MAŁA OJCZYZNA GMINA SANDOMIERZ

Materiał informacyjny Gminy Sandomierz
Mijający 2022 rok w Sandomierzu upłynął pod znakiem inwestycji. Urząd Miejski prowadzi ich aż kilkanaście, co wyraźnie daje się zauważyć na terenie miasta. Sandomierz zmienia się i zyskuje nowe obiekty, drogi oraz brakującą infrastrukturę. Te zmiany nie byłyby możliwe gdyby nie program Rewitalizacji. To między innymi dzięki tym środkom możliwe było zrealizowanie największych miejskich inwestycji.

W dobie rosnących cen energii elektrycznej, zmodernizowane poprzez wymianę na ledowe i energooszczędne zostało oświetlenie uliczne na terenie całego miasta. Wartość tego zadania to aż 7 559 696,36 zł. W ramach tej inwestycji wymieniono 2614 opraw ulicznych typu LED, zamontowano 729 opraw ozdobnych i parkowych typu LED, oraz zmodernizowano 120 punktów sterowania, co pozwala sterować oświetleniem wedle potrzeb i generować jeszcze większe oszczędności. Wymiana oświetlenia ma też duże znaczenie ekologiczne, nowe lampy emitują zdecydowanie mniej dwutlenku węgla do atmosfery.

Burmistrz Marcin Marzec przykłada dużą wagę do inwestycji w oświatę. Szkoły i przedszkola, dzięki pozyskiwanym środkom, są systematycznie doposażane w nowy sprzęt. Jednym z największych zadań w tym obszarze jest bez wątpienia termomodernizacja budynków oświatowych, należących do Szkoły Podstawowej nr 4. Inwestycja za ponad 8 milionów złotych obejmowała termomodernizację ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wymianę oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznych. Inwestycja ta pozwala zmniejszyć rachunki za energię i ogrzewanie, ale też przyczyniła się do poprawy warunków dla uczniów, na czym szczególnie zależało burmistrzowi.

Kolejną inwestycją poprawiającą komfort kształcenia najmłodszych sandomierzan był remont Przedszkola nr 1 w Sandomierzu. Wartość zadania to ponad 500 tysięcy złotych. Budynek zyskał przede wszystkim na bezpieczeństwie, bowiem został dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż. Przedszkolaki otrzymały także do użytku nowe, kolorowe sale i komfortowe toalety.

W tym roku rozpoczęło się ostatnie i zarazem największe zadanie w ramach programu rewitalizacji Sandomierza. Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej to strategiczna inwestycja o wartości ponad 17 milionów złotych. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się komfort dla osób prowadzących handel w tym miejscu. Plac zyska także na estetyce.

Sandomierz zmienia się i pięknieje. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu jest budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, który przeszedł prawdziwą metamorfozę. Dziś jest to nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku. Wartość tej inwestycji to niemal 5 milionów złotych. Sandomierzanie zyskali też dodatkowe miejsce spotkań, a obiekt od dnia otwarcia tętni życiem i jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców.

Miasto stale rozwija się i mimo zabytkowego charakteru chce podążać z duchem czasu. Inwestycja w budowę miejskiego monitoringu to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Na terenie Sandomierza pojawiło się 58 kamer umiejscowionych w 42 punktach kamerowych. Utworzone zostało też centrum monitoringu. W pomieszczeniu operatorów zostanie zamontowanych 6 szt. 50” monitorów. Ponadto do bieżącej obsługi systemu przewidziano dwa monitory 24”. Wartość tej inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Czujne oko kamery będzie pilnować bezpieczeństwa w Sandomierzu od początku 2023 roku.

Jak w każdym mieście tak też w Sandomierzu nadal brakuje mieszkań socjalnych. Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego wybudowany został budynek mieszkalny wielorodzinny z 27 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni użytkowej 829,54m2

Wartość tej inwestycji to niemal 3 miliony złotych, a pierwsi lokatorzy już niebawem odbiorą klucze do mieszkań.

Ważną część w budżecie inwestycyjnym Sandomierza stanowią środki przeznaczone na remont i modernizację dróg. Największym zadaniem drogowym zrealizowanym w tym roku był remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” . Za niemal 2,5 miliona złotych wyremontowany został odcinek o długości ok. 1,018 km przy blokach wielorodzinnych nr 3, 5, 7 i 9. W ramach istniejącego pasa drogowego wykonano remont nawierzchni jezdni drogi, chodników, zatok postojowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przejść dla pieszych oraz progów zwalniających. Inwestycja przełoży się na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z priorytetów. Dzięki pozyskanym środkom przebudowanych zostało pięć przejść dla pieszych w rejonie ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu.

