GMINA KLWÓW

reklama
W Klwowie gościł ambasador Kazachstanu Yerik Utem-bayev i rozmawiał z naszymi rolnikami.

*
Piotr Papis – Wójt Gminy Klwów

- W naszej gminie staramy się wykorzystać każdą szansę, by ja rozwijać. Najlepszym dowodem są liczne inwestycje zrealizowane w ostatnich latach, a teraz zaczynamy kolejne inwestycje drogowe. Zresztą w ostatnim czasie zbudowaliśmy wiele nowych dróg, mamy wodociągi w całej gminie, nowoczesną oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy mogą korzystać z licznych obiektów sportowych. Mamy u nas energicznych mieszkańców, a panie powołały do życia kilka stowarzyszeń. Inwestycje są przykładem dobrego gospodarowania - mówi Piotr Pa pis, wójt Gminy Klwów

GMINA KLWÓW – AKTYWNIE DO PRZODU!
Gmina Klwów ma bogate tradycje, długą historię i wspaniałych mieszkańców. Jako miasto Klwów został założony w 1413 roku na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Obecnie słynie z organizowanego co roku Święta Papryki. Uroczystość ta każdorazowo przyciąga tysiące widzów. Ale papryka, to nie jedyny atut Klwowa.

SIŁA ROLNICTWA
Papryka jest symbolem gminy Klwów. Na organizowane co roku w połowie sierpnia Święta Papryki przyjeżdża coraz więcej widzów, a bywało nawet jednorazowo 25 tysięcy widzów! Doroczne święto jest okazją nie tylko do wspaniałej zabawy, ale również do integracji mieszkańców.
Kariera papryki w gminie rozpoczęła się prawie 30 lat te-mu. Z roku na rok w gminie przybywało tuneli i nowych plantatorów. Dlatego też, na skutek bardzo dużej produkcji tego warzywa, gmina Klwów znalazła się w „paprykowym zagłębiu”. To właśnie z tego obszaru pochodzi około 80 procent krajowej produkcji tego smacznego warzywa. Od tamtej pory papryka stała się jednym z najczęściej spożywanych w Polsce warzyw - to przede wszystkim skarbnica witamin. W samej gminie Klwów paprykę uprawia się obecnie w kilkuset gospodarstwach, gdzie jest kilka tysięcy tuneli foliowych.

BRONIĄ SWYCH PRAW

Przed dwoma laty około 200 przedstawicieli izb rolniczych oraz producentów owoców i warzyw protestowało w Brukseli przed siedzibą Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego przeciwko zaproponowanym przez Komisję Europejską zasadom wypłacania rekompensat za straty poniesione w związku z rosyjskim embargiem na produkty rolno-spożywcze z UE. Wśród protestujących byli mieszkańcy gminy Klwów.
W proteście zorganizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych z całej Polski, przedstawiciele Związku Sadowników RP z Prezesem, Posłem na Sejm RP Mirosławem Maliszewskim na czele, przedstawiciele Związku Producentów Papryki Polskiej z Wójtem Gminy Klwów, Piotrem Papisem i Wójtem Gminy Radzanów Sławomirem Kruślińskim oraz przedstawiciele Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z Przewodniczącym Marianem Sikorą na czele.
Był to doskonale zorganizowany przemarsz. Syreny, gwizdki, trąbki, flagi i transparenty – w taki „oręż” zaopatrzeni byli rolnicy.
Rozdawana przez nich papryka cieszyła się ogromnym za-interesowaniem ze strony mieszkańców Brukseli. Dzięki takim działaniom obok protestu nikt nie przeszedł obojętnie.
– Bardzo dziękuję wójtowi Gminy Radzanów Sławomirowi Kruślińskiemu, wójtowi Gminy Stara Błotnica Marcinowi Kozdrachowi, wójtowi Gminy Przytyk Dariuszowi Wołczyńskiemu oraz wszystkim rolnikom, którzy z takim zaangażowaniem wzięli udział w proteście. Pokazaliśmy, iż razem można więcej – skomentował działania w Brukseli Piotr Papis, Wójt Gminy Klwów.
Wszyscy plantatorzy zgodnie podkreślają, iż istnieje po-trzeba zrzeszania się w związki producenckie, dzięki czemu łatwiej będzie dochodzić swoich praw i zdobywać nowe rynki zbytu. Ważne jest, aby brać przykład od najlepszych i dlatego planowane jest utworzenie – przy współpracy ze Związkiem Sadowników RP - Związku Producentów Papryki Polskiej. Organizacja ma dbać o interesy nie tylko plantatorów papryki, ale również o producentów innych warzyw i owoców miękkich, których interesy będą zagrożone. Aby liczyć się nie tylko w Polsce, ale również i zagranicą tworzenie grup i związków jest koniecznością.
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wraz z Prezesem Związku Sadowników RP Mirosławem Mali-szewskim, Wójtem Gminy Klwów Piotrem Papisem oraz Przewodniczącym Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marianem Sikorą przekazali postulaty, które skierowane były do władz organów UE. W związku z rażąco niskim bu-dżetem oraz niezadowalającymi stawkami rekompensat zaproponowanymi przez Komisję ds. Rolnictwa za wycofanie objętych embargiem do Federacji Rosyjskiej produktów rolno-spożywczych, protestujący zwrócili się o szybką interwencję na forum Komisji Europejskiej, a w szczególności Komisji ds. Rolnictwa.
Powyższe postulaty przekazane zostały do Przewodniczącego Rady Europejskiej - Hermana Van Rompuy, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Martina Schulza, Przewodniczącego Komisji Europejskiej - José Manuela Barroso, Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w KE - Daciana Ciolosa, Komisarza ds. Zdrowia w KE - Tonio Borg, Komisarza ds. Handlu w KE - Karla De Gucht, Komisarza ds. Budżetu w KE - Jacka Dominika, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego - Czesława Siekierskiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego - Elmar Brok, Przewodniczącego Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego - Bernd Lange, Przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego - Jean Arthuis, Dyrektora Generalnego Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Jerzego Plewy oraz Sekretarza Generalnego Komitetów COPA-COGECA – Pekki Pesonena.
Po zakończonym proteście, grupa udała się do siedziby Copa - Cogeca, gdzie spotkała się ze starszym doradcą ds. ogrodnictwa, warzyw i owoców Dominique Dejonckheere. Pol-ska delegacja przekazała także postulaty do Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca Pekki Pesonena w celu lobbowania polskich interesów w KE.
Copa-Cogeca zintensyfikowała swój apel o dodatkowe wsparcie dla unijnego sektora rolnego w odpowiedzi na embargo nałożone przez Rosję na produkty rolne UE, ostrzegając, że rolnicy mogą stracić swoje środki do życia, a ceny są rekordowo niskie. Reakcja Copa-Cogeca jest odpowiedzią na demonstrację polskich rolników wołających o dodatkowe wsparcie, która miała miejsce w Brukseli.
Copa-Cogeca wyraziła zadowolenie z działań podjętych przez Komisję Europejską obejmujących wsparcie dla sektora warzyw i owoców, jednak w niektórych przypadkach ceny zbytu spadły nawet o 50 %, więc zaproponowana pomoc będzie nie-wystarczająca. Pozostałe sektory dotknięte embargiem, jak na przykład sektor produktów mlecznych, również potrzebują wsparcia.

DOBRZE SPRZEDAĆ WARZYWA
Skróty w nazwie Izba Euroazjatycka KZ-EURO-PL odnoszą się do Kazachstanu, Europy i Polski.
- Zdaję sobie sprawę, że musimy szukać nowych rynków zbytu na nasze warzywa, w tym także na paprykę, z której słynie powiat przysuski i cały region radomski. Przecież paprykę uprawia się także w powiatach białobrzeskim, radomskim i innych. To podstawa utrzymania wielu tysięcy gospodarstw w regionie radomskim i chcemy utworzyć bezpieczne rynki zbytu na naszą paprykę i inne warzywa. Taki kraj jak Kazachstan, jeden z najbogatszych w tej części Azji, może być kuszącym rynkiem zbytu dla naszych produktów - mówi Piotr Papis, wójt Gminy Klwów.

