Tarcza antykryzysowa. Wiemy jaki pakiet ułatwień dla pracowników i przedsiębiorców zaakceptował rząd

Wojciech Rogacin
Wojciech Rogacin
Adam Jankowski
Rząd zaakceptował pakiet ułatwień w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Mają one pomóc pracownikom i przedsiębiorcom przetrwać załamanie na rynku spowodowane walką z epidemią koronawirusa. Projekt zakłada m.in. pokrycie przez państwo składek ZUS dla mikrofirm przez 3 miesiące.

Oto szczegóły pakietu dotyczącego tarczy antykryzysowej zaakceptowanego przez rząd. Musi je przegłosować parlament, aby mogły wejść w życie. Posiedzenie Sejmu w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej w piątek.

Ułatwienia dla mikrofirm

 • •Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Przewiduje on m.in.:
 • •pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
 • - mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
 • - samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.
 • •świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
 • •dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.
 • •Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, zaakceptował dziś rząd.

Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Projekty te opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

Pakiet przewiduje również m.in.:

 • •pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
 • - mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
 • - samozatrudnionych i zleceniobiorców;
 • świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
 • •dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.
 • •ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • •czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 • •umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • •wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • •ułatwienia dla branży turystycznej;
 • •umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • •obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • •przedłużenie pozwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • •zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • •umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • •przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • •gwarancje de minimis z BGK;
 • •dopłaty BGK do odsetek;
 • •fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

Szczegóły wybranych rozwiązań

Przejęcie przez państwo opłacania składek ZUS przez 3 miesiące

Państwo – na 3 miesiące – przejmie opłacanie składek na ZUS za: 692 tys. mikrofirm (zgłoszonych jako płatnicy przed 1 lutego 2020 r.), które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników). A także samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe o 35,0 proc. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych szacujemy na 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. W sumie daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy.

Świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych

Wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego – nieoskładkowanego i nieopodatkowanego. Co do zasady jest to kwota w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. W przypadku osób rozliczających się np. w formie karty podatkowej, będzie to kwota w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 200% przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym przedsiębiorca musi prowadzić działalność przed lutym 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o minimum 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeżeli zawiesił prowadzenie działalności, do zawieszenia tej działalności musiało dojść nie wcześniej niż 1 lutego. Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła mógł otrzymać świadczenie, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.

Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • - nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • - nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Wnioski mogą być składane elektronicznie. Wnioski są składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu z pracownikami będzie mógł też wydłużyć dobowy czas pracy do maksymalnie 12 godzin.

Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

Ułatwienia dla branży turystycznej

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy. Dziś jest to 14 dni.

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc..

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych – o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.

Przedłużenie ważności pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

Polityka drugiej szansy

W sytuacji kryzysu makroekonomicznego duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie firmy mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji. Cel to ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej. Rozwiązanie ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii.

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • •Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • •Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.);
 • •Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • •Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • •Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • •Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • •Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • •Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • •odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • •możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • •wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Co to jest tarcza antykryzysowa?

Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

Osiągnięciu tego celu służyć ma właśnie tarcza antykryzysowa. Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB.

Bez szczepień możliwa jest czwarta fala

Wideo

Materiał oryginalny: Tarcza antykryzysowa. Wiemy jaki pakiet ułatwień dla pracowników i przedsiębiorców zaakceptował rząd - Polska Times

Komentarze 12

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

d
deliva

To bardzo istotne dla wielu firm aby nie straciły w miarę płynności finansowej, dobrze też ze przełożą wdrożenie ppk na jesień . Jak już wszystko dojdzie do normy to reszta firm będzie mogła na spokojnie do tego programu przystąpić.

P
Paulina

W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Czy przy złożeniu wniosku w pierwszych dniach kwietnia, będzie się liczyło to co zarobiłam w marcu na umowie zlecenie czy lutym? (w lutym wypłata była za cały miesiąc, w marcu tylko za parę dni... :( )

D
Dariusz

Jestem byłym przedsiębiorca i płace raty zaległego ZUSu z powodu epidemii kurs mój został zawieszony co uniemożliwia mi podjęcie pracy, o inną pracę cieżko, BHP-owcy nie przyjmują, instytucje sanitarno - epidemiologiczne zamknięte , urząd pracy zamknięty możesz online się zarejestrować ale i tak musisz oryginalne dokumenty okazać nie ma możliwości.. dlaczego ja nie mogę zawiesić raty składek zaleglych za ZUS, tak samo posiadam kredyt hipoteczny PKO BP nie mogę zawiesić na trzy miesiące bo jest to preferowany kredyt mieszkaniowy Rodzina na Swoim jak wszyscy to wszyscy a nie zawsze wyjątki.

