1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU...
Wróć do listy komunikatów

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 13 STYCZNIA 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych:

  1. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

nr 125/2 o pow. 3,0600 ha, księga wieczysta KI1L/00010014/1

Cena wywoławcza - 300. 000,00 zł

Wadium - 50.000,00 zł

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce dz. 125/2 położona w Borkowie, położona jest w części (1,90ha) w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami z przewagą zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części (1,16ha) w obszarze zagrożonym powodzią.

  1. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

nr 126/9 o pow. 2,3241 ha, księga wieczysta KI1L/00010014/1

Cena wywoławcza - 225.000,00 zł

Wadium - 40.000,00 zł

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce dz. 126/9 położona w Borkowie, położona jest w części (1,40ha) w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami z przewagą zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części (0,9241ha) w obszarze zagrożonym powodzią.

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy

w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterze

dnia 14 lutego 2020 r. ( piątek ) o godzinie 900.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej

wysokości w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. na konto Gminy Daleszyce,

BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.