Budżet województwa przyjęty! Ważne decyzje na sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zapis transmisji

Paulina Baran
Paulina Baran
Udostępnij:
We wtorek, 28 grudnia, o godzinie 11 rozpoczęła się sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas, której radni głosowali nad budżetem regionu na rok 2022 oraz przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej. Ostatecznie obie uchwały zostały przyjęte. Zobaczcie zapis transmisji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z sesji i jej program.

Oglądaj transmisję

Kliknij >>> TUTAJ <<< aby oglądać transmisję.

17.17
Na zakończenie obrad prowadzący obrady Henryk Milcarz złożył życzenia wszystkim radnym i mieszkańcom. Potem zakończył sesję.

17.15
Sprawozdanie zarządu województwa między sesjami. Sejmik przyjął do wiadomości, nie było uwag. Podobnie było ze sprawozdaniem przewodniczących Sejmików.

17.03
Ostatni punkt - interpelacje i zapytania. Radny Grzegorz Gałuszka w ramach interpelacji zwrócił się o pomoc dla szkółki kolarskiej w gminie Daleszyce. Radna Agata Bińkowska poruszyła problem braku rozwoju gospodarczego województwa, wskazała też na spadek liczby przedsiębiorców. Radny Tadeusz Kowalczyk poruszył problem drogi wojewódzkiej Jędrzejów - Kazimierzy, pytał o plany dotyczące tej trasy.

17.01
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”. Większość była za.

16.55
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2026. Większość była za
16.50
Miało być 10 minut przerwy, było ponad 20. radni wznowili obrady.

16.25
Na wniosek wicemarszałka Marka Bogusławskiego ogłoszono 10 minut przerwy. Wicemarszałek poinformował, że klub Prawa i Sprawiedliwości chce się spotkać. Wcześniej powołano komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

16.05
Radni głosują zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 oraz zmiany w budżecie województwa. Za była zdecydowana większość radnych.

15.55
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. Skarbnik Maria Fidzińska – Dziurzyńska przedstawiła zakres zmian, dotyczą one przede wszystkim inwestycji drogowych. Na kilku inwestycjach nastąpiły oszczędności, przesunięto pieniądze na rok 2022.

15.50
Radni głosują dokapitalizowanie spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój kwotą 2,5 miliona złotych. Za głosowało 27 radnych, 2 osoby się wstrzymały. 1 była nieobecna.

15.35
Prowadzący obrady Henryk Milcarz powitał przybyłego na obrady prezesa Prawa i Sprawiedliwości , posła Krzysztofa Lipca.

15.30
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” z siedzibą w Busku – Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. Projekt uchwały przedstawił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowski. Marszałek zaproponował wkład wysokości 2,5 miliona złotych na dokończenie budowy szpitala "Krystyna" w Busku-Zdroju. Wszystkie nowe akcje ma objąć Województwo Świętokrzyskie, właściciel 100 procent akcji spółki Uzdrowisko.

Głos zabrał radny Janusz Koza, do niedawno pracujący w spółce Uzdrowisko Busko-Zdrój. Zwrócił uwagę, że w tym roku miała ruszyć budowa nowej rozlewni wody Buskowianka w Wełeczu. -Chyba daleka jest droga do rozpoczęcia inwestycji. Pan panie prezesie będzie za to odpowiadał - zwrócił się Janusz Koza do prezesa spółka Uzdrowisko Busko-Zdrój Michała Płatka. Radny Janusz Koza zadał prezesowi wiele istotnych pytań, między innymi o to ile pieniędzy ma spółka na rachunku bankowym; jakie kształtują się zobowiązania spółki ; czy terminowo realizowane są zobowiązanie publiczne - podatki, ubezpieczenia i inne.

Prezes Michał Płatek odpowiedział, że limit kredytowy wynosi 7 milionów, wolnych pieniędzy jest 3 miliony. Zobowiązania realizowane są na bieżąco. - Na inne pytania odpowiem panu radnemu na piśmie - powiedział Michał Płatek.

15.15
Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu.

