1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o przetargu
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

I. HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa, na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018 poz. 1405), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz. 869), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 poz. 1182), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Wschowa woj. lubuskie oraz gminy Szlichtyngowa woj. lubuskie.

II. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki HZZ Osowa Sień w Przyczynie Górnej nr 1,

67 – 400 Wschowa, na podstawie Regulaminu sprzedaży i udzielania zamówień zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. nr 5/07/2019 z dnia 19.07.2019 r.

III. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości:

1) Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Jędrzychowice, gm. Szlichtyngowa, woj. lubuskie, na działce nr 89/87 o pow. 0,3267 ha, wpisana w KW nr ZG1W/00016003/8 w Sądzie Rejonowym we Wschowie.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym i budynkiem gospodarczo – garażowym. Teren płaski, ogrodzony, porośnięty drzewostanem, działka jest wyposażona w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gaz z butli posadowionej na poziomie terenu. Obszar działki jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 240 000,00 zł.

Wadium: 24 000,00 zł.

Minimalne postąpienie: 2 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 24.10.2019 r. o godz. 9.30

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Jędrzychowice, gm. Szlichtyngowa, woj. lubuskie, na działce nr 89/68 o pow. 0,2932 ha, wpisana w KW nr ZG1W/00016003/8 w Sądzie Rejonowym we Wschowie.

Nieruchomość na której znajduje się staw.

Cena wywoławcza nieruchomości: 15 700,00 zł.

Wadium: 1 570,00 zł.

Minimalne postąpienie: 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 24.10.2019 r. o godz. 10.00

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Jędrzychowice, gm. Szlichtyngowa, woj. lubuskie, na działce nr 89/86 o pow. 1,1802 ha, wpisana w KW nr ZG1W/00016003/8 w Sądzie Rejonowym we Wschowie.

Nieruchomość niezagospodarowana porośnięta drzewostanem leśnym. Obszar na którym położona jest działka 89/86 przeznaczony jest pod tereny usług i mieszkalnictwa „UM” według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szlichtyngowa uchwalonego uchwałą nr XII/122/99 Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 30 grudnia 1999 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 78 900,00 zł.

Wadium: 7 900,00 zł.

Minimalne postąpienie: 800,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 24.10.2019 r. o godz. 10:30

4) Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Konradowo, gm. Wschowa, woj. lubuskie, na działce nr 561/37 o pow. 1,3107 ha, wpisana w KW nr ZG1W/00007008/7 w Sądzie Rejonowym we Wschowie.

Nieruchomość składa się z zespołu pałacowo - parkowego wraz z budynkami gospodarczymi i jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości: 562 000,00 zł.

Wadium: 56 200,00 zł.

Minimalne postąpienie: 6 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 24.10.2019r. o godz. 11:00

UWAGA

IV. Przystępujący do przetargu winni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz. 869) oraz w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018 poz. 1405).

V. Szczegółowe informacje o nieruchomościach wyżej wymienionych i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej 1, 67-400 Wschowa, tel. 65-5406174.

Nieruchomości można oglądać na miejscu w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od 26.09.2019 r. do dnia przetargu.

VI. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przez niego przetargu, a nieuzyskania zezwolenia MSWiA zgodnie z Ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2016 poz. 1061 t.j).

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1) Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

2) Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3) Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.

4) Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:

- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,

- w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu przelewem na konto bankowe: Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa nr konta bankowego: Santander Bank Polska S.A. oddział Wschowa 20 1090 1290 0000 0000 2900 8256 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 23 października 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty (zakończeniu przetargu).

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

VIII. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych wskazanych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. 2014 poz.1446 j.t.), ustawie z dnia 14.04.2016r. Poz. 585 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw i innych określonych odrębnymi przepisami w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego.

Z Oferentem, który wygra przetarg, zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży.

Koszty aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi kupujący nieruchomość.

IX. Do chwili rozpoczęcia przetargu Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny przed rozpoczęciem przetargu.

X. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.hodowlazwierzat.pl, www.kowr.gov.pl, w prasie krajowej i lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki HZZ Osowa Sień w Przyczynie Górnej 1, w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz Starostwie Powiatowym we Wschowie.