1. Echo Dnia
 2. Komunikaty
 3. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRAWCZYN
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRAWCZYN

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STRAWCZYN

z dnia 03.02.2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn wraz

z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2018.1945 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn wraz z uzasadnieniem oraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko
,

w dniach od 11.02.2020 r. do 03.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie

w godzinach od 730 do 1530 (poniedziałek-piątek) oraz na stronie internetowej urzędu: http://www.strawczyn.4bip.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i prognozą odbędzie się dnia 03.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Strawczyn pokój nr 46, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust 1 i 2 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Strawczyn – na adres:

URZĘDU GMINY W STRAWCZYNIE, UL. ŻEROMSKIEGO 16, 26-067 STRAWCZYN

- z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2020 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018.2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

 • projekcie zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn wraz z uzasadnieniem

 • prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):

 1. w formie pisemnej

 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w przepisach odrębnych.

w terminie do dnia 24.03.2020 r. na adres:

URZĘDU GMINY W STRAWCZYNIE, UL. ŻEROMSKIEGO 16, 26-067 STRAWCZYN

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Strawczyn.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:

 • siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie,

 • na tablicach ogłoszeń,

 • Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej http://www.strawczyn.4bip.pl/)

 • prasie regionalnej (ogłoszenie)

Wójt Gminy Strawczyn

/-/ Tadeusz Tkaczyk

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Strawczyn z siedzibą w Urzędzie Gminy w Strawczynie (ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 41 303 80 02,
   e-mail: sekretariat@strawczyn.pl).

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia projektu zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn z uwzględnieniem złożonych przez Państwa do niego wniosków lub dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami lub rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu, wprowadzania zmiany do projektu planu wynikających z rozpatrzenia w/w uwag lub w celu przedstawienia radzie gminy projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag (art. 17 pkt 4 lub 9 lub 12 -14 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 1 Ustawy;

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
   w tym przepisów archiwalnych, przez okres wieczyście.

  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji
  o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - firma ARCHiplaneo z siedzibą w Kielcach, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.