ZWIĄZEK POPIERAJĄ SAMORZĄDOWCY
Udział przedstawiciela samorządu z naszego powiatu, czyli wójta Piotra Papisa w tak elitarnym środowisku, jak Izba Euroazjatycka była możliwa, dzięki energicznemu działaniu naszych producentów papryki i samego wójta. Dodajmy, że w skład zarządu Izby Euroazjatyckiej wchodzą między innymi ta-kie osoby, jak Kazimierz Marcinkiewicz, jeden z najbardziej znanych ekspertów gospodarczych i były premier Polski. Sam Piotr Papis został zaproszony na obrady Izby do Warszawy po tym, jak wcześniej w Klwowie gościł ambasador Kazachtanu Yerik Utembayev. Wówczas ambasador spotkał się z przedstawicielem Grupy Producentów Warzyw i Owoców „Polska Pa-pryka” – Romanem Sobczakiem, a także z wójtem Piotrem Papisem. Ambasador od razu zainteresował się możliwościami produkcyjnymi naszych rolników.
- Szukamy możliwości nawiązania współpracy pomiędzy polskimi a kazachskimi przedsiębiorcami w obszarze rolnictwa - dodaje wójt Piotr Papis, który jest także reprezentantem Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki, innych Warzyw i Owoców.
Ten związek niedawno rozpoczął działalność, ale już na starcie został poparty przez znaczną grupę rolników i samorządowców. Do Rady Programowej Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki, innych Warzyw i Owoców weszli obok Piotra Papisa tacy przedstawiciele, jak: Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Tomasz Matlakiewicz, Wicestarosta Powiatu Przysuskiego, Ireneusz Gumowski, Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego, Robert Fidos, Wójt Gminy Borkowice, Sławomir Kruśliński, Wójt Gminy Radzanów, Krzysztof Sob-czak, Wójt Gminy Wieniawa, Agnieszka Stępowska z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, Robert Składkowski, Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

WAŻNY POTENCJAŁ

Podczas spotkania założycielskiego Izby Euroazjatyckiej w Warszawie ambasador Yerik Utembayev opowiedział o potencjale gospodarczym i ofercie inwestycyjnej Kazachstanu.
Niektórzy w Polsce mogą nie wiedzieć, że ten azjatycki kraj dynamicznie się rozwija, a zasoby naturalne Kazachstanu należą do jednych z największych na świecie. Kazachstan jest obszarowo siedem razy większym krajem niż Polska, ma ogromne zasoby między innymi ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego, miedzi, złota. Kazachstan chce wspierać inwestorów i stawia też na rozwój przemysłu rolno - spożywczego.
- Szukamy swoich możliwości w sektorze nowoczesnego przetwórstwa warzyw i owoców. W tej właśnie gałęzi przemysłu upatrujemy naszą szansę współpracy. Takich kontaktów na pewno nie utworzą pojedyńczy rolnicy, czy słabe związki – do-daje Piotr Papis.
Podczas spotkania w Warszawie zjawili się przedstawicie-le 76 firm z całej Polski związanych z rolnictwem i przetwórstwem. Przyszły klaster, miałby połączyć sadowników, paprykarzy, producentów warzyw, hodowców, w jedną silną organizację reprezentującą nasze rolnictwo. W czasie obrad Izby Euroazjatyckiej do władz organizacji wszedł też wójt Piotr Papis.
- Powołanie mnie do kilku osobowego zarządu jest dla mnie wielkim wyróżnieniem zwłaszcza, że w składzie Zarządu Izby wszedł też między innymi Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski. Są też przedstawiciele biznesu, organizacji handlowych. Podczas spotkania w Warszawie zjawili się przedstawiciele 76 firm z całej Polski związanych z rolnictwem i przetwórstwem. Przyszły klaster, miałby połączyć sadowników, paprykarzy, producentów warzyw w jedną silną organizację reprezentującą nasze rolnictwo – mówi Piotr Papis.
Przypomnijmy, że Piotr Papis dobrze zna problemy rolnic-twa i uprawy papryki. Zanim został wójtem Klwowa przez 10 lat był głównym specjalistą do spraw uprawy papryki w Ośrodku Doradztwa Rolniczego.
Dziś wójt stara się wraz z innymi pomóc polskiemu rolnic-twu, zwłaszcza w sprawie eksportu papryki i innych warzyw. Bo każdy wie, że nasze, polskie warzywa są smaczne, zdrowe i mogą być sprzedawane do wielu krajów na świecie.

