1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO...
Wróć do listy komunikatów

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

 

2. Wymagania niezbędne (formalne) m.in.:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie  oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2)     minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy letni staż pracy w pomocy społecznej,

3)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4)     obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

7)     prawo jazdy kat. B

8)     biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,

Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny, zakres zadań wykonywanych na stanowisku, warunki pracy i wymagane dokumenty zamieszczono na stronie internetowej Urzędu: www.uglaczna.bip.doc.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, pocztą elektroniczną na adres: urzad@laczna.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:  ,,Nabór na wolne stanowisko – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej” w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r. do 15.00.

Kontakt w sprawie: Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna tel. 41 2548 961.”