To tylko największe inwestycje realizowane przez Gminę Sandomierz. Na uwagę zasługują również dokonania spółek miejskich. Inwestycje w kogenerację i odnawialne źródła energii w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej czy budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W planach Burmistrza Marcina Marca są kolejne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców Sandomierza. Na realizację części z nich już pozyskane zostały środki. W nadchodzącym roku zmodernizowana zostanie pływalnia i przeprowadzony zostanie gruntowny remont Kamienicy Oleśnickich. Gmina poczyniła pierwsze kroki w kierunku realizacji inwestycji drogowej w rejonie ulicy Okrzei. Będzie to jedno z największych zadań drogowych realizowanych w Sandomierzu, przy tym otwierające ruch w tej części miasta.

BIBLIOTEKA

MAŁA OJCZYZNA GMINA SANDOMIERZ

Nazwa zadania: Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem

Wartość zadania: 4 881 587,58 zł

Wysokość dofinansowania oraz jego źródło:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 868 077,61 zł

Budżet Państwa: 441 622,95 zł

Łączna kwota dofinansowania z ww. źródeł: 3 309 700,56 zł

Zakres zrealizowanych prac:

Realizacja zadania obejmowała przebudowę dotychczasowego budynku biblioteki oraz nadbudowę części piętrowej budynku dachem czterospadowym, celem zwiększenia powierzchni użytkowej pomieszczeń biblioteki oraz przystosowania jej do nowoczesnych standardów i wymagań. Po przebudowie i nadbudowie powstały dodatkowe pomieszczenia, co umożliwi wzrost liczby osób korzystających z zasobów biblioteki. Na parterze budynku część pomieszczeń wykorzystana została na sale ekspozycji z urządzeniami drukarskimi, stanowiącymi wyposażenie byłej Drukarni Akcydensowej, która znajdowała się w budynku biblioteki. W zakres zadania wchodził również zakup wyposażenia budynku biblioteki. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie dźwigu osobowego. Główne zamierzenie techniczne projektu to optymalizacja warunków do prowadzenia działalności i edukacji kulturalnej, dzięki której możliwy jest wzrost popularności biblioteki jako instytucji kultury oraz promocja integracji społecznej.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”

MAŁA OJCZYZNA GMINA SANDOMIERZ

Wartość zadania (roboty budowlane, dokumentacje, nadzór) – 3.627.026,16zł brutto

Wartość wsparcia 2.758.792,53 zł

Wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Zrealizowana inwestycja obejmuje następujące obiekty:

 • budynek mieszkalny wielorodzinny z 27 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 829,54m2 ,
 • miejsca gromadzenia odpadów – wiata śmietnikowa,
 • infrastruktura techniczna, w tym dojazd i dojście do projektowanego budynku, instalacje zewnętrzne z przyłączami, w tym: kanalizacja sanitarna, inst. wodociągowa, inst. gazowa, inst. elektryczna, teletechniczna.

Wykonany budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest przez dwie zewnętrzne klatki schodowe zlokalizowane na północnej i południowej elewacji.

Na parterze budynku jest 8 lokali socjalnych oraz 10 mieszkań. Na piętrze budynku jest 9 mieszkań. Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej są kotły gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne, indywidualnie dla każdego lokalu (mieszkania).

Nazwa zadania: „Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa
w Miejscach Publicznych”

MAŁA OJCZYZNA GMINA SANDOMIERZ

Wartość zadania: 1 566 995,40 zł.

Wysokość dofinansowania oraz jego źródło: ok. 292 000,00 – EFRR

W projektowanym systemie przewidziano instalację 58 kamer umiejscowionych w 42 punktach kamerowych

Punkty kamerowe wyposażone w jedną lub dwie kamery zlokalizowane są na budynkach, słupach oświetlenia, słupach linii energetycznych nN bądź na nowych, przewidzianych do montażu dedykowanych słupach.

Centrum Monitoringuzlokalizowane w adoptowanych (wydzielonych) pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 4. W Centrum Monitoringu (w pomieszczeniu operatorów) zostanie zamontowanych 6 szt. 50” monitorów. Ponadto do bieżącej obsługi systemu przewidziano dwa monitory 24”.

Zostaną również wykonane dwa wyniesione stanowiska monitoringu umiejscowione w KP Policji oraz Straży Miejskiej – wyposażone w stację roboczą oraz jeden monitor.

