Regulamin plebiscytu pod nazwą „Miss i Mister Lata 2018”

redZaktualizowano 

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Miss i Mister Lata 2018”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art.1 Informacje ogólne

1.Formalnym Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Kielce pod egidą „Echo Dnia”.
3.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Miss i Mister Lata 2018”.
4.Plebiscyt polega na wyborze Miss i Mistera Lata. Nagrodzimy także tytułami: I wicemiss , II wicemiss lata oraz Miss Echa Dnia, a także I wicemistera, II wicemistera lata oraz Mistera Echa Dnia.
5.Plebiscyt będzie prowadzony jednoetapowo. Plebiscyt będzie trwać od dnia 29.06.2018 do dnia 11.08.2018
6.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
7.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9.Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Echa Dnia”. Plebiscyt prowadzony będzie również w Internecie na stronie serwisu echodnia.eu (nazywanego dalej „Serwisem”). Dodatek ze zdjęciami na łamach Echa Dnia ukaże się 04.08.2018 r.
10.Plebiscyt prowadzony będzie na obszarze wydawniczym Echa Dnia.
11.Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu jest zgłoszenie co najmniej dziesięciu zweryfikowanych pozytywnie Kandydatów w danej kategorii. W przypadku mniejszej liczby kandydatów Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu głosowania w poszczególnych kategoriach.
12.Do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępny www.echodnia.eu/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
13.Zgłoszenie kandydata oraz, odpowiednio, zgoda na kandydowanie, i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczna z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być osoba zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.W plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanego dalej Opiekunem dziecka) posiadającego pełnię praw rodzicielskich, może wziąć udział osoba, która w chwili zgłoszenia do udziału w plebiscycie ukończyła 15 lat.
3.Kandydaturę może zgłosić wyłącznie sam kandydat lub w przypadku osób niepełnoletnich- rodzic lub opiekun prawny (zwany dalej Opiekunem dziecka), wypełniając zgłoszenie wraz z minimum jednym zdjęciem. Zgłaszający gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a w razie wizerunku dziecka pozostającego pod jego/jej opieką – zgodę taką w imieniu dziecka wyraża, i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
4.Nie ma możliwości zgłoszenia kandydata do plebiscytu przez osoby trzecie.
5.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem kandydata bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu na łamach gazety Echo Dnia i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Dzienników, Tygodników oraz Serwisów.
6.W plebiscycie nie mogą brać udziału (nie mogą być zgłoszonymi kandydatami) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.Głosować w plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej w Serwisie.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać do dnia 31.07.2018 r.
3.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko
b.Zdjęcie kandydata
c.Wiek
d.Stan cywilny
e.Zainteresowania
f.Kontaktowy numer telefonu kandydata (obowiązkowe);
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 3, całego art.2 oraz prawem.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację
o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W dniu 06.07.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Zgłoszenia, które nadejdą po 06.07.2018 będą dodawane do listy kandydatów na bieżąco.
7.Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.
8.Do dnia zakończenia głosowania w plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
9.O podziale tytułów: Miss Lata, I Wicemiss Lata, II Wicemiss Lata, Mister Lata, I Wicemister Lata, II Wicemister Lata przesądzą po połowie punkty z głosowania czytelników „Echa Dnia” i jurorów.
10.Jurorzy ocenią kandydatów w dniu wielkiego finału 11 sierpnia w Galerii Echo w Kielcach. Jury oceniać będzie kandydatki podczas dwóch prezentacji- w stroju dowolnym oraz w stroju kąpielowym. W skład Jury wchodzą sponsorzy konkursu, patroni honorowi oraz przedstawiciele redakcji Echo Dnia.
11.Głosy Jury stanowią 50 % ostatecznej noty, głosowanie czytelników za pomocą SMS Premium to również 50%.
a. głosy oddane przez jury zostaną przeliczone na punkty w zależności od ilości finalistek/finalistów przybyłych na finał. Na przykład: jeśli w Wielkim Finale weźmie udział 18 finalistek/finalistów, ta/ten, która/y zdobędzie od jury maksymalną liczbę głosów otrzyma 18 punktów, dziewczyna/chłopak z drugiego miejsca – 17, z trzeciego – 16, itd., z ostatniego 1 punkt.
b. Według tej samej zasady będą przeliczane punkty z głosów oddawanych przez czytelników za pomocą SMS Premium. Dziewczyna/Chłopak, która/y zdobędzie najwyższą sumę punktów z obu głosowań zostanie Miss/Misterem Lata 2018, z drugą ilością punktów – I Wicemiss/ I Wicemisterem Lata 2018, a z trzecią – II Wicemiss/ II Wicemisterem Lata 2018.
12.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów ostateczną decyzję o wyniku podejmie jury plebiscytu.
13.O podziale tytułów: Miss Echa Dnia oraz Mister Echa Dnia przesądzą tylko głosy czytelników oddane za pomocą SMS Premium.

