Menu Region

Echo Dnia

Regulamin plebiscytu

Przedszkolaki 2016

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Najsympatyczniejsze Grupy Przedszkolne
Superprzedszkolaki 2016
w powiecie sandomierskim”
zwanego dalej „Plebiscytem”


Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Superprzedszkolaki 2016”
3. Plebiscyt polega na: wybraniu trzech najsympatyczniejszych grup przedszkolnych w powiecie sandomierskim.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 20.05.2016 do dnia 08.06.2016 roku.
5. Organizator powołuje komisję plebiscytową, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.


Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być każda grupa przedszkolna z terenu powiatu sandomierskiego.
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1 jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.echodnia.eu, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.echodnia.eu, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.echodnia.eu ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. W plebiscycie na Najsympatyczniejsze Grupy Przedszkolne – Superprzedszkolaki 2016 w powiecie sandomierskim mogą brać udział grupy przedszkolne z terenu powiatu sandomierskiego, dziennikarze „Echa Dnia” będą odwiedzać uczniów w celu wykonywania zdjęć, nakręcenia filmu w terminach ustalonych przez Strony oraz uzyskania zgody na wykorzystanie danych oraz wizerunku do celów i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.


2. Zgłoszenie kandydatów będzie odbywać się w dniach od 09.05.2016 do 19.05.2016 roku, obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na adresy mailowe dziennikarzy redakcji Echa Dnia wpisując w temacie wiadomości „ Przedszkolaki 2016”. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) nazwę przedszkola, miejscowość, klasę, imię i nazwisko wychowawcy, imiona i nazwiska podopiecznych grupy
b) zgody na przetwarzanie danych i wizerunku w calach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem


Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 19.05.2016 roku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 20 maja 2016 roku w „Echo Dnia” oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Można głosować na trzy sposoby: za pomocą SMS-ów, klików na portalu www.echodnia.eu oraz poprzez portal społecznościowy facebook. Głos przez SMS to 10 punktów. Przez Facebooka to 2 punkty, przez klik na portalu www.echodnia.eu to 1 punkt.
5. Zgłosić można kandydatów po ukazaniu się publikacji dodatku za pośrednictwem portalu www.echodnia.eu oraz drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail pracownik redakcji lub Internet@echodnia.eu Każdorazowo należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem do dnia 27 maja 2016 roku.


II. Głosowanie


1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 20.05.2016 roku do 08.06.2016 roku, do godziny 23.59, na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Echa Dnia” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71321 w treści wpisując w treści wpisując pod zdjęciem klasy w dodatku oraz na porrtalu www.echodnia.eu po kropce wpisując numer wybranej grupy przedszkolnej
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71321 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.


3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.echodnia.eu (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 20.05.2016 roku do 08.06.2016 roku, do godziny 23.59, na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 z jednego urządzenia.4. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 20.05.2016 roku do 08.06.2016 roku, do godziny 23.59 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie na portalu www.echodnia.eu,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to dwa głosy w Plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej www.echodnia.eu oraz aplikacji internetowej Facebook.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 10 czerwca 2016 na łamach Echa Dnia a w dniu 9 czerwca na portalu www.echodnia.eu


Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:

I miejsce w powiecie sandomierskim:
• każde dziecko z grupy, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma zaproszenie dla siebie i opiekuna do JuraParku w Bałtowie z pakietem atrakcji: zwiedzanie JuraParku w Bałtowie (ścieżka z dinozaurami, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium, Gondwana, Plac zabaw, Żydowski Jar) oraz Pakiet Zwierzyniec (Zwierzyniec Górny, Zwierzyniec Dolny, wejście do Sabatówki - Wioski Czarownic). Do indywidualnego wykorzystania do końca września 2016 roku.
• każde dziecko z grupy, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma worek odblaskowy na basen ufundowany przez Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest partnerem akcji.
• dla każdego przedszkolaka z grupy, która zajmie pierwsze miejsce indywidualne zaproszenie na Zumbę Kids i wejście na dwie godziny w sali zabaw ufundowane przez Fabrykę Ruchu ul. Okrzei 5.
II miejsce w powiecie sandomierskim:
• każde dziecko z grupy, która zdobędzie drugie miejsce otrzyma grę firmy Granna
• dla każdego przedszkolaka z grupy, która zajmie drugie miejsce indywidualne zaproszenie Zumba Kids i wejście na jedną godzinę w sali zabaw ufundowane przez Fabrykę Ruchu ul. Okrzei 5 .
III miejsce w powiecie sandomierskim:
• każde dziecko otrzyma maskotkę Gustawa Pancernika od Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
• dla każdego przedszkolaka z grupy, która zajmie trzecie miejsce indywidualne zaproszenie na Zumbę Kids i wejście jedną godzinę w sali zabaw ufundowane przez Fabrykę Ruchu ul. Okrzei 5 .
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody zaproszenia do JuraParku w Bałtowie, Zumbę Kids, worki odblaskowe, grę firmy Granna, maskotkę Gustawa Pancernika zostaną dostarczone osobiście przez Pracownika Redakcji lub zostaną przesłane paczką pocztową lub kurierską na adres pocztowy Przedszkola do 17 czerwca 2016 roku.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
6. Wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 złotych.
7. Organizator może przyznać laureatom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja Echa Dnia aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce z dopiskiem Przedszkolaki 2016.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).