1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w...
Wróć do listy komunikatów

Pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku

Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk ogłasza

pisemny przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości położonej w Gdańsku:

prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Fahrenheita, w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 z obrębu nr 067, o łącznej pow. 2 837 m2.

Cena wywoławcza wynosi 1.842.000,00 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto GUMed-u wadium w wysokości 90 000 zł, z dopiskiem „przetarg ul. Fahrenheita”.

Wadium należy wpłacić do dnia 30.11.2021 r. na konto: Santander Bank SA Gdańsk nr 76 1090 1098 0000 0000 0901 5327.

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargów dostępne są na stronie internetowej www.gumed.edu.pl w zakładce „przetargi” oraz w Dziale Gospodarczym – Gdańsk, ul. Dębinki 1 (budynek administracyjny położony za Biblioteką Główną, pokój nr 23), tel.: 58 349-10-59, e-mail: [email protected]

Oferty należy składać pod podanym powyżej adresem w terminie do dnia 03.12.2021 r., godz. 9.00.

Gdański Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz dodatkowych negocjacji z oferentami.