II. Głosowanie
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 06.07.2018 do 10.08.2018 do godz.20:59:59 na następujących warunkach.:
a.Głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Echa Dnia” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
w przypadku głosowania na Miss Lata: ML.numer kandydata, np. ML.1
w przypadku głosowania na Mistera Lata: MT.numer kandydata, np. MT.1
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f.Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
h.W przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium- o wadze 50% oraz suma liczby głosów jurorów- o wadze 50%. Miss Echa Dnia oraz Mister Echa Dnia zostaną wybrani na podstawie największej liczby głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3.Jurorzy ocenią kandydatów w dniu wielkiego finału 11 sierpnia w Galerii Echo w Kielcach. Jury oceniać będzie kandydatki podczas dwóch prezentacji- w stroju dowolnym oraz w stroju kąpielowym. W skład Jury wchodzą sponsorzy konkursu, patroni honorowi oraz przedstawiciele redakcji Echo Dnia.
4.W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez jury plebiscytu.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 11.08.2018 podczas gali finałowej w Galerii Echo w Kielcach, a także tego samego dnia na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5 Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:

MISS LATA
- rower od firmy motocyklowo rowerowej Moto- Park o wartości 1000 złotych
- weekendowy pobyt (1 noclegowy) z pełnym wyżywieniem wraz z możliwością bezpłatnego wypożyczenia rowerów oraz dostępem do sali bilardowej w Zajeździe Mistrz i Małgorzata w Borkowie, w terminie uzgodnionym przez Strony
- podwójne zaproszenie do Akademii Przygody – Parku linowego nad zalewem w Morawicy
- potrójne zaproszenie na pizzę do Pizzy Hut Express przy ul. Żytniej 1G

I WICEMISS LATA
- weekendowy pobyt (1 noclegowy) z pełnym wyżywieniem wraz z możliwością bezpłatnego wypożyczenia rowerów oraz dostępem do sali bilardowej w Zajeździe Mistrz i Małgorzata w Borkowie, w terminie uzgodnionym przez Strony
- torebka firmy Batycki oraz książka Agnieszki Cegielskiej „Naturalnie”
- podwójne zaproszenie do Akademii Przygody – Parku linowego nad zalewem w Morawicy
- podwójne zaproszenie na pizzę do Pizzy Hut Express przy ul. Żytniej 1G

II WICEMISS LATA
- weekendowy pobyt (1 noclegowy) z pełnym wyżywieniem wraz z możliwością bezpłatnego wypożyczenia rowerów oraz dostępem do sali bilardowej w Zajeździe Mistrz i Małgorzata w Borkowie, w terminie uzgodnionym przez Strony
- torebka firmy Batycki oraz książka Agnieszki Cegielskiej „Naturalnie”
- podwójne zaproszenie do Akademii Przygody – Parku linowego nad zalewem w Morawicy
- podwójne zaproszenie na pizzę do Pizzy Hut Express przy ul. Żytniej 1G

MISS ECHA DNIA
- karta podarunkowa o wartości 200 złotych do Galerii Echo
- weekendowy pobyt (1 noclegowy) z pełnym wyżywieniem wraz z możliwością bezpłatnego wypożyczenia rowerów oraz dostępem do sali bilardowej w Zajeździe Mistrz i Małgorzata w Borkowie, w terminie uzgodnionym przez Strony
- voucher o wartości 50 złotych na okulary przeciwsłoneczne od Salonu Optycznego Doktor Marchewka
- podwójne zaproszenie do Akademii Przygody – Parku linowego nad zalewem w Morawicy
- podwójne zaproszenie na pizzę do Pizzy Hut Express przy ul. Żytniej 1G

