MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Koniec matury z geografii 2024 na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania były na egzaminie? Sprawdź najważniejsze informacje. Mamy już arkusz

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Jakie będą zadania na maturze z geografii w 2024 roku? Sprawdź arkusze CKE i wymagania egzaminacyjne.
Jakie będą zadania na maturze z geografii w 2024 roku? Sprawdź arkusze CKE i wymagania egzaminacyjne. Fot. Łukasz Kaczanowski/ Polska Press
Matura z geografii 2024 rozpoczęła się 17 maja o godz. 9.00 i zakończyła o godz. 12.00. Egzamin trwał 180 minut, tak jak wszystkie rozszerzenia. Mamy już arkusz, na bieżąco pojawiają się proponowane odpowiedzi do zadań. W tym tekście znajdziesz najważniejsze informacje o maturze: wymagania egzaminacyjne, terminy egzaminów, zakres materiału, arkusze CKE z ubiegłych lat. Tak wygląda matura z geografii 2024.

Spis treści

Geografia - matura. Arkusze CKE po godz. 14.00

Arkusz egzaminu maturalnego z geografii wraz z proponowanymi odpowiedziami zamieściliśmy w naszym serwisie 17.05.24 po godz. 14.00.

Matura z geografii: odpowiedzi i arkusz CKE. Mamy już pierwsze rozwiązania matury, kolejne będziemy zamieszczać na bieżąco.

Matura 2024 z geografii rozszerzonej. Arkusz CKE i odpowiedzi

Opublikowaliśmy arkusz matury rozszerzonej z geografii 2024 w formule 2023. Jednak na stronie CKE zamieszczony zostanie także arkusz maturalny z geografii w formule 2015. Znamy już także opinie zdających o maturze z geografii. Uczniowie oceniają ten egzamin jako trudny.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z geografii?

Kiedy jest i ile trwa matura z geografii 2024?

Egzamin maturalny z geografii został zaplanowany na 17 maja w godz. 9-12. Uczniowie mieli więc 180 minut na rozwiązanie zadań maturalnych. Mogli jednak wcześniej opuścić sale egzaminacyjne, jeśli udało im się rozwiązać wszystkie zadania lub gdy stwierdzili, że nie znają już innych poprawnych odpowiedzi.

Przypomnijmy, że zdawanie matury z geografii jest możliwe także w terminie dodatkowym, dla osób, które z ważnych przyczyn nie mogą przystąpić do matury 2024 w terminie głównym. Termin tego egzaminu przypada wówczas 12 czerwca o godz. 9.00, a dla osób zdających egzamin dojrzałości z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych termin ten został zaplanowany na 24 maja o godz. 10.35.

Na maturze w 2024 (podobnie jak w 2023 roku) obowiązują ułatwienia, nie inaczej jest w przypadku egzaminu z geografii. Zmniejszony został zakres materiału, matura nie jest oparta na podstawie programowej, ale na wymaganiach egzaminacyjnych. Warto więc było dokładnie przejrzeć wymagania egzaminacyjne wraz z aneksem.

Jak wygląda matura z geografii 2024?

Czas przeznaczony na pracę ucznia wynosi 180 minut (może on zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami). Zdający mogą otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Jakie zadania mogą występować na egzaminie maturalny z geografii? Arkusz składa się zarówno z zadań zamkniętych (zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie (w tym tworzenie modelu przyczynowo-skutkowego), jak zadań otwartych.

W przypadku zadań otwartych mowa o:

 • zadaniach krótkiej odpowiedzi, wymagających samodzielnej wypowiedzi, np. sformułowania wyjaśnienia, uzasadnienia, prawidłowości, wniosku, hipotezy, argumentacji, a także wykorzystania narzędzi matematycznych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym;
 • zadań z luką, wymagające uzupełnienia zdań, rysunku schematycznego, tabeli, wykresu.

Zadania zamknięte stanowią nie więcej niż 30 proc. całego arkusza, a otwarte nie mniej niż 70 procent.

Co można wnieść na maturę z geografii?

Na egzamin maturalny trzeba mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem. Należy także okazać dowód osobisty. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez CKE na egzamin z geografii można wnieść także:

 • linijkę,
 • lupę,
 • kalkulator prosty.

Matura rozszerzona z geografii 2024. Wymagania i zakres materiału

Egzamin maturalny w 2024 roku przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie podstawy programowej). Warto więc dobrze przejrzeć Aneks do Informatora 2023 i 2024.