G
Gość
26 marca, 9:26, Gość:

zawsze myślałem, że ważny jest dochód, nie przychód, ale obecny rząd twardo idzie tylko i wyłącznie w temat za ile sprzedałeś, a nie ile zarobiłeś, więc ta ich "pomoc" to chyba nie obejmie nawet budki z rzodkiewką: "przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 200%"

Dlaczego w ogóle za luty a nie za marzec biorą przychód? W lutym się jeszcze nic nie działo, w marcu obroty spadły o 90%

G
Gość

zawsze myślałem, że ważny jest dochód, nie przychód, ale obecny rząd twardo idzie tylko i wyłącznie w temat za ile sprzedałeś, a nie ile zarobiłeś, więc ta ich "pomoc" to chyba nie obejmie nawet budki z rzodkiewką: "przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 200%"

G
Gość
26 marca, 8:13, komornik:

Rząd Rumunii zarządził tzw. wakacje kredytowe czyli do 9 miesięcy nie będą musieli spłacać rat kredytu. Moim bardzo dobry pomysł. A ilu w Polsce ludzi ma kredyty np. hipoteczne z wysoką ratą..? Masa !

Dlaczego w Polsce nie wprowadzą chociaż na 3 miesiące.

Banki sobie poradzą , mało tego zyskają ponieważ ludzie ,którzy utracą pracę aby przeżyć będą zaciągać pożyczki.

k
komornik

Rząd Rumunii zarządził tzw. wakacje kredytowe czyli do 9 miesięcy nie będą musieli spłacać rat kredytu. Moim bardzo dobry pomysł. A ilu w Polsce ludzi ma kredyty np. hipoteczne z wysoką ratą..? Masa !

Dlaczego w Polsce nie wprowadzą chociaż na 3 miesiące.

k
komornik

Rząd Rumunii zarządził tzw. wakacje kredytowe czyli do 9 miesięcy nie będą musieli spłacać rat kredytu. Moim bardzo dobry pomysł. A ilu w Polsce ludzi ma kredyty np. hipoteczne z wysoką ratą..? Masa !

G
Gość

Walka o przerwanie łańcucha zakażeń zeszła na ostatnie miejsce. W wiadomościach poświęca się temu tematowi kilka minut. Reszta to opowiadanie że kolejny zakażony umarł bo miał choroby współistniejące co jest wiadomo od początku epidemii , a potem to potok , rzeka słów jak to cu[wulgaryzm] będzie kiedy ruszy tarcza i 212 miliardów trafi do biznesmenów i rolników ( rolnik dostaje nawet za młodość 100 tysięcy złotych dopłaty nie liczą tych największych cwaniaków którzy niemal przy zerowych podatkach i krusach dostają po milionie dotacji) na utrzymanie prze z kilka dni pracowników. Po czym epidemia będzie trwała a jak ludzie którym każe się pracować i zarażać oraz uniemożliwiać im cywilizowane dotarcie do pracy przez ograniczenie ilości pasażerów bez zwiększenia ilości empeków, nie wypracują nowych środków dla przedsiębiorców to będziemy tu gdzie teraz jesteśmy z większą epidemią. Chiny zamknęły wszystko i w dwa miesiące zakończyli temat wirusa. 212 miliardów wystarczy podzielić przez ludzi mających przerwać pracę by zlikwidować łańcuch epidemii to wyjdzie kwota a potem czas na jaki można zamknąć to wszystko co potrzeba. Przez ten czas utrzymałoby się i tych biedaków biznesmenów i pracowników a epidemia została zatrzymana. Ale na leczenie przeznaczono 7,5 miliarda z na "kawior" 200 miliardów.

G
Gość

A co będzie jeżeli kwiecień będzie jeszcze gorszy niż marzec pod względem przychodów??? chyba tylko sznur pozostanie i taka będzie pomoc...

T
Trwanie w bałaganie...

Pandemia ogłupiania? https://www.youtube.com/watch?v=N4kz4geTLMw

W
Wiruska

Bidulki jakoś marnie wyglądają. Muszą uważać bo osłabionych wiruski uwielbiają!

Dodaj ogłoszenie