Za nami 53. Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zobaczcie zapis harmonogramu obrad i transmisji

Paulina Baran
Paulina Baran
W poniedziałek, 28 listopada odbyła się sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radni mieli do rozważenia aż 40. punktów. Zobaczcie zapis harmonogramu obrad i transmisji.

Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w poniedziałek, 28 listopada

W poniedziałek, 28 listopada w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga w Kielcach odbyła się sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zapis transmisji:Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

16:35
53. Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego została zakończona.

16:12
Sejmik przyjął sprawozdanie z działalności zarządu województwa świętokrzyskiego w okresie między sesjami

15:57
Głosowanie w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej o niezwłoczne podjęcie działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności. Projekt odrzucony: 13 głosów za, 13 przeciw, 3 nieobecnych

15:51
Wybór radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym 27 głosów za, 3 nieobecnych

15:47
Głosowanie nad wygaśnięciem mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji. Za 26 głosów, 1 wstrzymał się, 3 nieobecnych.

15:45
Przyjęcie wyników kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim w przedmiocie realizacji uchwał zarządu województwa świętokrzyskiego podjętych w 2021 roku. 26 głosów za, 4 nieobecnych.

15:41
Przyjęcie wyników kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2020. 25 głosów za, 5 nieobecnych.

15:36
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 21 głosów za, 5 wstrzymało się 4 nieobecnych

15:30
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowemu. Za 22 głosy, 8 nieobecnych.

15:23
Uchwała w sprawie wystąpienia Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), European Network of Regional Culinary Heritage (ENRCH) została przyjęta stosunkiem głosów 17 za i 9 wstrzymujących się.

15:02
Głosowanie w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. 24 głosy za, 6 nieobecnych

14:54
Kolejne głosowania

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu: 27 głosów za, 3 nieobecnych
Nadanie statutu Wojewódzkiemu Centrum Medycyny Pracy w Kielcach: 27 głosów za, 3 nieobecnych
Nadanie statutu Wojewódzkiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze: 27 głosów za, 3 nieobecnych

14:52
Nadanie statutu Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy: 27 głosów za, 3 nieobecnych

14:51
Nadanie statutu Wojewódzkiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego: 27 głosów za, 3 nieobecnych

14:49
Nadanie statutu Wojewódzkiemu Centrum Onkologii w Kielcach: 27 głosów za, 3 nieobecnych

14:48
Nadanie statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w Czerwonej Górze 25 głosów za, 5 nieobecnych

14:46
Nadanie statuty Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu: 25 głosów za, 5 nieobecnych

14:36
Głosowanie w sprawie zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie koło Kielc: 28 głosów za, 2 nieobecnych

14:30
Głosowanie w sprawie powierzenia województwu podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na inii Sandomierz - Rzeszów / Stalowa Wola do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 roku. 28 głosów za, 2 nieobecnych/

14:20
Głosowanie w sprawie przyznania dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli jednostek oświaty prowadzonych przez województwo świętokrzyskie: za 27 głosów, nieobecni 3.

14:13
Za nami kolejne głosowania:

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa (lata 2022-2040): 18 głosów za, 8 wstrzymujących się, 4 nieobecnych
Trzy projekty zmiany w budżecie województwa na 2022 rok: 16 głosów za, 10 wstrzymało się 4 nieobecnych
Zmiany w budżecie województwa na 2022 rok: 22 za. 4 wstrzymało się, 4 nieobecnych

13:45
Wyniki głosowania w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi skarżyskiemu: 23 za, 5 wstrzymało się, 2 nieobecnych.

13:40
Sesja została wznowiona.

12:51
Wyniki głosowania w sprawie podjęciach uchwały Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia. Za: 7, nieobecnych: 2.

12:36
Ogłoszono przerwę do około 13:45.

12:35
Sejmik przyjął uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków - Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022-2023.

12:31
Sejmik przyjął uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogę być dofinansowane w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Za głosowało 29, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Jedna osoba była nieobecna

12.25
Pomoc dla pogorzelców z gmin Baćkowice w powiecie opatowskim i Samborzec w powiecie sandomierski. Dostaną po 10 tysięcy złotych. Wszyscy radni zagłosowali "za", ale poprzedziła to długa dyskusja o konieczności przyjęcia kryteriów przyznawania takich zapomóg.

11.55
Stosunkiem głosów 22 za do 5 wstrzymujących się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok trafił do ponownego rozpatrzenia przez poszczególne komisje.

11.53
Obrady zostają wznowione.

11.35
Ogłoszona zostaje przerwa w obradach.

11.21
Wicemarszałek województwa Renata Janik poprosiła Sejmik o przyjęcie uchwały projektu w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok. Poszczególne komisje pozytywnie zaopiniowały projekt.

11.20
Za przyjęciem projektu uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi było 23 radnych. Sejmik uchwałę przyjął.

11.17
Radny Leszek Wawrzyła zaznacza, że problemy rolników powinny być rozwiązywane przez wymiar sprawiedliwości, podpisuje się pod apelem dotyczącym ich ochrony.

11.10
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Artur Konarski mówi o konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, podaje przykłady różnych form pomocy w tym względzie.

10.54
Radny Henryk Milcarz podkreśla, że pierwsza godzina sesji nie przynosi żadnych konkretów i współczuje osobom, które oglądają obrady przez internet. Podkreśla, że kłótnie wśród rządzących w historii Polski zawsze źle się kończyły, a jeżeli są pieniądze do wzięcia, "niezależnie od tego czy one pachną, czy nie" powinny zostać wzięte i dobrze wykorzystane.

10.52
Głos zajmują radni Jan Maćkowiak i Jolanta Tyjas, podkreślają, że nie mają pojęcia o jakich programach i projektach na którym mieliśmy dostawać pieniądze mówił przewodniczący.

10.46
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś zaznacza, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy już są wykorzystywane, więc apel radnych ma mijać się z celem. - Dziś apel do rządu o uruchomienie środków, które już są wydatkowane, zakrawa o sytuacje nielogiczną - mówi Andrzej Pruś apelując o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

10.40
Radni Polskiego Stronnictwa Ludowego apelują o niezwłoczne odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Podkreślają, że takie działania stanowią polską racją stanu i w obliczu tak trudnych wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych muszą zostać podjęte jak najszybciej. - Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są niezbędne przedsiębiorcom, samorządom i rolnikom - mówią radni.

10:00
Rozpoczęcie obrad, radni zgłaszają wnioski o uzupełnienie porządku obrad.

Porządek obrad:

 • Otwarcie LIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Andrzeja Prusia.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 • Wybór sekretarzy obrad.
 • Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.
 • Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Jachimowice w gminie Samborzec poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/569/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr XLVI/581/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i uchwałą Nr L/607/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa - Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem gruntu niezabudowanego o powierzchni 47,53 m² zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 393/20.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), European Network of Regional Culinary Heritage (ENRCH).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2020.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2021 roku.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Apelu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
 • Interpelacje i zapytania.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 • Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie LIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

kup najtaniej

Poco

POCO M5 6/128GB Żółty

930,00 zł

kup najtaniej

realme

Realme GT Neo 2 12/256GB Zielony

1 799,00 zł

kup najtaniej

realme

Realme GT 5G 8/128GB Niebieski

1 498,00 zł

kup najtaniej

realme

Realme C30 3/32GB Czarny

489,00 zł

kup najtaniej

Cubot

Cubot P50 6/128GB Czarny

589,99 zł
Materiały promocyjne partnera

Nocna bitwa nad Dnieprem. Batalion Terror stoczył bój z Rosjanami

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie