-mail: sekretariat@umkonskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:

 • siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie,

 • na tablicach ogłoszeń,

 • Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej http://umkonskie.bipgmina.pl)

 • prasie regionalnej (ogłoszenie)

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie Urzędu Miasta i Gminy Końskie pod adresem: http://umkonskie.pl/informacje-rodo/BURMISTRZ MIASTA I GMINY

KOŃSKIE

KRZYSZTOF OBRATAŃSKI