W ARiMR trwają nabory. O co można złożyć wniosek jeszcze w 2019 r.? M.in. nawadnianie i rozwój usług

AGW
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi szereg naborów wniosków. Rolnicy mogą dostać wsparcie m.in. w ramach nowego obszaru modernizacji gospodarstw rolnych, na zapobieganie klęskom, za przekazanie gospodarstwa czy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i rozwój usług. Do kiedy można składać wnioski? Sprawdzamy terminy naborów prowadzonych w ostatnim kwartale 2019 roku.

Jeszcze do końca października poszkodowani gospodarze mogą wnioskować o pomoc suszową (od 1 tys. zł do 250 zł dotacji do hektara). Od 3 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od rolników, którzy mają oszacowane straty. Do wtorku 15 października na konta rolników trafiło prawie 257 mln zł. Gospodarze w całym kraju złożyli w tym czasie 116 tys. wniosków o pomoc.

Wsparcie w postaci dotacji do hektara jest udzielane do upraw dotkniętych klęską żywiołową, jeśli szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą co najmniej 30% danej uprawy i były spowodowane w 2019 roku: suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią.

Nabór 2019 na modernizację gospodarstw rolnych na nawadnianie

Rolnicy po raz pierwszy składają wnioski w obszarze E na modernizację - od 25 września do 22 listopada 2019 r. Agencja podaje, że nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie. Stworzenie nowego obszaru, pozwalającego na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, ma umożliwić zabezpieczenie upraw przed skutkami suszy.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte 3 kategorie inwestycji:

 • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
 • powiększające obszar nawadniania;
 • jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

To Cię może też zainteresować

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nabór 2019

Kolejny z trwających obecnie naborów o wsparcie z PROW 2014-2020 potrwa do 29 października 2019r. Rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Kwota premii jest zależna od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie:

 • 150 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 tys. zł - jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 tys. zł - jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pieniądze można przeznaczyć m. in. na:

 • sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
 • produkcję mebli i wyrobów z drewna;
 • turystykę wiejską;
 • przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych;
 • usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi;
 • działalność informatyczną, komputerową i elektroniczną;
 • sprzedaż internetową;
 • działalność architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne;
 • działalność weterynaryjną.
W ARiMR trwają nabory. O co można złożyć wniosek jeszcze w 2019 r.? M.in. nawadnianie i rozwój usług

Rekompensata za przekazanie gospodarstwa - wnioski 2019

Właściciel gospodarstwa, które uczestniczy w tzw. systemie dla małych gospodarstw, decydując się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może do 29 października 2019 r. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę, również z PROW na lata 2014-2020.

To Cię może też zainteresować

Pieniądze są wypłacane jednorazowo, a jej wielkość jest ustalana w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015, czyli w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 120% tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 r. otrzyma dwukrotność 120% płatności dla małych gospodarstw, czyli łącznie 240% przyznanej wówczas kwoty, czytamy na stronie agencji.

Warunkiem uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw.

Rozwój usług rolniczych - nabór 2019

Przedsiębiorca, kóry świadczy usługi na rzecz rolników i chce rozwijać swoją działalność, wśród naborów prowadzonych przez ARiMR, znajdzie coś dla siebie. Do 20 listopada w oddziale regionalnym agencji można złożyć wniosek o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”. Refundacji podlega do 50% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.
W ARiMR trwają nabory. O co można złożyć wniosek jeszcze w 2019 r.? M.in. nawadnianie i rozwój usług

Wsparcie z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF -

Ten nabór trwa do 31 grudnia. Drugi raz w 2019 roku ARiMR uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność składania wniosków.

Kto może ubiegać się o taką pomoc? Gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, która będzie mogła skorzystać z pomocy, są rolnicy, którzy w celu zwalczania ASF, musieli wybić świnie lub zniszczyć ich zwłoki.

Dopłaty dla właścicieli lasów w 2019 roku

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - wnioski można składać do 12 listopada 2019 r. To drugi nabór wniosków w tym roku. Pomoc ta skierowana jest do właścicieli lasów i dotyczy pielęgnacji istniejących lasów. Przykład z wykazu stawek: Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach: A. Na gruntach w warunkach korzystnych - 12 538 zł/ha; B. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1) - 14 213 zł/ha

Pomoc na inwestycje zapobiegające klęskom żywiołowym

Od 28 października do 22 listopada 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Dla kogo to wsparcie? Pierwszą grupą odbiorców są rolnicy prowadzący chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Maksymalny limit wsparcia to 100 tys. zł. Drugą grupę stanowią spółki wodne lub związki spółek wodnych, które zamierzają zaopatrzyć się w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. W tym przypadku limit pomocy wynosi 1 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w obu przypadkach wynosi 80 proc.

W ARiMR trwają nabory. O co można złożyć wniosek jeszcze w 2019 r.? M.in. nawadnianie i rozwój usług

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR

Do 100 tysięcy złotych otrzymają rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.

O „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będą się mogli ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD. Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in.

 • przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty;
 • przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby;
 • oleje;
 • wędliny;
 • produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.

Do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Modernizacja gospodarstw rolnych - nawadnianie - do 22 listopada 2019
Modernizacja gospodarstw rolnych - nawadnianie - do 22 listopada 2019

Tworzenie grup i organizacji producentów - nabór 2019

Oddziały regionalne agencji od 28 października do 13 grudnia 2019 r. będą czekać na wnioski od grup. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia od 2019 r. wynosi: w pierwszym roku - 10% przychodów netto, w drugim roku - 9%, w trzecim roku - 8% w czwartym roku - 7%, w piątym roku - 6%. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich prowadzonych przez siebie naborów, agencja zamieszcza na swojej stronie: arirm.gov.pl
__________________________________________
Agro Pomorska, odcinek 79, Forum Rolnicze 2019

Wideo

Materiał oryginalny: W ARiMR trwają nabory. O co można złożyć wniosek jeszcze w 2019 r.? M.in. nawadnianie i rozwój usług - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie