1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0001 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 140 o powierzchni 0,1862 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00040338/4 oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak:SPN.IV.7510.4.2016.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 18.000 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby w dniu 23 października 2020 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i

Gminy Skalbmierz oraz opublikowana na strona internetowych:,,www.skalbmierz.eu”

i ,,www.skalbmierz.eobip.pl”.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1, pokój Nr 3, tel. (41) 3529085 wew. 213.

Burmistrz
/-/ Marek Juszczyk