MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Suwerenna Polska. Poznaj program i propozycje ugrupowania

Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Zbigniew Ziobro, współzałożyciel i prezes Suwerennej Polski.
Zbigniew Ziobro, współzałożyciel i prezes Suwerennej Polski. Fot: facebook.com/solidarnapl
Suwerenna Polska (wcześniej Solidarna Polska) to polska partia polityczna, której działacze kierują się postulatami solidaryzmu, konserwatyzmu, narodowościowymi i eurosceptycyzmu. Choć działa ona jako element Zjednoczonej Prawicy, to posiada wyraziste poglądy, jeśli chodzi o politykę krajową (w tym samorządową) oraz zagraniczną.

Spis treści

Polityka krajowa Suwerennej Polski

Ustrój i sądownictwo
Ustrój i sądownictwo to dwa obszary polityki będące w centrum zainteresowania Suwerennej Polski. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, działacze tego ugrupowania opowiadają się za systemem prezydenckim cechującym się rygorystycznym podziałem władzy ustawodawczej i wykonawczej, a także łączeniem funkcji prezydenta i premiera RP. W takim systemie, stylizowanym na ten funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych, prezydentowi przysługiwałaby pełnia władzy wykonawczej i zwolnienie z odpowiedzialności przed parlamentem. Z drugiej strony nie miałby on jednak inicjatywy ustawodawczej.

Politycy Suwerennej Polski w kwestiach ustrojowych opowiadają się ponadto za mieszaną ordynacją wyborczą (przez wprowadzenie w głosowaniach do Sejmu częściowo jednomandatowych okręgów wyborczych), likwidacją immunitetów w parlamencie, zmniejszeniem liczby posłów o połowę oraz likwidacją Senatu. Te dwa ostatnie punkty, zdaniem działaczy Suwerennej Polski, zapewniłyby spore oszczędności budżetowe, które można przeznaczyć na inne cele.

Ponadto, jeśli chodzi o sądownictwo, Suwerenna Polska opowiada się za przyspieszeniem i uproszczeniem procedur w sądach gospodarczych, a także zmian organizacyjnych ułatwiających procedowanie sędziom. Mieliby oni zostać odciążeni od zbędnych czynności sprawozdawczo-administracyjnych. Tę rolę przejęliby ich asystenci. Innym z punktów programu jest szybki sąd przeznaczony dla urzędników i polityków – Sąd Odpowiedzialności Państwowej.

Oprócz tego, biorąc pod uwagę ostatnie kilka miesięcy publicznej debaty, warto wypunktować to, że politycy Suwerennej Polski wyrażają silny sprzeciw dla Krajowego Planu Odbudowy z funduszów Unii Europejskiej jako kosztownego dla Polski. Konieczne dla niego byłyby bowiem zmiany w przepisach dotyczących Sądu Najwyższego naruszające Konstytucję w wielu miejscach i ingerujące głęboko w polską suwerenność.

Polityka społeczna

Suwerenna Polska przygotowała szeroki program pomocy społecznej. Jego centralnym punktem jest rodzina. Celem jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla polskich rodzin, pomocnego w wychowaniu dzieci, a także podjęciu przez młode osoby decyzji o założeniu rodziny. Jego podstawowe punkty to 500 zł na każde dziecko miesięcznie, bezpłatne żłobki i przedszkola oraz minimalna emerytura za wychowanie dwójki i więcej dzieci. Suwerenna Polska chce także pomóc emerytom i rencistom. Świadczy o tym m.in. projekt wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury minimalnej uzależnionej od wysokości płacy minimalnej. Warunkiem jej otrzymania byłoby posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego równego co najmniej 40 lat bez względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Inne programy społeczne dla seniorów to z kolei:

Emerytury bez podatku do 2500 PLN – Oznacza to, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 PLN rocznie więcej.

Elastyczna praca dla osób w wieku przedemerytalnym – Umożliwienie osobom w wieku 55+ zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Dzięki temu senior osiągając wiek emerytalny, nie będzie stawał przed wyborem: albo praca w pełnym wymiarze godzin, albo emerytura.

Finansowane działania jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, których zadaniem jest zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym i zawodowym.

Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów przez dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa. Umożliwią one proste bądź automatyczne wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Darmowe leki 70+. W związku ze skutecznością dotychczasowego programu Leki 75+ (wzrastająca liczba beneficjentów i malejące wydatki osób powyżej 75. roku życia na leki) Suwerenna Polska chce umożliwić korzystanie z programu osobom młodszym.

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

Suwerenna Polska to ugrupowanie, które uważa, że podstawą rozwoju Polski są małe i średnie przedsiębiorstwa. To dlatego należy im stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju. Pomóc w tym ma likwidacja zbędnej biurokracji i zachęty do inwestowania. Główne postulaty w kwestii przedsiębiorczości ze strony Suwerenna Polski są w związku z tym następujące:

 • zwolnienie z opodatkowania inwestycji (korzystniejsze zasady amortyzacji, co wpłynie na wzrost inwestycji),
 • usuwanie barier administracyjno-prawnych dla przedsiębiorców (zlikwidowanie niektórych koncesji, pozwoleń, uciążliwych procedur),
 • ułatwienia dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą (postulaty Suwerennej Polski to m.in. trzymiesięczny okres zwolnienia z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych czy też pożyczki bezzwrotne na pierwsze wyposażenie i rozruch),
 • wprowadzanie przepisów unijnych dotyczących przedsiębiorców do prawa krajowego z zachowaniem zasady niedodawania własnych, dodatkowych wymogów ponad wymagane standardy unijne,
 • dopasowanie sytemu edukacji do potrzeb rynku, zwłaszcza jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe i wyższe,
 • ograniczenie szarej strefy przez poprawę systemu podatkowego i niskie podatki.
 • Dla pracowników istotne zmiany, które proponuje Suwerenna Polska, to z kolei:
 • ograniczenie możliwości zawierania tzw. umów śmieciowych i zwiększenie przez to znaczenia umów o pracę, np. przez zwiększenie obciążeń podatkowych po stronie pracodawcy, jeśli chodzi o umowę zlecenia czy o umowę o dzieło,
 • podniesienie płacy minimalnej do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia,
 • deregulacja i otwarcie rynku pracy, tak by zwiększyć dostępność szeregu zawodów.
 • Politycy Suwerennej Polski wyrażając swoje poglądy, często podkreślają naukę społeczną Kościoła, która mówi o tym, że instytucje społeczne muszą chronić godność pracy.


Edukacja

W kwestii edukacji Suwerenna Polska chce dokonać zmian, jeśli chodzi o podręczniki. Jej działacze postulują o to, by MEN posiadał prawa autorskie do takich książek i udostępniał je w formie elektronicznej, przez co mogłyby one być pobierane i drukowane przez wydawnictwa, jak i osoby prywatne. W ten sposób zniknąłby problem z zapewnieniem dzieciom podręczników szkolnych.

Ponadto Suwerenna Polska dąży również do zmian w programach nauczania. Punktem, na który jej działacze zwracają szczególną uwagę, jest przywrócenie kompletnej formy lekcji historii, która została zredukowana do minimum. Przez to dzieci nie posiadają należytej wiedzy na temat zdarzeń krajowych i zagranicznych z przeszłości.

Przywrócenie opieki lekarskiej w szkołach jest istotnym celem wyznaczonym przez Suwerenną Polskę. Za istotne zadanie jej politycy postawili sobie również wprowadzenie darmowych posiłków dla dzieci w szkołach. Dzięki temu każde dziecko mogłoby bezpłatnie zjeść coś pożywnego w szkole. Byłoby to spore odciążanie finansowe i organizacyjne rodziców. Zmiany dotyczyłyby jednak także kwestii stanowiskowych. Doskonałym tego przykładem jest projekt ustawy Suwerennej Polski o zakazie łączenia stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego.

Program Suwerennej Polski odnosi się także do studentów. Główne założenia tego ugrupowania to: 

 • wprowadzenie dla 30% najlepszych maturzystów stypendiów, które pozwolą im na utrzymanie się w czasie studiów, 
 • wsparcie modernizacji i budowy akademików uczelnianych dla szkół wyższych, 
 • bezpłatne studia na drugim kierunku, 
 • żłobki i przedszkola przy uczelniach dla studentów-rodziców, 
 • wprowadzenie podstaw przedsiębiorczości i prawa dla studentów na wszystkich kierunkach. 

Zdrowie

System ochrony zdrowia to kolejny punkt programowy istotny dla Suwerennej Polski. Podstawowe problemy, na które zwracają uwagę politycy tego ugrupowania, to trudniejszy dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów oraz wzrost udziału środków własnych pacjentów w opłacaniu leków. W związku z tym działacze Suwerennej Polski proponują:

 • zniesienie ilościowych limitów kontraktów zawieranych przez NFZ ze szpitalami, a także zastąpienie ich kontraktami nie na ilość, ale zakres usług (co pozwoliłoby na zmniejszenie kolejek do specjalistów), 
 • uruchomienie programu badań profilaktycznych finansowanego ze środków publicznych. Obóz rządzący planuje połączyć je dodatkowo z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy, 
 • przyjęcie zasady, że publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą być przekształcane tylko w takie, które nie podlegają prywatyzacji jako spółki użyteczności publicznej, 
 • określenie we współpracy z izbami i stowarzyszeniami lekarskimi, pielęgniarskimi i farmaceutycznymi zasad tworzenia listy leków refundowanych i nadanie im formy ustawy. 

Zgodnie z założeniem Suwerennej Polski i innych ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy w ciągu najbliższych kilku lat celem jest osiągniecie 7% PKB na wydatki na zdrowie. Te środki pozwolą na realizację większości programów. 

Środowisko 

W kwestiach środowiskowych politycy Suwerennej Polski postulują zawieszenie niekorzystnego ich zdaniem dla Polski pakietu klimatycznego. Twierdzą, że jego konsekwencją będzie to, że polska gospodarka nie rozwinie się w należyty sposób. Przyczyną takiego stanu rzeczy ma być utrudniony dostęp do źródeł energii. Niejeden polityk Suwerennej Polski uważa, że trzeba stawiać na własne, krajowe zasoby energii – pewnej i niedrogiej. Tymczasem pakiet energetyczno-klimatyczny zmusza państwa UE do redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Ustanawia także system pozwoleń na emisję gazów.

Te oba działania wiążą się z dużymi kosztami, których Polska może nie wytrzymać finansowo. Nie można zatem obecnie wyłączać żadnych mocy węglowych. Taka możliwość pojawi się dopiero po zainstalowaniu farm wiatrowych na Bałtyku czy też zbudowaniu w Polsce pierwszej elektrowni wiatrowej (a więc po 2033 r.). Suwerenna Polska to także ugrupowanie innowacyjne. Jego działacze popierają sięganie po nowe, niestosowane wcześniej źródła energii, jak np. wodór. 

Suwerenna Polska chce dzięki swoim decyzjom sprawić, że Polska będzie bardziej zielona i przyjazna środowisku. Szczególnie zależy nam na tym, by jakość powietrza w naszym kraju się poprawiała. Dzięki inwestycjom i programom wspierającym obywateli możliwe stanie się obniżenie emisji CO2 i poprawa jakości środowiska w Polsce. Suwerennej Polsce zależy na dalszym usprawnianiu programu „Czyste powietrze”, dzięki któremu proces składania wniosków i oczekiwania na decyzję będzie szybszy.  

Zauważalny przez Suwerenną Polskę jest ponadto problem suszy. Politycy tego ugrupowania uważają to za jedno z wyzwań klimatycznych naszych czasów. To dlatego dążą oni do oddania tego tematu w ręce samorządów. Planowane są również zmiany systemowe i ułatwienia w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich. To pozwoli w krótkim czasie uzyskać pozytywny wpływ na mikroklimat i dostępność wody dla obywateli.  

Suwerenna Polska prowadzi także kampanię na rzecz programu gazyfikacji na terenie gmin. Założenie tego ugrupowania jest takie, by niezależne instalacje gazu typu LNG dostarczyły paliwo do tych lokalizacji, do których nie dotarła jeszcze gazyfikacja sieciowa. W tym celu zostanie rozwinięta współpraca ze spółkami państwowymi, m.in. operatorami sieci, prywatnymi przedsiębiorstwami, Agencją Rozwoju Przemysłu i samorządami. Każdy zbiornik LNG ma, zgodnie z założeniami Suwerennej Polski, zaopatrzyć 200 domów jednorodzinnych, czyli około 1000 mieszkańców lub urzędy, szpitale, szkoły, uzdrowiska czy firmy. 