Nazwa zadania: „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II” (w skład którego wchodzą zadania:Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierz” realizowane w ramach projektu RPSW.03.04.00-26-0023/17oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – etap II” – realizowane w ramach projektu RPSW.03.04.00-26-0035/18) współfinansowanego ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zadanie to zostało zakończone i odebrane.

Wartość zadania: 7 559 696,36 zł.

Wysokość dofinansowania oraz jego źródło: Etap I – 2 766 224,88 zł, Etap II – 3 400 000,00 zł - RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.**

Zakres modernizacji obejmuje:

a) montażu 2614 opraw ulicznych typu LED;

b) montażu 729 opraw ozdobnych i parkowych typu LED;

c) instalacji 2 punktów świetlnych zasilanych OZE;

d) montażu 95 zasilaczy LED;

e) modernizacji punktów sterowania w liczbie 120;

f) dowieszenia przewodu oświetleniowego;

g) montażu i zasileniu kompletu gniazdo - wtyczka do podłączenia oświetlenia świątecznego w ilości 1020 szt.,

h) instalację systemu do sterowania zamontowanymi oprawami oświetleniowymi.

Nazw zadania: „Ożywienie terenów poprzemysłowych – Przebudowa Placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu”.

Wartość zadania: 17 815 045,80 zł

Wysokość dofinansowania oraz jego źródło: 9 120 171,95 zł – EFRR

Wykaz głównych robót budowlanych:

1) Remont nawierzchni w północnej część placu targowego w zakresie:

- wykonania nowych nawierzchni z kostki brukowej,

- remontu istniejących nawierzchni asfaltowych,

- budowy nowych dróg o nawierzchni asfaltowej,

2) Wykonanie kanalizacji deszczowej w północnej części placu targowego,

3) Przebudowa sieci wodociągowej,

4) Budowa nowego oświetlenia na całym placu targowym,

5) Montaż systemu wjazdowego wraz ze szlabanami,

6) Instalacja system do poboru opłat,

7) Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi,

8) Instalacja monitoringu wizyjnego wraz z nagłośnieniem,

9) Budowa budynku administracyjno-socjalnego dwukondygnacyjnego z pomieszczeniami biurowymi oraz sanitariatem ogólnodostępnym,

„Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. ”

MAŁA OJCZYZNA GMINA SANDOMIERZ

Wartość zadania (roboty budowlane, dokumentacje, nadzór) – 508.755,59 zł brutto

Wartość wsparcia 0,00 zł. Zadanie wykonano ze środków własnych.

Zakres wykonanych prac:

 • dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż:

- montaż ścianki działowej o klasie odporności ogniowej REI 60 ,

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi o odporności ogniowej EIS 30, EI30,

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi napowietrzające,

- montaż drzwi aluminiowych przeszklonych,

- montaż w stropie klatki schodowej klapy oddymiającej

- malowanie ścian i sufitów,

- demontaż istniejących drewnianych okładzin schodów wewnętrznej klatki schodowej,

- ułożenie płytek gres na schodach wewnętrznej klatki schodowej,

- przebudowa instalacji gazowej i systemu detekcji gazu,

- demontaż istniejącej instalacji hydrantowej w budynku,

- montaż nowej instalacji hydrantowej wraz z szafkami i wyposażeniem,

- wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej,

- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego,

- wykonanie instalacji dodatkowej od porażeń.

 • adaptacja części pomieszczeń na salę zajęć z łazienką (I piętro):

- demontaż ścianek działowych, stolarki drzwiowej, istniejących posadzek, osprzętu instalacji elektrycznej,

- montaż ścianek działowych,

- montaż stolarki drzwiowej,

- wykonanie posadzek z płytek gres i paneli podłogowych,

- oblicowanie ścian płytkami,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż instalacji wod. – kan. wraz z armaturą,

- montaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- montaż kabin WC.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” zrealizowane zostały w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”

MAŁA OJCZYZNA GMINA SANDOMIERZ

Wartość termomodernizacji szkoły przy ul. Mickiewicza:

- roboty budowlane – 3.473.306,03 zł brutto

- dokumentacja – 30.750,00 zł brutto

- nadzór inwestorski – 38.745,00 zł brutto

Wartość termomodernizacji szkoły przy ul. Cieśli:

- roboty budowlane – 4.590.160,16 zł brutto

- dokumentacja – 30.750,00 zł brutto

- nadzór inwestorski – 39.360,00zł brutto

Wartość dofinansowania – 6.743.739,37 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W obu budynkach wykonano:

 • termomodernizację ścian, i stropodachów,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody,
 • wymianę oświetlenia,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż instalacji odgromowej,

W budynku przy ul. Cieśli wykonano również wymianę instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie