Menu Region

Echo Dnia

Regulamin plebiscytu

Kobieta Przedsiębiorcza 2016 w powiecie staszowskim

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Kobieta przedsiębiorcza ” edycja 2016
zwanego dalej „Plebiscytem”Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Kobieta przedsiębiorcza 2016”
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu Kobiety Przedsiębiorczej 2016, która swoją pracą, działalnością i aktywnością wywierała wpływ na nasze życie w roku 2016. Nagrodzone zostaną laureatki złotej dziesiątki w województwie świętokrzyskim, a także laureatki 3 pierwszych miejsc w powiatach, z wyjątkiem Kielc gdzie będzie 5 miejsc, ze względu na większą liczbę nominowanych.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 20.01.2017 do dnia 08.03.2017
5. Organizator powołuje 2 osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Anna Kupisz- dyrektor marketingu „Echa Dnia” oraz Marzena Smoręda- dziennikarka „Echa Dnia”.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkały w województwie świętokrzyskim, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1 jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.echodnia.eu, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.echodnia.eu, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.echodnia.eu ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Kandydaturę można zgłaszać w dniach od 20.01.2017 do 14.02.2017
do godz. 23:59:59 .
2. Zgłoszenie powinno zawierać:

a. imię, nazwisko kandydatki, jej zdjęcie, adres zamieszkania i działalności, uzasadnienie nominacji.
b. Zgodę na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
c. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgoda na jego nieodpłatne wykorzystanie w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
d. wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
3. Zgłoszenia można dokonać:
A. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail: smoreda@echodnia.eu
Należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59:59 do dnia 14.02.2017 roku.
B. drogą pocztową na adres: „Echo Dnia”, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce z dopiskiem „Kobieta przedsiębiorcza 2016”. Prawidłowe zgłoszenia należy przesłać drogą pocztową do dnia 14.02.2017 roku.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 02.02.2017 na stronie internetowej www.echodnia.eu i na łamach gazety Echa Dnia zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.


II. Głosowanie

wersja A (dla głosowania za pomocą SMS z kupnem e-wydania)

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 02.02.2017 do 27.02.2017 do godz.23:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„www.echodnia.eu” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefix podany na stronie www.echodnia.eu . po kropce wpisując numer wybranego kandydata/
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

wersja B (dla głosowania za pomocą SMS bez kupna e-wydania)

2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 02.02.2017 do 27.02.2017 do godz.23:59:59 na następujących warunkach.:
a. oddania głosu dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefix podany na stronie www.echodnia.eu. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
c. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę
d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
f. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
g. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
h. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

wersja C (dla głosowania za pomocą klikania)

3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.echodnia.eu (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 02.02.2017 do 27.02.2017 do godz. 23:59:59 na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 z jednego urządzenia.

wersja D (dla głosowania za pomocą FB)

4. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 02.02.2017 do 27.02.2017 do godz. 23:59:59 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.echodnia.eu,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą /lub/ poprzez kliknięcie na przycisk „TAK” lub „NIE” uczestnik oddaje swój głos w Plebiscycie odpowiednio za lub przeciw, wskazanej kandydaturze
e. jedno kliknięcie to 2 głosów Plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
g. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje pół na pół głosowanie czytelników i kapituły, w skład której wejdą przedstawiciele redakcji "Echa Dnia". Siła głosów czytelników to 50% werdyktu, 50% będzie należało do Kapituły.
5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu na podstawie kryteriów o których mowa w art. 1 pkt 3.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu na uroczystej gali w dniu 08.03.2017, na stronie internetowej www.echodnia.eu w dniu 8.03.2017 oraz na łamach gazety Echa Dnia do 11.03.2017.


Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:
Laureatki trzech pierwszych miejsc w województwie otrzymają bony do wykorzystania w Agencji Reklamowej Promo Art w Kielcach, o wartości:
1 miejsce – 600 złotych
2 miejsce – 400 złotych
3 miejsce – 300 złotych
Laureatki złotej dziesiątki w województwie otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Laureatki pierwszych miejsc w powiatach otrzymają pamiątkowe grawertony, laureatki drugich i trzecich miejsc w powiatach otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na uroczystej gali w Hotelu Kongresowym w Kielcach przy alei Solidarności 34 w dniu 8 marca 2017 roku lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie Redakcji Echa Dnia mieszącej się pod adresem Al. IX Wieków Kielc 4.
5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz.2032 ze zm), przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody po stronie Zwycięzcy Konkursu powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć Zwycięzca Konkursu przed wydaniem Zwycięzcy nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia należnego podatku z tego tytułu .


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcji Echa Dnia, Al. IX Wieków Kielc 4.z dopiskiem „Kobieta przedsiębiorcza 2016”
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).