15.09
Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”. "Za" było 26 osób, 4 nie wzięły udziału w głosowaniu.

15.03
Radni uchwalili uchwałę w sprawie udzielenia w 2022r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „54 Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi”. "Za" było 25 osób, 5 nie wzięło udziału w głosowaniu.

14. 15
Radni przyjęli budżet na rok 2022. "Za" głosowało 17 osób, 10 radnych było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu, a jedna była nieobecna. Po głosowaniu ogłoszono przerwę na obiad.

– Przyszłoroczny budżet województwa świętokrzyskiego to budżet ambitny, rekordowy w historii regionu, a jednocześnie pełen wyzwań – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. – To wynik odważnego spojrzenia w przyszłość. Ambitny budżet został zaplanowany w oparciu o dochody, przewidywane z uwzględnieniem wsparcia z budżetu państwa i środków unijnych. Znajdą się tu liczne i długo oczekiwane, ważne zadania inwestycyjne o charakterze komunikacyjnym, kulturalnym, oświatowym i zdrowotnym. Mogą one stać się poważnym kołem zamachowym dla rozwoju województwa – dodał marszałek.

Zgodnie z projektem budżetu województwa na rok 2022, który przyjęli radni, dochody regionu mają wynieść prawie 880 milionów złotych, wydatki - 913 milionów złotych, a 35 milionowy deficyt ma zostać spłacony z długoterminowej pożyczki.

Największe fundusze - 469 milionów złotych ma pójść na transport i łączność, 61 milionów złotych ma zostać przekazane na kulturę i dziedzictwo narodowe.

Największa kwota, planowana na przyszłoroczne inwestycje w regionie – blisko 470 milionów złotych dotyczy zadań komunikacyjnych, związanych z transportem i łącznością. Planowane jest między innymi dofinansowanie rozbudowy dróg: numer 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy Starachowic, drogi wojewódzkiej numer 755 w Zawichoście, drogi wojewódzkiej numer 777, fragmentu drogi 723 w Sandomierzu, drogi wojewódzkiej 754 wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także między innymi budowa obwodnic Klimontowa i Nowego Korczyna. Wśród innych planowanych ważnych zadań, zapisanych w planowanym budżecie są również budowa siedziby Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, dokończenie prac w muzeum w Wiślicy, inwestycje w ochronie zdrowia i inne.

14.10
Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. "Za" głosowało 26 osób, jedna wstrzymała się od głosu, trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu.

13.40
Marszałek Andrzej Bętkowski odnosi się do słów radnych, podkreśla między innymi, że żaden region województwa nie jest marginalizowany, ale nie da się wszystkich "obdzielić po równo".

11.21
Rozpoczęło się rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. Głos zabrał marszałek Andrzej Bętkowski, następnie swoje komentarze dotyczące ubiegłorocznego budżetu wyrażali poszczególni radni.

11.11
Radny Henryk Milcarz, jako najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący Sejmiku, oficjalnie otworzył sesję (związane jest to z odwołaniem ze stanowiska przewodniczącego Sejmiku, Andrzeja Prusia). Obecnych na sesji jest 27 z 30 radnych.

11.08
Henryk Milcarz w imieniu radnych złożył życzenia marszałkowi województwa świętokrzyskiego, Andrzejowi Bętkowskiemu, który obchodzi swoje 70 - te urodziny

11.05
Początek sesji

Porządek obrad

Otwarcie sesji
Stwierdzenie kworum.
Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
Wybór sekretarzy obrad.
Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2022r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „54 Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi”:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu- wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu- wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/465/2021 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu- wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/437/21 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 13 powiatów i miasta Kielce w ramach projektu: „ Kompetencje plus”, polegającej na przekazaniu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID z przeznaczeniem dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku – Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego,
stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałka Województwa Marka Bogusławskiego,
stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2026:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”:
przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Renaty Janik,
stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
dyskusja,
głosowanie uchwały.
Interpelacje i zapytania.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
Sprawy różne.
Zamknięcie XLI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Kolejny krok krok do reparacji dla Polski - video flesz

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie