Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach Zadanie: Budowa przedłużenia ulicy Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej

Artykuł sponsorowany Firma Inżynierska ARCUS

Trwają prace wykończeniowe związane z budową przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach. Inwestycja jest jednym z dziewięciu zadań w projekcie „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, który realizowany jest przez Gminę Kielce ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych oraz spójność wewnętrzną ze stolicą województwa świętokrzyskiego i jej obszaru funkcjonalnego.

Zadanie polega na budowie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Witosa wraz z budową obiektu mostowego - wiaduktu nad linią kolejową Kielce-Warszawa i bocznicą kolejową w zakresie niezbędnym dla zachowania spójnego systemu komunikacyjnego.

Przedsięwzięcie usprawni komunikację publiczną i mobilność mieszkańców dzięki budowie nowego odcinka drogi ze skrzyżowaniem typu rondo,budowie wiaduktu wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Został wybudowany nowy odcinek jednojezdniowej drogi na przedłużeniu ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Zagnańską i Witosa oraz rozbudowany istniejący odcinek ulicy Olszewskiego poprzez dobudowę ścieżki rowerowej, wykonanie nowych konstrukcji zatok autobusowych. Skrzyżowanie przedłużenia ul. Olszewskiego i łącznika z ul. Zagnańską zaprojektowano, jako skrzyżowanie typu „małe rondo” o średnicy zewnętrznej - 40,0 m, szerokość jezdni ronda – 5,0 m - 1 pas ruchu. W obrębie ronda zaprojektowano chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe wraz z przejazdami rowerowymi na wszystkich wlotach.

Inwestycja obejmuje wykonanie wiaduktu nad linią kolejową nr 8 Warszawa-Kraków z murami oporowymi na dojazdach do wiaduktu, drogi zbiorcze, zjazdy oraz elementy infrastruktury i uzbrojenia terenu związane z drogą oraz przebudowę kolizji z sieciami obcymi.

Realizowany wiadukt posiada 5 przęseł o rozpiętości od 32 do 40 m, całkowita długość wiaduktu wynosi 185,6 m, szer. 15,9 m, klasa obciążenia wiaduktu – „A”.

Realizowany odcinek ulicy kończy swój przebieg włączając się do ronda na skrzyżowaniu ulic Zagnańskiej i Witosa, wykonywanego obecnie w ramach innego zadania.

Wartość zadania obejmująca dokumentację projektową, prace budowlano – montażowe i nadzór inwestorski wynosi ok. 39,0 mln zł brutto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się zgodnie z umową 25.09.2018 r. i dobiegnie końca najprawdopodobniej pod koniec lipca bieżącego roku, tj. 2 miesiące przed umownym terminem zakończenia robót, ustalonym na 01.10.2020 r.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz roboty wykończeniowe. Zakończono budowę obiektu mostowego wraz z pełnym montażem wyposażenia wiaduktu. Nowy odcinek jednojezdniowej drogi na przedłużeniu ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Zagnańską i Witosa należącymi do obszaru inwestycji, zostały wykonane w warstwie ścieralnej. Pod koniec lipca planowane jest zgłoszenie inwestycji do odbioru. Warstwy konstrukcyjne i nawierzchniowe drogowo-mostowe zrealizowano o łącznej powierzchni 70 000,00 m2.

Celem budowy jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, przyczyniające się do poprawy komfortu życia mieszkańców obszaru objętego inwestycją, poprzez przejęcie części ruchu.

Ponadto inwestycja ma na celu zapewnienie łatwego i dogodnego połączenia terenów przemysłowych północnej części Kielc, odciążenie skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Łódzką i ul. Jesionową poprzez przejęcie części ruchu oraz poprawa komfortu podróży istniejącymi ciągami dróg objętych opracowaniem.

Autor: Agnieszka Adach

Materiał oryginalny: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach Zadanie: Budowa przedłużenia ulicy Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej - Echo Dnia Świętokrzyskie

Dodaj ogłoszenie