PAPRYKA Z AMBASADOREM
W Klwowie gościł w tej kadencji ambasador Kazachstanu Yerik Utembayev. Spotkał się z Wójtem Gminy – Piotrem Papisem oraz Prezesem Grupy Producentów Warzyw i Owoców "Polska Papryka” – Romanem Sobczakiem, z którymi rozmawiał o możliwości współpracy i wymiany doświadczeń.
Podczas spotkania w Zakładzie Aktywności Zawodowej Yerik Utembayev opowiedział o historii, kulturze i obyczajach Kazachstanu, a przede wszystkim o jego potencjale gospodarczym i ofercie inwestycyjnej. Ambasador zapewnił, że dołoży starań, aby stworzyć relację partnersko-gospodarczą pomiędzy regionem paprykowym, a Kazachstańską Polską Platformą Partnerstwa.
Kazachstan to kraj terytorialnie siedmiokrotnie większy od Polski, bardzo szybko rozwijający się, który intensywnie szuka partnerów biznesowych poza swoimi granicami. Obszar, w którym chcemy rozwijać tę współpracę, to przede wszystkim szeroko rozumiany przemysł. Zależy nam zwłaszcza na kontakcie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Na koniec pobytu w Klwowie Utembayev odwiedził kilka plantacji papryki, rabarbaru, fasoli oraz bakłażana pod osłonami. Zapoznawał się też z profilem upraw tych roślin.

LEPSZE DROGI
Większość dróg na terenie gminy Klwów została przebudowana. Ponadto każdego roku na bieżąco remontowane są drogi na terenie gminy. Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych, wzdłuż drogi krajowej nr 48 przebiegającej przez Klwów, wybudowano chodniki. Została zakończona całkowita przebudowa drogi wojewódzkiej numer 727, która przecina gminę.
Gmina Klwów stawia na lepszą komunikację. 17 odcinków dróg zostanie przebudowane do końca 2017 roku na tere nie gminy Klwów w ramach zadania „Poprawa infrastruktury trans-portowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów”. Umowa z wykonawcą inwestycji, Przedsiębiorstwem Producyjno - Usługowo - Handlowym INTERBUD Sp. z o.o. z Rado-mia, została podpisana 5 września 2016 r.
Przebudowa dróg będzie realizowana przy udziale środków unijnych w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wyniesie 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych. Umowa z Województwem Mazowieckim na udzielenie wsparcia finansowego została podpisana 28 lipca 2016 r.
Gmina Klwów długo czekała na taką szansę i nie mogła jej zmarnować. W zakresie złożonego do Urzędu Marszałkowskie-go w Warszawie wniosku o dofinansowanie znalazły się wszystkie odcinki dróg z terenu gminy wymagające gruntownej przebudowy. I tak możemy wyliczyć przebudowę drogi gminnej w miejscowości: Klwów - Głuszyna - Kłudno - Podczasza Wola (przez tzw. Kirkut), Sadach Kolonii, 4 odcinki w Sulgostowie, 2 odcinki w Przystałowicach Dużych, 2 odcinki w Głuszynie po-nadto w Kłudnie, Klwowie, Borowej Woli, Ligęzowie, Podczaszej Woli, Klwowskiej Woli oraz Ulowie. Długość wszystkich dróg przewidzianych do przebudowy wynosi 9860 mb. Dla większego zobrazowania skali przedsięwzięcia, bez udziału dofinasowania, tylko za środki własne, Gmina potrzebowałaby 20 lat aby zrealizować zakres projektu - podaje przykład Wójt Gminy Klwów Piotr Papis.
Oprócz nowych nawierzchni z betonu asfaltowego i utwardzenia poboczy, zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa w Głuszynie oraz chodniki w miejscowościach Klwowska Wola, Głuszyna oraz Kłudno.
Realizacja projektu, to przede wszystkim szansa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Klwów, ale też poprawa układu komunikacyjnego, czyli dostępności do głównych szlaków transportowych. Głównym celem realizacji całego projektu jest bardzo pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Gminy Klwów. Jako cel nadrzędny w/w przedsięwzięcia przyjęto poprawę konkurencyjności produkcji papryki w naszej gminie i chęć podejmowania przez mieszkańców aktywności gospodarczej. Szansą na stworzenie miejsc pracy jest stworze-nie warunków przyciągających napływ kapitału inwestycyjnego, co jest możliwe w wyniku realizacji planowanej inwestycji prze-budowy dróg, która ułatwi nie tylko dojazd mieszkańcom do własnych posesji, ale również obszarów istotnych z punktu widzenia gospodarczego i administracyjnego. Ważne jest także zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii oraz stworzenie możliwości objazdu w przypadku zdarzeń losowych.

