Wejdź z POWEREM na rynek pracy - sprawdź możliwości jakie dają projekty dla młodych

Materiał informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Udostępnij:
Sprawdź możliwości jakie dają projekty dla osób przed 30-stką wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach!

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych to dziś niezawodny sposób na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. Rynek pracownika, po niedawnym zawirowaniu spowodowanym pandemią, odzyskuje dawną kondycję i znów potrzebuje rąk do pracy. A tych – jak się okazuje – znów zaczyna brakować. W wielu branżach postęp technologiczny jest tak dynamiczny, że nawet kilkunastomiesięczna przerwa w aktywności zawodowej skutkuje dezaktualizacją zdobytych umiejętności. Bezrobocie, choć znów osiąga historycznie niskie poziomy, wciąż jest zjawiskiem aktualnym i często dotyczy ludzi młodych. Wielu z nich, choć nie pracuje, nie rejestruje się w urzędach pracy jako osoby bezrobotne, co uniemożliwia objęcie ich programami aktywizacji zawodowej. To tzw. młodzież NEET, czyli nieucząca się, niepracująca i niepodnosząca swoich kwalifikacji. Młodzi przed 30 rokiem życia, niepracujący i niezarejestrowani w Miejskim lub Powiatowych Urzędach Pracy, mogą zgłaszać się do projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zawód zgodny z potrzebami pracodawców

Młodzież, pozostająca poza rynkiem pracy, otrzymuje kompleksowe wsparcie już od pierwszych etapów uczestnictwa w projektach. Ważne jest to, by oferowane szkolenie, kurs zawodowy, a następnie staż stwarzał realne szanse podjęcia trwałego zatrudnienia. By tak się stało – oferta musi z jednej strony dawać kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców,
z drugiej natomiast – odpowiadać zainteresowaniom i predyspozycjom każdego uczestnika. Udział w projekcie rozpoczyna się od zdiagnozowania kandydata - jego umiejętności i pomysłu na życie zawodowe. Spotkania z uczestnikami przeprowadzają doświadczeni doradcy zawodowi, których zadaniem jest skierowanie uczestnika na właściwą ścieżkę rozwoju. Obok propozycji konkretnych kierunków szkoleń oferowanych w każdym z projektów, uczestnik ma możliwość skorzystania z tzw. „opcji otwartej”. Oznacza to, że jeśli w proponowanym katalogu szkoleń nie znajdzie oferty odpowiadającej swoim oczekiwaniom, istnieje możliwość sfinansowania innego szkolenia skonsultowanego z doradcą zawodowym. To znacznie rozszerza możliwości działania i podnosi atrakcyjność projektów.

Trwają nabory uczestników

Uzupełnieniem kwalifikacji nabytych podczas szkoleń są staże zawodowe u pracodawców. Dzięki temu potencjalny kandydat do pracy ma możliwość zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami, które na co dzień stawia firma przed etatowym pracownikiem. To bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ aplikujący na wybrane stanowisko może wcześniej sprawdzić swoje możliwości. Realizatorami projektów w ramach POWER są doświadczone podmioty, znające realia świętokrzyskiego rynku pracy. Chcąc wziąć udział w projekcie należy zgłosić się bezpośrednio do jednego z realizatorów, prowadzącego nabory uczestników.

Projekty szkoleniowo – stażowe w ramach programu POWER realizują:

W projektach mogą uczestniczyć:

Osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. stanowią co najmniej 80% uczestników projektu natomiast pozostałe 20% uczestników projektu będą stanowić osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci.


Materiał współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dodaj ogłoszenie