Menu Region

Echo Dnia

Regulamin plebiscytu

Najlepsze restauracje 2016 - powiat kozienicki

.Regulamin plebiscytu
Jedzenie i Zabawa.
Wybieramy najlepsze lokale w regionie radomskim
Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Jedzenie i Zabawa 2016 –najlepsze BARY I JADŁODAJNIE; PUBY; KLUBY; RESTAURACJE; KAWIARNIE I CUKIERNIE; HOTELE; PIZZERIE; DOMY WESELNE; ZAJAZDY; KEBABY” edycja [2]
zwanego dalej „Plebiscytem”Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „ Jedzenie i Zabawa 2016”
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych, prężnie działających lokali spośród 10 kategorii: bary i jadłodajnie; puby; kluby; restauracje; kawiarnie i cukiernie; hotele; pizzerie; domy weselne; zajazdy; kebaby.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 04.04.2017 do dnia 28.04.2017
5. Organizator powołuje komisję plebiscytową w skład której wchodzą specjaliści zajmujący się na co dzień branżą gastronomiczną i hotelarską, a także reprezentacja redakcji „Echa Dnia” w składzie Marcin Genca – z-ca redaktora naczelnego, Michał Nowak – redaktor działu „Jedzenie&Zabawa”.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Zgłoszenia do plebiscytu może dokonać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, będący właścicielem lub współwłaścicielem lokalu o którym mowa w art. 1 pkt 3.
3. W plebiscycie mogą głosować udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
4. W plebiscycie może głosować każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 3 jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.echodnia.eu, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
5. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.echodnia.eu, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.echodnia.eu ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 6.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Wypełnioną ankietę oraz zdjęcie lokalu wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodą na jego nieodpłatne rozpowszechnienie w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
b. wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik.
2. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail m.nowak@echodnia.eu,
b. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 24.00 w dniu 16.04.2017 roku.
c. należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 24.00 w dniu 16.04.2017 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 1 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W następujących terminach na stronie internetowej www.echodnia.eu oraz w specjalnym dodatku zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Dzień publikacji na stronie www.echodnia.eu oraz w dodatku papierowym jest równoznaczny z rozpoczęciem głosowania na daną kategorię.

• 8 kwietnia - PUBY, KLUBY
• 4 kwietnia - RESTAURACJE
• 4 kwietnia - KAWIARNIE I CUKIERNIE
• 6 kwietnia - HOTELE
• 5 kwietnia - PIZZERIE
• 6 kwietnia - DOMY WESELNE
• 5 kwietnia - BARY I JADŁODAJNIE
• 6 kwietnia - ZAJAZDY
• 5 kwietnia - KEBABY

II. Głosowanie

wersja A (dla głosowania za pomocą SMS z kupnem e-wydania)

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od
• 8 kwietnia - PUBY, KLUBY
• 4 kwietnia - RESTAURACJE
• 4 kwietnia - KAWIARNIE I CUKIERNIE
• 6 kwietnia - HOTELE
• 5 kwietnia - PIZZERIE
• 6 kwietnia - DOMY WESELNE
• 5 kwietnia - BARY I JADŁODAJNIE
• 6 kwietnia - ZAJAZDY
• 5 kwietnia - KEBABY
do 28.04.2017 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Echa Dnia” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71321 w treści wpisując prefiks podany w dodatku oraz na portalu www.echodnia.eu po kropce wpisując numer wybranej kandydatury
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 zł z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71321 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.


wersja B (dla głosowania za pomocą klikania)

2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.echodnia.eu (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od
• 8 kwietnia - PUBY, KLUBY
• 4 kwietnia - RESTAURACJE
• 4 kwietnia - KAWIARNIE I CUKIERNIE
• 6 kwietnia - HOTELE
• 5 kwietnia - PIZZERIE
• 6 kwietnia - DOMY WESELNE
• 5 kwietnia - BARY I JADŁODAJNIE
• 6 kwietnia - ZAJAZDY
• 5 kwietnia - KEBABY
do 28.04.2017 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 z jednego urządzenia.

wersja C (dla głosowania za pomocą FB)

3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od
• 8 kwietnia - PUBY, KLUBY
• 4 kwietnia - RESTAURACJE
• 4 kwietnia - KAWIARNIE I CUKIERNIE
• 6 kwietnia - HOTELE
• 5 kwietnia - PIZZERIE
• 6 kwietnia - DOMY WESELNE
• 5 kwietnia - BARY I JADŁODAJNIE
• 6 kwietnia - ZAJAZDY
• 5 kwietnia - KEBABY
do 28.04.2017 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.echodnia.eu,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą /lub/ poprzez kliknięcie na przycisk „TAK” lub „NIE” uczestnik oddaje swój głos w Plebiscycie odpowiednio za lub przeciw, wskazanej kandydaturze
e. jedno kliknięcie to 2 głosy w Plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

3. O zwycięstwie w Plebiscycie decydują po połowie głosy oddane za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej www.echodnia.eu oraz aplikacji internetowej Facebook oraz kapituły w skład której wchodzą specjaliści zajmujący się na co dzień branżą gastronomiczną i hotelarską, a także reprezentacja redakcji „Echa Dnia” w składzie Marcin Genca – z-ca redaktora naczelnego, Michał Nowak – redaktor działu „Jedzenie&Zabawa”.

4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez kapitułę plebiscytu na podstawie subiektywnej opinii. Komisja będzie brała pod uwagę innowacyjność, rozwój, itp. lokali.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Wyniki Plebiscytu po zweryfikowaniu przez Komisję Plebiscytową zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.echodnia.eu oraz na łamach gazety „Echo Dnia” najpóźniej do dnia 15 maja 2017 roku.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:
a. Laureat 1 miejsca w klasyfikacji regionalnej otrzyma: dyplom, jednorazową emisję reklamy w Echu Dnia o powierzchni 6 modułów
b. Laureat 1 miejsca w klasyfikacji powiatowej otrzyma: dyplom, jednorazową emisję reklamy w Echu Dnia w tygodniku o powierzchni 6 modułów
c. Laureat 2 miejsca w klasyfikacji powiatowej otrzyma – dyplom, jednorazową emisję reklamy w Echu Dnia w tygodniku o powierzchni 4 modułów
d. Laureat 3 miejsca w klasyfikacji powiatowej otrzyma – dyplom, jednorazową emisję reklamy w Echu Dnia w tygodniku o powierzchni 4 modułów
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Gali Finałowej lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie Echa Dnia mieszącej się pod adresem ul. 25 Czerwca 60 w Radomiu, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.z 2016, poz. 2002 ze zm). Osoby nagrodzone zobowiązane będą do wpłacenia należnego podatku od nagród o wartości powyżej 760 zł brutto na konto Organizatora, w wysokości 10% wartości nagrody.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).