WYPOCZYNEK DZIECI

Samorząd gminy pomaga w organizacji wypoczynku letniego dla uczniów. Z kolonii nad morzem, czy w górach mogą korzystać wszystkie chętne dzieci z całej gminy. Każdego roku są organizowane wyjazdy albo na letnie kolonie, albo na zimowiska. Dzieci i młodzież ponoszą symboliczną odpłatność za wypoczynek. Były już wyjazdy dzieci na Mazury, w Tatry, a także do Bułgarii. W tym roku dzieci i młodzież z gminy wypoczywała w Jastrzębiej Górze.

MINI SIŁOWNIA
Mini siłownia powstanie przy Hali Sportowej w Klwowie. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt sportowy niezbędny do ćwiczeń m.in. rowerki stacjonarne, steppery, ławka do brzuszków.
Projekt ten powstał z głębokiej potrzeby mieszkańców, którzy stawiają na zdrowy tryb życia. Pomysł został przedyskutowany z mieszkańcami nie tylko na zebraniach druhów OSP, czy Gminnego Klubu Sportowego, ale również podczas zebrań wiejskich. Zrealizowanie zaplanowanej operacji zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności rekreacyjnej. W prace remontowe przy projekcie zaangażowali się druhowie strażacy z OSP Klwów, członkinie Stowarzyszenia „Babska Rzeczpospolita Klwów”, sportowcy z Gminnego Klubu Sportowego „ZORZA KLWÓW” i młodzież.

ALTANA NA KOPCU

Po oczyszczeniu i powiększeniu zbiornika w Klwowie, przylegający do niego teren zyskał nowe oblicze. Pojawiła się piękna, duża altana wraz z przestronnym miejscem grillowym. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, jak też głównym budowniczym był Łukasz - jeden z druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Klwowie. Altana ta nie powstałaby jednak, gdyby nie ogromne zaangażowanie kilkudziesięciu strażaków jednostki OSP. To oni, cały swój wolny czas poświęcali na prace związane z jej budową, poczynając od transportu i impregnacji drew-na a skończywszy na ułożeniu na dachu gontu i kamiennej posadzki wewnątrz. Nie małą rolę odegrał tutaj sam wójt - Piotr Papis, który wspólnie z druhami zakasał rękawy, pracując fizycznie czy to przy transporcie, czy też przy samej obróbce drewna. Miejsce, gdzie stanęła altana, jest dla rodowitych Klwowiaków miejscem szczególnym, ponieważ kiedyś wznosił się tu dwór „na kopcu” zwany przez miejscowych "Zamkiem na kopcu". Mieszkańcy mogli już to odnowione miejsce dokładnie obejrzeć podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez druhów miejscowej jednostki OSP.
W niedalekiej przyszłości, druhowie strażacy, chcą wyko-nać w tym miejscu nasadzenia drzew i krzewów, i utworzyć boisko do piłki siatkowej, a także doposażyć w małą architekturę. Zgodnym chórem twierdzą iż, altana służyć będzie wszystkim Klwowiakom, jako miejsce spotkań, pikników, wydarzeń kultralno-rekreacyjnych, czy po prostu odpoczynku. Dzięki nietypwemu projektowi ma urozmaicić krajobraz i stać się wizytówką tego zielonego fragmentu ich miejscowości.

Z KORZYŚCIĄ DLA WSZYSTKICH
- Wszystkich mieszkańców, którzy kiedykolwiek zastana-wiali się nad tym, czy warto zamontować na dachach swoich domów chociażby ogniwa fotowoltaiczne bądź solary, gorąco zachęcam do przeczytania naszego artykułu – mówi Piotr Pa-pis- Wójt Gminy Klwów
Samorząd gminy jest mentalnie przygotowany do wdrożenia ekoinnowacji i widać tu wyraźny postęp. Dotychczas gmina za ok. 1,1 mln zł wykonała instalacje fotowoltaiczne. Będą one zasilać w energię domy prywatne oraz budynki publiczne. Na te inwestycje gmina pozyskała 826 tys. zł wsparcia unijnego.
Gmina Klwów otrzymała dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
Operacja pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego po-przez montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Klwów”, której celem jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Klwów, znalazła się w czołówce wniosków zatwierdzonych do realizacji w województwie mazowieckim. Zakres robót obejmo-wał budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klwowie, Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Kłudnie oraz 22 gospodarstwach domowych. Mieszkańcy Gminy zakwalifikowani do udziału w projekcie partycypowali w kosztach poprzez pokrycie wkładu własnego wybudowanych instalacji fotowoltaicznych. Są to z pewnością dobrze zainwestowane pieniądze, ponieważ powinny się zwrócić w okresie około 2-3 lat. Produkowana z energii słonecznej energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

KREOWANIE MARKI KLWÓW
Magazyn gospodarczy VIP po raz kolejny nagrodził Gminę Klwów w kategorii „Samorząd”. Dzięki staraniom Wójta – Piotra Papisa, Gmina pozyskała środki na zadanie związane z podnoszeniem poziomu edukacji dzieci oraz upowszechnianiem edukacji przedszkolnej. Edukacją przedszkolną objętych jest 100% dzieci z terenu Gminy Klwów, a rodzice mogą bez przeszkód pracować zawodowo, przez co zdecydowanie w ostatnich latach zmniejszyło się bezrobocie na terenie Gminy.
W 2009 r. wybudowano stadion sportowy z widownią na 1000 osób, a w roku 2013 profesjonalną halę sportową, z której korzystają nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy Gminy Klwów oraz kompleksowo zmodernizowano obiekty oświatowe.
Wójt dba o swych mieszkańców, ponieważ jak mówi - „dbałość o ludzi jest gwarancją sukcesu”.
Poza tym Wójt Gminy Klwów szeroko działa na rzecz osób: niepełnosprawnych z powiatu przysuskiego, opoczyńskiego i radomskiego poprzez utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Klwowie, gdzie zatrudnionych jest 54 osób nie-pełnosprawnych; wykluczonych społecznie poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Klwowie (w ramach środków z PO KL), umożliwiając tym osobom powrót na rynek pracy tj. po-rady prawne, szkolenia i staże zawodowe.
Działa aktywnie w strukturach strażackich i dba o rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie Klwów, gdzie sam jest strażakiem – ochotnikiem.
Gmina Klwów zajęła 78 miejsce w kraju - a jedyna w regionie radomskim - w przygotowanym przez Rzeczpospolitą rankingu najlepszych polskich samorządów w kategorii gmin wiejskich, które w latach 2006 - 2015 pozyskały najwięcej środków unijnych na realizację inwestycji


AKTYWNE STOWARZYSZENIA

Same sobie planują wolny czas: przygotowują spotkania, ciekawe zajęcia. Mieszkanki w gminie Klwów działają tak, jak same chcą – a zawsze chcą być przede wszystkim aktywne. W gminie działają takie stowarzyszenia, jak: Babska Rzeczypospolita w Klwowie, Gosposie - Przystałowice Duże, Wystrzałowe Babki – Sulgostów, Planeta Kobiet – Kadź, Kobiety Kreatywne Na Plus – Ulów, Drążnianki – z Drążna.
Stowarzyszenie „Drążnianki”, zapisało w swoim planie działania, że chce tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin, poprzez tworzenie warunków do aktywne-go, opartego na dostępie do informacji i wiedzy życiu zawodowemu i osobistemu oraz na niesieniu pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Promuje też i wspomaga edukację, wyrównuje szans edukacyjnych kobiet.
Z kolei Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Na Plus” wspiera społeczną aktywność kobiet. „Wystrzałowe Babki” z Sulgostowa są organizacją, której misją jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin. Panie z „Planety Kobiet” skupiły się na promocji i wspieraniu rozwoju szeroko pojętej kultury. Stowarzyszenie „Babska Rzeczpospolita Klwów” było jednym z pierwszych w gminie i przecierało szlaki aktywności dla innych mieszkanek.
Stowarzyszenie gospodyń wiejskich „Gosposie” z Przystałowic Dużych, także inicjuje działań na rzecz mieszkańców, a także wspiera wszelkie formy współpracy z samorządem lokalnym. Wspiera także rozwój organizacji pozarządowych i grup obywatelskich ważnych dla społeczności lokalnej.

Wideo