Pracuj na swoim! Załóż firmę korzystając z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Materiał informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Udostępnij:
Już wkrótce w naszym regionie powstanie 347 nowych firm. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uruchamia kolejne projekty dotacyjne na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób po 30-stym roku życia, które mają pomysł na własny „biznes”

Nabór uczestników do projektów dotacyjnych prowadzą realizatorzy wyłonieni w konkursie przez Wojewódzki Urząd Pracy. Pierwsze rekrutacje ruszyły już w listopadzie. Udział w projektach mogą wziąć mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie ukończyli 30 rok życia i pozostają bez zatrudnienia (zarówno zarejestrowani, jak również niezarejestrowani w urzędach pracy jako bezrobotni). Wsparcie w ramach projektu zapewnia wszechstronne przygotowanie kandydata do rozpoczęcia i dalszego prowadzenia działalności na własny rachunek. Najważniejszym elementem jest bezzwrotna dotacja w kwocie 23 tysięcy złotych. Dodatkowo, przez pierwszy rok działalności, właściciel firmy otrzyma tzw. wsparcie pomostowe, czyli comiesięczną wypłatę środków na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w tym m.in. składek ZUS, kosztów obsługi księgowej, eksploatacji lokalu i urządzeń, reklamy i promocji, itp. Realizatorzy gwarantują również wsparcie szkoleniowe na etapie przygotowania własnego biznesplanu. Uczestnicy projektów poznają m.in. obowiązujące przepisy rachunkowo – księgowe, podatkowe i konsultują indywidualne kwestie związane z prowadzeniem biznesu.

Dotacje na podejmowanie własnej działalności gospodarczej, udzielane od początku okresu programowania 2014-2020, cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego regionu. W ostatnich 7 latach, dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, powstało ponad 5,5 tysiąca nowych firm. Przeważającą większość przedsiębiorstw stanowią mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w województwie świętokrzyskim, działają przede wszystkim w branży budowlanej, przetwórczej, usługowej i produkcyjnej. „Inwestowanie środków unijnych w projekty dotacyjne w końcowym efekcie przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, a to przekłada się na zmniejszenie poziomu bezrobocia” - podkreśla Aleksandra Marcinkowska dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, i dodaje: „przyjęta metodologia wyboru biznesplanów do dofinansowania zwiększa ich szanse na sukces. Weryfikacji podlegają ponadto predyspozycje oraz kompetencje kandydata do prowadzenia danego profilu działalności. Realizatorami projektów są podmioty z dużym doświadczeniem we współpracy z przedsiębiorcami i szeroką wiedzą na temat realiów gospodarczych naszego regionu. Sprzyja to wyborowi dobrych pomysłów z szansą na sprostanie konkurencji i dalszy rozwój”.

Do projektów mogą przystąpić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności:

  • kobiety,
  • osoby po 50 roku życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotni,
  • niskowykwalifikowane,
  • sprawujący opiekę nad osobą niesamodzielną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie opieki nad osobą zależną,
  • odchodzący z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin,
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat.

Co najmniej 20 % uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po
1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Podmioty udzielające dotacji na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy:

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.