MISTER LATA
- rower od firmy motocyklowo rowerowej Moto- Park o wartości 1000 złotych
- karta podarunkowa o wartości 300 złotych do Salonu z odzieżą męską BYTOM
- weekendowy pobyt (1 noclegowy) z pełnym wyżywieniem wraz z możliwością bezpłatnego wypożyczenia rowerów oraz dostępem do sali bilardowej w Zajeździe Mistrz i Małgorzata w Borkowie, w terminie uzgodnionym przez Strony
- podwójne zaproszenie do Akademii Przygody – Parku linowego nad zalewem w Morawicy
- voucher na profesjonalne strzyżenie oraz stylizację brody w Barberii Marcina Borowca przy ulicy Dużej 10 w Kielcach
- potrójne zaproszenie na pizzę do Pizzy Hut Express przy ul. Żytniej 1G

I WICEMISTER LATA
- weekendowy pobyt (1 noclegowy) z pełnym wyżywieniem wraz z możliwością bezpłatnego wypożyczenia rowerów oraz dostępem do sali bilardowej w Zajeździe Mistrz i Małgorzata w Borkowie, w terminie uzgodnionym przez Strony
- voucher na profesjonalne strzyżenie oraz modelowanie włosów w Barberii Marcina Borowca przy ulicy Dużej 10 w Kielcach
- podwójne zaproszenie do Akademii Przygody – Parku linowego nad zalewem w Morawicy
- podwójne zaproszenie na pizzę do Pizzy Hut Express przy ul. Żytniej 1G

II WICEMISTER LATA
- weekendowy pobyt (1 noclegowy) z pełnym wyżywieniem wraz z możliwością bezpłatnego wypożyczenia rowerów oraz dostępem do sali bilardowej w Zajeździe Mistrz i Małgorzata w Borkowie, w terminie uzgodnionym przez Strony
- voucher na profesjonalne strzyżenie oraz modelowanie włosów w Barberii Marcina Borowca przy ulicy Dużej 10 w Kielcach
- podwójne zaproszenie do Akademii Przygody – Parku linowego nad zalewem w Morawicy
- podwójne zaproszenie na pizzę do Pizzy Hut Express przy ul. Żytniej 1G

MISTER ECHA DNIA
- karta podarunkowa o wartości 200 złotych do Galerii Echo
- weekendowy pobyt (1 noclegowy) z pełnym wyżywieniem wraz z możliwością bezpłatnego wypożyczenia rowerów oraz dostępem do sali bilardowej w Zajeździe Mistrz i Małgorzata w Borkowie, w terminie uzgodnionym przez Strony
- voucher na profesjonalne strzyżenie oraz modelowanie włosów w Barberii Marcina Borowca przy ulicy Dużej 10 w Kielcach
- podwójne zaproszenie do Akademii Przygody – Parku linowego nad zalewem w Morawicy
- podwójne zaproszenie na pizzę do Pizzy Hut Express przy ul. Żytniej 1G

3.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone 11 sierpnia 2018 roku podczas gali finałowej w Galerii Echo lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Echa Dnia mieszącej się pod adresem al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.
5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

Art. 6 Reklamacje
1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail marketing@echodnia.eu lub pocztą tradycyjną na adres lokalnego Organizatora (al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce) z dopiskiem „Miss i Mister Lata 2018– reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Miss i Mister Lata 2018”
1.NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672),
ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres
e-mail rodo.zgloszenia@polskapress.pl

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą Miss i Mister Lata 2018 (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie, o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo przez głosowanie gdy głosujesz. Jeżeli Twoją osobę zgłosiła do udziału w plebiscycie osoba trzecia, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym plebiscycie będzie odrębnie uzyskana Twoja zgoda, a jeśli przekazałeś nam swoje zdjęcie - umowa (o treści regulaminu plebiscytu).

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż
3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.

9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.Imię i nazwisko
b.Zdjęcie kandydata
c.Wiek
d.Stan cywilny
e.Zainteresowania
f.Kontaktowy numer telefonu kandydata.
g.Numer telefonu jeśli głosujesz z użyciem telefonu

polecane: FLESZ: 10 matek, które zmieniły świat

Wideo

Materiał oryginalny: Regulamin plebiscytu pod nazwą „Miss i Mister Lata 2018” - Echo Dnia Świętokrzyskie

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3