Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Dzisiaj (12 marca) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. obrotu ziemią.

Gdy zmiany wejdą w życie, więcej osób będzie mogło kupić kawałek rolniczej ziemi. Rząd przyjął - zaproponowany przez szefa resortu rolnictwa - projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Co to oznacza w praktyce? Dotychczasowe ograniczenia mają zostać złagodzone.

Zaproponowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego:

Skrócenie z 10 do 5 lat okresu przez który:

  • nabywca musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość
  • nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom

Rozszerzony katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne:

  • położone w granicach administracyjnych miast
  • w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości
  • nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”

Osoba, która nie ma statusu rolnika indywidualnego, będzie mogła nabyć nieruchomość rolną m.in.:

  • o powierzchni mniejszej niż 1 ha
  • w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
  • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku
  • w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego

Rozszerzono katalog osób bliskich – w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.

Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem jest jeden artykuł, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Źródło: CIR