Walkę z zanieczyszczeniem powietrza ma wspierać to, że gaz dostarczany do zbiorników LNG może zostać wzbogacony zielonym wodorem. Ponadto politycy Suwerennej Polski zauważają możliwość większego wykorzystania energii słonecznej. Sztandarowy program rządowy „Mój Prąd” ma być poszerzony przez to o ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią w domu. Dzięki temu wytwarzana w ten sposób energia elektryczna będzie najlepiej wykorzystywana w miejscu jej wytworzenia.

Suwerenna Polska chce również wspierać wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. Dzięki temu z zielonej energii elektrycznej, np. z paneli fotowoltaicznych, będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych, ale również budynków wielorodzinnych w miastach. 

CZYTAJ PROGRAMY INNYCH PARTII:
Prawo i Sprawiedliwość
Platforma Obywatelska
Konfederacja
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska 2050
Lewica

Politycy Suwerennej Polski względem samorządów 

Suwerenna Polska nie przewiduje dużych zmian względem samorządów. Jej działacze chcieliby tylko powszechnego wyboru marszałków województw i starostów powiatowych. Decyzyjność jednostek samorządu terytorialnego miałyby ponadto wspierać lokalne referenda na istotne dla lokalnej społeczności tematy. W ten sposób głos obywateli byłby bardziej słyszalny. 

Suwerenna Polska a polityka zagraniczna

Suwerenna Polska, ze względu na swoje narodowościowe poglądy, prezentuje twarde stanowisko w polityce zagranicznej. Szczególnie dotyczy to wszelkich negocjacji z Unią Europejską, i to nie tylko w kwestii kamieni milowych do Krajowego Planu Odbudowy, lecz również jeśli chodzi o uchwalanie ustaw budżetowych.

To samo dotyczy innego strategicznego partnera Polski – Stanów Zjednoczonych, którego to kraju działania opisywane są jako nastawione na kraj drugiej kategorii (dotyczy to m.in. wieloletniego wprowadzania wiz dla Polaków). Jednocześnie to ugrupowanie jest za współpracą z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, aczkolwiek najważniejszy w nich jest interes Polski. 

Polityka Suwerennej Polski względem Rosji 

Suwerenna Polska wyraźnie sprzeciwia się agresji Rosji na Ukrainę. Jej przewodniczący – Zbigniew Ziobro, znany jako Minister Sprawiedliwości oraz Prokurator Generalny, postanowił nawet w tej sprawie wszcząć śledztwo. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podkreślił natomiast, że społeczność międzynarodowa musi być konsekwentna w egzekwowaniu sankcji wobec Rosji.

Działacze związani z Suwerenną Polską optują ponadto za powołaniem komisji badającej wpływy Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Tak jak pozostałe partie w Zjednoczonej Prawicy to ugrupowanie akceptuje wszelkie formy pomocy zaatakowanej przez Rosję Ukrainie, zarówno te dotyczące uchodźców, jak i militarne. 

Ze względu na agresję Rosji na Ukrainę, posłowie Suwerennej Polski uważają, że niezbędna jest zmiana polityki energetycznej Polski. Działacze tego ugrupowania postulowali o zawieszenie rządowego dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. Ostatecznie został on zaktualizowany o czwarty filar dotyczący suwerenności energetycznej w celu szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych z Federacji Rosyjskiej. 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie są główne założenia programu Suwerennej Polski w odniesieniu do studentów?

Suwerenna Polska proponuje wprowadzenie stypendiów dla 30% najlepszych maturzystów, modernizację i budowę akademików uczelnianych, bezpłatne studia na drugim kierunku, żłobki i przedszkola przy uczelniach dla studentów-rodziców oraz wprowadzenie podstaw przedsiębiorczości i prawa dla studentów na wszystkich kierunkach.

Jakie problemy w systemie ochrony zdrowia zwraca uwagę Suwerenna Polska?

Suwerenna Polska zwraca uwagę na trudniejszy dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów oraz wzrost udziału środków własnych pacjentów w opłacaniu leków.

Jakie zmiany chce wprowadzić Suwerenna Polska w przepisach dotyczących Sądu Najwyższego?

Suwerenna Polska uważa, że przepisy dotyczące Sądu Najwyższego naruszają Konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność. Dlatego proponuje zmiany w tych przepisach.

Jakie są podstawowe punkty programu pomocy społecznej Suwerennej Polski?

Suwerenna Polska proponuje 500 zł na każde dziecko miesięcznie, bezpłatne żłobki i przedszkola oraz minimalną emeryturę za wychowanie dwójki i więcej dzieci.

Jakie zmiany chce wprowadzić Suwerenna Polska w podręcznikach szkolnych?

Suwerenna Polska chce, aby MEN posiadał prawa autorskie do podręczników i udostępniał je w formie elektronicznej, przez co mogłyby one być pobierane za darmo przez uczniów i nauczycieli. Ponadto, partia chce, aby w podręcznikach były zawarte treści dotyczące historii Polski, kultury i tradycji narodowej.

Jakie są poglądy Suwerennej Polski na temat współpracy z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi?

Suwerenna Polska jest za współpracą z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, ale uważa, że najważniejszy jest interes Polski. Partia sprzeciwia się jednak działaniom Stanów Zjednoczonych, które uważa za nastawione na kraj drugiej kategorii, m.in. wprowadzanie wiz dla Polaków.

Jakie są poglądy Suwerennej Polski na temat agresji Rosji na Ukrainę?

Suwerenna Polska wyraźnie sprzeciwia się agresji Rosji na Ukrainę. Przewodniczący partii, Zbigniew Ziobro, postanowił nawet wszcząć śledztwo w tej sprawie. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podkreślił natomiast, że społeczność międzynarodowa musi być konsekwentna w egzekwowaniu sankcji wobec Rosji.

Jakie są cele programu pomocy społecznej Suwerennej Polski?

Celem programu pomocy społecznej Suwerennej Polski jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla polskich rodzin, pomocnego w wychowaniu dzieci, a także podjęciu przez młode osoby decyzji o założeniu rodziny.

Jakie są postulaty Suwerennej Polski w zakresie polityki społecznej?

Suwerenna Polska proponuje szeroki program pomocy społecznej, którego centralnym punktem jest rodzina. W ramach programu partia proponuje m.in. wprowadzenie 500 zł na każde dziecko miesięcznie, bezpłatne żłobki i przedszkola oraz minimalną emeryturę za wychowanie dwójki i więcej dzieci.

Jakie są postulaty Suwerennej Polski w zakresie polityki edukacyjnej?

Suwerenna Polska proponuje wprowadzenie stypendiów dla 30% najlepszych maturzystów, modernizację i budowę akademików uczelnianych, bezpłatne studia na drugim kierunku, żłobki i przedszkola przy uczelniach dla studentów-rodziców oraz wprowadzenie podstaw przedsiębiorczości i prawa dla studentów na wszystkich kierunkach.

Jakie są postulaty Suwerennej Polski w zakresie polityki zdrowotnej?

Suwerenna Polska zwraca uwagę na trudniejszy dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów oraz wzrost udziału środków własnych pacjentów w opłacaniu leków. Partia proponuje wprowadzenie refundacji leków dla osób starszych i chorych, a także zwiększenie liczby lekarzy specjalistów.

Jakie są postulaty Suwerennej Polski w zakresie polityki gospodarczej?

Suwerenna Polska proponuje wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby bezrobotne, a także wprowadzenie preferencyjnych kredytów dla młodych przedsiębiorców. Partia chce również zwiększyć inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową.

Jakie są postulaty Suwerennej Polski w zakresie polityki energetycznej?

Suwerenna Polska proponuje zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, a także wprowadzenie ulg podatkowych dla osób, które korzystają z takich źródeł energii. Partia chce również zwiększyć niezależność energetyczną Polski poprzez rozwój krajowej produkcji energii.

Jakie są postulaty Suwerennej Polski w zakresie polityki bezpieczeństwa?

Suwerenna Polska proponuje zwiększenie wydatków na obronność, a także modernizację i rozwój polskiej armii. Partia chce również zwiększyć współpracę z NATO i innymi krajami w zakresie bezpieczeństwa.

Jakie są postulaty Suwerennej Polski w zakresie polityki migracyjnej?

Suwerenna Polska sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców z krajów o wysokim ryzyku terroryzmu. Partia proponuje wprowadzenie kontroli granicznych i zwiększenie wydatków na ochronę granic.

od 12 lat
Wideo

Nowy pistolet MPS z Fabryki Broni "Łucznik"

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Suwerenna Polska. Poznaj program i propozycje ugrupowania - Portal i.pl

Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie