Absolutoryjna Sesja Sejmiku Województwa (ZAPIS TRANSMISJI)

asZaktualizowano 
W środę 19 czerwca o godzinie 12 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się X sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Sesja bardzo ważna - absolutoryjna. Zapraszamy do oglądania zapisu transmisji na echodnia.eu.

KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO ZAPISU TRANSMISJI

Program sesji:

1. Otwarcie X sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Województwa Świętokrzyskiego.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad sesji.
5. Wybór sekretarzy obrad.
6. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
9.1. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok:

 • wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego
  - prezentacja Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 r.,
 • stanowiska komisji Sejmiku,
 • debata nad Raportem.

9.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania:

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Grzegorza Banasia,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

10.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok:

 • wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego:

– przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2018r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
– przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,

 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

10.2.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:

 • przestawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Agatę Binkowską Opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2018 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
 • odczytanie przez Przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
 • dyskusja,
 • głosownie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
 • stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Agnieszki Buras,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli prowadzenia Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jako wspólnej instytucji kultury:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
 • stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Agnieszki Buras,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2019-2020, w ramach zadania pod nazwą “Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości lokalowych położonych w Busku- Zdroju przy ul. Kopernika 2:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Jońcy,
 • stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Grzegorza Banasia,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28a:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Jońcy,
 • stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Grzegorza
  Banasia,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Staromiejskiej 14:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Jońcy,
 • stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Grzegorza Banasia,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem gruntu o powierzchni 50,00 m² na okres trzech lat
przy głównym wjeździe do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45”:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 970,29 m², na okres jednego roku:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie udzielenia Gminie Busko – Zdrój pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamróz:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
 • stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Agnieszki Buras,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Nowa Słupia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
 • stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Agnieszki Buras,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sławomira Gierady,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie wydatków promocyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w latach 2016 – 2018:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącej Agaty Binkowskiej,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

27. Sprawozdanie z realizacji w latach 2017-2018 „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego” .
28. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2018.
29. Interpelacje i zapytania.
30. Sprawy różne.
31. Zamknięcie X sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

polecane: FLESZ: Chaos podczas rekrutacji. Tysiące uczniów bez miejsc w szkołach

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3