Szkolenia dla bezrobotnych

Artykuł sponsorowany Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Już ponad 6.800 osób pozostających bez zatrudnienia z województwa świętokrzyskiego skorzystało z kursów i szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe w ramach projektów RPOWŚ 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W najnowszych naborach wsparciem objętych zostanie 1365 mieszkańców naszego regionu. Na ten cel przeznaczone jest 21 milionów 900 tysięcy złotych. Nabory do projektów ruszą w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dla bezrobotnych to szansa rozwoju i zdobycia zatrudnienia. Co ważne – jedna trzecia miejsc w projektach przygotowana jest dla osób, które pracę utraciły w wyniku pandemii Covid-19.

Programy, jakie wdraża Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, od lat kładą nacisk na potrzeby pracodawców, którzy bardzo wyraźnie sygnalizują brak wykwalifikowanych pracowników
w licznych branżach: usługowych (m.in.: hotelarstwo, fryzjerstwo, sprzedaż czy obsługa biur)
a także produkcyjnych (budowlanych, maszynowych).

W związku z pandemią koronawirusa WUP jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, szybko zareagowała na potrzeby rynku
i w zaplanowanych już naborach szkoleniowych wprowadziła zmiany w kryteriach uczestników. Jedna trzecia środków unijnych przeznaczona na aktywizację bezrobotnych skierowana będzie na pomoc dla tych, którzy zatrudnienie utracili w wyniku pandemii COVID-19. Możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji ma zapobiec długofalowemu pozostawaniu bez pracy.

Chcesz zostać uczestnikiem projektu? Zobacz czy spełniasz kryteria!

Do udziału w projektach będą mogły zgłaszać się osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30-sty rok życia, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane w urzędzie pracy, należące do określonych grup:

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
⎯ osoby po 50 roku życia,
⎯ kobiety,
⎯ osoby z niepełnosprawnościami,
⎯ osoby długotrwale bezrobotne,
⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami,
⎯ osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki

Osoby zaliczające się do poniższych grup:
⎯ imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
⎯ reemigranci,
⎯ osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
⎯ osoby pracujące, tj. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,
⎯ bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

Uwaga! Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Wsparcie ww. grup docelowych może dotyczyć jedynie osób powyżej 30 roku życia.

Spełniasz kryteria? Zobacz co możemy Ci zaoferować!

Każdy uczestnik otrzyma pełne wsparcie doradcy zawodowego, a dobór kierunku szkolenia będzie poprzedzony Indywidualnym Planem Działania (IPD), który pozwoli określić branżę
i kierunek zawodowy optymalnie dopasowany do predyspozycji kandydata. Po tym etapie weźmie udział w:
- szkoleniach
- kursach
- stażach

Po wyłonieniu przez Wojewódzki Urząd Pracy realizatorów projektów, ich pełna lista wraz
z danymi kontaktowymi i terminami naborów zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz będzie dostępna w Punktach Informacyjnych o Funduszach Europejskich.

Chcesz wiedzieć więcej? Zaglądaj na stronę internetową WUP w Kielcach, gdzie

na bieżąco zamieszczane są informacje na temat dostępnych projektów:
www.wupkielce.praca.gov.pl

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dodaj ogłoszenie