REGULAMIN KONKURSU „Zdobądź podwójne zaproszenie na mecz bokserski Polska-Rosja w ramach VI Memoriału Leszka Drogosza”

red

REGULAMIN KONKURSU
„Zdobądź podwójne zaproszenie na mecz bokserski Polska-Rosja w ramach VI Memoriału Leszka Drogosza”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dlaczego lubisz boks? Uzasadnij.” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 listopada 2018 r. od godziny 11:00 do 22 listopada 2018 r., do godziny 14:00.
5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
6. Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na Fanpage’u “Echa Dnia” w serwisie społecznościowym Facebook.com (pod adresem: www.facebook.com/echoswi ).

II. DEFINICJE
1. Konkurs – Konkurs nazwą „Dlaczego lubisz boks? Uzasadnij." organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
2. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
3. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.
4. Zwycięzca – Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.
5. Komisja konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja w składzie 4 (czterech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłania Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
6. Zadanie konkursowe - polega na:
Napisaniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego lubisz boks? Uzasadnij" Odpowiedź należy umieścić w komentarzach pod postem konkursowym na Fanpage’u “Echa Dnia” w serwisie społecznościowym Facebook.com (pod adresem: www.facebook.com/echoswi ).
7. Nagroda – podwójne zaproszenie na mecz bokserski Polska-Rosja w ramach VI Memoriału Leszka Drogosza, który odbędzie się 23 listopada o godzinie 18:15 w hali przy ulicy Krakowskiej w Kielcach.

III. UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
a) ukończyły 18 rok życia;
b) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
c) zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności.
2. Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
1. W ramach Konkursu Uczestnicy muszą:
Odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: nazwą „Dlaczego lubisz boks? Uzasadnij.” . Odpowiedź należy umieścić w komentarzach pod postem konkursowym na Fanpage’u “Echa Dnia” na Facebooku: facebook.com/echoswi
2. Zgłoszenia do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności, Zadanie konkursowe nie może:
a) zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
b) zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
c) stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
d) zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
e) zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
f) zachęcać do popełnienia samobójstwa;
g) zawierać treści natury politycznej;
h) promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
i) naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek za wyjątkiem marki HBO, wizerunków znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;
j) promować działań czy produktów konkurencyjnych portalu www.echodnia.eu

V. PRAWA AUTORSKIE
Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania ze zgłoszeń, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych
elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.
d) Uczestnik zgadza się na niewykonywanie osobistych praw autorskich do zgłoszenia konkursowego.

VI. NAGRODY
1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie w Konkursie 24 (dwudziestu czterech) nagród.
2. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
3. Nagroda nie obejmuje kosztu przesyłki.
4. Nagrodę należy odebrać osobiście w Biurze Obsługi Czytelnika przy Al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce w dniu 23 listopada w godzinach od 9:00 do godziny 16:00
4. Nagrody to: 24 podwójne zaproszenia na mecz bokserski Polska-Rosja w ramach VI Memoriału Leszka Drogosza, która odbędzie się 23 listopada o godzinie 18:15 w hali przy ulicy Krakowskiej w Kielcach.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Dnia 22 listopada 2018 roku Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie komentarze wszystkich prawidłowych zgłoszeń. Dzwudziestu czterech zwycięzców Konkursu zdobędzie Nagrodę w formie: jednego podwójnego zaproszenia na mecz bokserski Polska-Rosja w ramach VI Memoriału Leszka Drogosza, która odbędzie się 23 listopada o godzinie 18:15 w hali przy ulicy Krakowskiej w Kielcach

2. Wybierając zwycięskie komentarze, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z tematyką Konkursu;
b) kreatywność Zadania Konkursowego;
c) oryginalność Zadania Konkursowego;
d) niebanalny dowcip.
3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
1. Każdy ze zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość przesłaną na skrzynkę odbiorczą na własnym profilu w portalu społecznościowym Facebook.com, z którego to profilu wziął udział w Konkursie, pozostawiając komentarz pod postem konkursowym.
2. Dodatkowo informację o wygranej każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma również w formie komentarza - odpowiedzi na swój komentarz konkursowy, zamieszczony pod postem konkursowym.
3. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi zastosować się do instrukcji podanych w zawiadomieniu i podać wszystkie wymagane informacje tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: Redakcja Echa Dnia Al. IX Wieków Kielc 4, 25-852 Kielce, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Gala Boksu”
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja - Konkurs Gala Boksu”
b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich
Organizatorowi.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: marketing@echodnia.eu lub pisemnie na adres: Redakcja Echa Dnia, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@polskapress.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia i wykonania powyższego konkursu zgodnie z regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art.
6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu;
b) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
4. Dane osobowe będą przekazywane Organizatorowi.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6. Uczestnikom prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dlacelów wskazanych w pkt 4a) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

NOTA INFORMACYJNA OGÓLNA
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl.

Kategorie danych osobowych
W celu wykonania umowy przetwarzamy Państwa dane kontaktowe.
Mogą nam Państwo również podać adres zamieszkania, adres email i numer telefonu kontaktowego.

Źródło danych
Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy.
Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne. Państwa numer telefonu może zostać również wylosowany spośród dowolnego dziewięciocyfrowego zestawienia cyfr. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
•zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
•dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
•móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
•rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,
•prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach), wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również:
•przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),
•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług lub działalności, jak też promowania/prezentowania działalności lub towarów i usług naszych partnerów, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień,
•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w badaniu satysfakcji i opinii klientów, jak też w prowadzeniu analiz i statystyk, jak też w wykazaniu zasadności naszych roszczeń, obronie przed roszczeniami, jak też w realizacji naszych uprawnień,

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
•innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Jeżeli nabywamy od Państwa prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

Rekordowa cena za zaginiony obraz Matejki.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3