Maturzysta, który zdecydował się na zdawanie matury z geografii, powinien dobrze znać następujące kręgi tematyczne:

Zakres podstawowy:

 • Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja;
 • Ziemia we Wszechświecie: Ziemia jako planeta, następstwa ruchów Ziemi, ciała niebieskie, Układ Słoneczny;
 • Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego i opadów, ogólna cyrkulacja atmosferyczna, mapa synoptyczna, strefy klimatyczne i typy klimatów;
 • Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce.
 • Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały;
 • Pedosfera i biosfera: typy gleb, strefowość i piętrowość gleb oraz roślinności;
 • Podział polityczny i zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego świata: mapa podziału politycznego, procesy integracyjne i dezintegracyjne na świecie, konflikty zbrojne, podstawowe wskaźniki rozwoju;
 • Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze;
 • Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej: rola poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym, procesy globalizacji, współpraca międzynarodowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne;
 • Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo: czynniki rozwoju rolnictwa, struktura użytków rolnych, obszary upraw i chów zwierząt, zrównoważona gospodarka leśna, rybactwo (morskie i śródlądowe, akwakultura);
 • Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł tradycyjny i zaawansowanych technologii, deindustrializacja i reindustrializacja, struktura produkcji energii i bilans energetyczny, zmiany wykorzystania poszczególnych źródeł energii, dylematy rozwoju energetyki jądrowej;
 • Usługi: zróżnicowanie sektora usług, rola usług komunikacyjnych, edukacyjnych, finansowych i turystycznych oraz wymiany towarowej w rozwoju społecznogospodarczym, rodzaje transportu, atrakcyjność regionów turystycznych świata;
 • Człowiek a środowisko geograficzne – konflikty interesów;
 • Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski: podział na regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna i zasoby surowcowe, ukształtowanie powierzchni, sieć wodna, warunki klimatyczne, formy ochrony przyrody, stan środowiska przyrodniczego;
 • Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna;
 • Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski: środowisko przyrodnicze, wykorzystanie.

Zakres rozszerzony:

 • Metody badań geograficznych i technologie geoinformacyjne;
 • Obserwacje astronomiczne i współczesne badania Wszechświata;
 • Dynamika procesów atmosferycznych;
 • Dynamika procesów hydrologicznych;
 • Dynamika procesów geologicznych i geomorfologicznych;
 • Gleby: profil glebowy, przydatność rolnicza;
 • Współpraca i konflikty: sieć powiązań postkolonialnych, organizacje współpracy politycznej, społecznej i gospodarczej, przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych;
 • Zróżnicowanie struktur społecznych i procesów urbanizacyjnych;
 • Struktura gospodarki i tendencje rozwoju gospodarczego;
 • Zróżnicowanie gospodarki rolnej;
 • Przemiany sektora przemysłowego i budownictwa;
 • Rola tradycyjnych i nowoczesnych usług w rozwoju społeczno-gospodarczym;
 • Związki między elementami środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Polski;
 • Zróżnicowanie krajobrazowe Polski;
 • Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Polski;
 • Elementy przestrzeni geograficznej i relacje między nimi – analiza wybranych przykładów w skali regionalnej i lokalnej na podstawie materiałów źródłowych;
 • Strefowość środowiska przyrodniczego na Ziemi;
 • Problemy środowiskowe współczesnego świata;
 • Uwarunkowania przyrodnicze gospodarczej działalności człowieka na przykładzie wybranych obszarów;
 • Problemy polityczne współczesnego świata;
 • Wybrane problemy społeczne współczesnego świata;
 • Zróżnicowanie jakości życia człowieka w wybranych regionach i krajach świata;
 • Problemy gospodarcze współczesnego świata.
Trwa głosowanie...

Który przedmiot maturalny jest najtrudniejszy?

Uczniowie, którzy poszukują zakresu materiału, który trzeba znać na maturę z geografii, powinni zapoznać się z ogólnymi i szczegółowymi wymaganiami egzaminacyjnymi zawartymi w Aneksie do Informatora 2023 i 2024. Warto dokładnie je przejrzeć, by wiedzieć, jaki zakres materiału trzeba znać.

Jakie zadania mogą być na maturze z geografii? Sprawdź arkusze CKE

Wiemy już, jaki zakres materiału obowiązuje uczniów, którzy zdają maturę w 2024 roku. Sporo osób zastanawia się jednak, jak wyglądają zadania oraz jakie typy zadań mogą pojawić się w arkuszu CKE.

Przygotowując się do matury z geografii, warto dokładnie prześledzić i przeanalizować:

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Koniec matury z geografii 2024 na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania były na egzaminie? Sprawdź najważniejsze informacje. Mamy już arkusz - Strefa Edukacji

Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Podkarpackie