1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym
Wróć do listy komunikatów

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Lipnik

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik położonej w miejscowości Lipnik, gmina Lipnik, objętych księgą wieczysta KW nr KI1T/00029782/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Opatowie.

Cena wywoławcza – 58 800,00 zł

Wysokość wadium – 5 880,00 zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 600,00 zł

W obecnym stanie prawnym sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art.43 ust.1 pkt.9 w związku z art.2 pkt.33 ustawy z dnia 11 marca 2004r,o podatku od towarów i usług( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1520 ).

Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2019 roku o godzinie 1000 w pok. nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku.

W ewidencji gruntów i budynków teren działki posiada oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych Br-RI z opisem użytku – użytki rolne zabudowane - 0,0140 ha oraz RI z opisem użytku – grunty orne – 0,1666 ha. Nieruchomość położona w centrum wsi, przy drodze krajowej nr 9. Teren poniżej drogi, oddzielony rowem, dalej płaski. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa oraz grunty pod zabudowę. Do sklepów, szkoły, urzędu gminy, banku, kościoła nie więcej niż 500 m. działka z dojazdem drogą asfaltową. Teren uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, gaz. Możliwość podpięcia się do kanalizacji, studzienka kanalizacyjna znajduje się przy granicy na działce sąsiedniej. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 2 grudnia 2019 roku na konto Urzędu Gminy Lipnik nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie Filia w Lipniku, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 2 grudnia 2019 roku. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu lub zaliczone na poczet nabycia nieruchomości – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 2 grudnia 2019 roku. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu lub zaliczone na poczet nabycia nieruchomości – jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lipniku pokój nr 33 w godzinach pracy od 715 do 1515 lub telefonicznie pod nr 15 869 14 19 wew. 53 lub 45. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach Urzędu Gminy w Lipniku, w BIP, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także zamieszczeniu w prasie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.