Regulamin Konkursu „Najlepsza Stylizacja Studniówkowa 2020”

Natalia Turek
Natalia Turek

Regulamin Konkursu PPG pod nazwą „Najlepsza Stylizacja Studniówkowa 2020”
zwanego dalej „Konkursem PPG” lub „Konkursem”

Art.1 Informacje ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu PPG pod nazwą „Najlepsza Stylizacja Studniówkowa 2020”.
2.Organizatorem Konkursu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Kielcach i będzie opisywany na łamach Echa Dnia i dołączonych do niego Tygodnikach, nazwanych dalej łącznie „Gazetą" oraz na stronie serwisu www.naszemiasto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
4.Konkurs będzie przeprowadzony przez okres od 4.01.2020 do 29.02.2020 r. do godz. 23:59:59.
5.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
6.Organizator w dniu Konkursu powoła Jury, w którego skład wejdą sponsorzy Konkursu oraz przedstawiciele redakcji Echa Dnia.
7.Konkurs polega na wyłonieniu w drodze głosowania JURY, spośród zgłoszonych zdjęć stylizacji studniówkowych: pierwszych miejsc w Kielcach oraz powiatach województwa świętokrzyskiego oraz w klasyfikacji wojewódzkiej w kategoriach:
a.damskiej
b.męskiej.
8.Konkurs prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach województwa świętokrzyskiego: Kielce, buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.
9.W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatek Organizator może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu Konkursu.
10.Do materiałów Konkursowych przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Kandydatki lub Kandydatów zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępny na www.echodnia.eu/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
11.Zgłoszenie kandydatury do udziału w Konkursie oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursowych, w tym wizerunku Kandydata, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie. Kandydatki

1.Konkurs ma charakter otwarty. W plebiscycie może wziąć udział każda dziewczyna, bądź chłopak bawiący się na balu studniówkowym w jednej ze szkół na terenie województwa świętokrzyskiego, pełnoletni i mający pełną zdolność do czynności prawnych.
2.Swoją kandydaturę może zgłosić wyłącznie sam kandydat, wypełniając zgłoszenie wraz z minimum jednym zdjęciem. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
3.W Konkursie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
5.Kandydatowi przysługuje do momentu zakończenia trwania Konkursu, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: marketing@echodnia.eu W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia.
6.Kandydat, który w czasie trwania Konkursu przekaże zdjęcia na potrzeby Konkursu w celu ich publikacji oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Konkursu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Konkursu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
7.Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać wyłącznie osobiście kandydatka lub kandydat.
8.Kandydatka lub Kandydat dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza, że wyraża zgodę na przystąpienie do Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, tj. kandydatów, osoby nominujące kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać osobiście podczas studniówki oraz za pomocą serwisu www.echodnia.eu bądź www.naszemiasto.pl od dnia 4.01.2020 do 29.02.2020 do godz.23:59:59. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu przyjmowania kandydatur.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Najlepsza Stylizacja Studniówkowa może dokonać wyłącznie kandydat.
3.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Wskazanie miasta lub powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe),
b.Miejscowość zamieszkania (obowiązkowe),
c.Płeć (obowiązkowe),
d.Imię i nazwisko osoby (obowiązkowe),
e.Kontaktowy numer telefonu (obowiązkowe),
f.Zdjęcie stylizacji kandydata (obowiązkowe).
4.Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich widocznych na załączonych do zgłoszenia fotografiach, w tym do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Konkursu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wizerunku osoby niepełnoletniej zgodę taką wyraża opiekun prawny. Zgłaszający pokryje Organizatorowi Konkursu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
5.Zgłoszenie kandydata do Konkursu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursowych (w tym zdjęć z wizerunkiem kandydata) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego artykułu oraz prawem.
7.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatur.
8.Od 5.01.2020 r. na stronie internetowej w Serwisie będzie publikowana lista nominowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
9.Do materiałów Plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Kandydatów lub osoby nominujące Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.echodnia.eu/swietokrzyskie/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
10.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
11.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatek.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu. Głosowanie.

1.Głosowanie Jury w Konkursie będzie odbywało się do dnia 20.03.2020 r.
2.Laureatki i laureaci konkursu „Najpiękniejsza Stylizacja Studniówkowa” w dwóch kategoriach: damskiej oraz męskiej wybierani będą w oparciu o głosy Jury. Głosy jury stanowią 100 % ostatecznej noty.
3.Podczas Konkursu spośród zgłoszonych zdjęć kandydatek i kandydatów wybrane zostaną pierwsza miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej w obu kategoriach: damskiej oraz męskiej. Nagrodzimy również najlepsze stylizacje studniówkowe w Kielcach oraz w każdym powiecie. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu. Nagrody w Konkursie

1.Komisja Konkursowa ogłosi wyniki Konkursu w dniu 24.03.2020 r. podczas gali finałowej w MK Bowling&Kosmos Club.
2.Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów zgodnie z Art.4 niniejszego Regulaminu.
3.Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody :
- I miejsce w kategorii damskiej w klasyfikacji wojewódzkiej: sukienkę od projektantki mody Ewy Łukawskiej
- I miejsce w kategorii męskiej w klasyfikacji wojewódzkiej: voucher na garnitur od Producenta Konfekcji Męskiej ELES
- I miejsce w kategorii damskiej w Kielcach oraz w poszczególnych powiatach: zestaw kosmetyków
- I miejsce w kategorii męskiej w Kielcach oraz w poszczególnych powiatach: drewnianą muszkę ufundowaną przez sklep internetowy www.muszkadrewniana.pl
4.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas finału plebiscytu Miss i Mister Studniówki, który odbędzie się 24.03.2019 roku w MK Bowling w Kielcach lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w Kielcach mieszczącej się pod adresem: ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
5.Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Plebiscytu powstaje obowiązek podatkowy.
6.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Konkursu przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
7.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Konkursu niniejszym wyraża zgodę.
8.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie.
9.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail marketing@echodnia.eu lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego:
„Echo Dnia”, 26-516 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 4 z dopiskiem „Konkurs – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Najlepsza Stylizacja Studniówkowa 2020”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Najlepsza Stylizacja Studniówkowa” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) Droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b) Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

UWAGA - wyżej wskazana procedura oraz adresy kontaktowe nie służą do komunikacji w sprawach innych niże wykonywanie praw właścicieli danych osobowych odnośnie przetwarzania tych danych w ścisłym tego słowa znaczeniu.
W innych sprawach związanych z Plebiscytem prosimy kontaktować się z użyciem adresu: marketing@polskapress.pl

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko;
b.płeć;
c.miejscowość zamieszkania;
d.kontaktowy numer telefonu;
e.wizerunek.

Koronawirus mobilizuje Polaków. Gesty serca w czasach zarazy.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3