Nowy abonamet RTV. Stawki, zniżki, zwolnienia, kary. Wysokość abonamentu 2019, kto płaci, kto nie płaci, do kogo komornik [18.01.2019]

mko
Abonament RTV 2019. Ile płacić? Stawki abonamentowe 2019. pixabay
Abonament RTV 2019. Zapłacisz w terminie, unikniesz odsetek. Zapłacisz przed terminem - zapłacisz mniej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła stawki abonamentu na 2019 rok. Zapłacisz z góry za więcej, niż jeden miesiąc? Dostaniesz zniżkę.

Nowy abonament RTV 2019 [STAWKI]. Ile trzeba zapłacić?

  • Korzystanie z odbiornika radiowego i odbiornika telewizyjnego - 22,70 zł miesięcznie
  • Korzystanie z odbiornika radiowego - 7 zł miesięcznie

Abonament RTV 2019 zniżki

Jeśli płacisz z góry możesz liczyć na zniżki. Jakie?

Za używanie telewizji i radia:

  • 44,05 zł za dwa miesiące z góry
  • 65,35 zł za trzy miesiące z góry
  • 129,40 zł za sześć miesięcy z góry
  • 245,15 zł za rok z góry

Abonament RTV 2019 KARY

Za niepłacenie abonamentu RTV grożą dotkliwe kary. Jest to trzydziestokrotność opłaty miesięcznej. Kwota kary wynosi 681 złotych.

Według planów rządowych, abonament ma być docelowo kolejnym podatkiem. Ściągany będzie automatycznie. Miało się to rozpocząć już w 2019 roku, wraz ze zmianami w rozliczeniach PIT. Z powodu opóźnień urzędniczych tak się raczej nie stanie. W 2019 abonament RTV zapłacimy więc po staremu.

Abonament RTV 2019 do kogo komornik

Komornik może zgłosić się do osoby która nie zapłaciła abonamentu, a ma zarejestrowany odbiornik. Poczta Polska może też skontrolować, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny. W praktyce jednak nie ma do tego prawa. Takie stanowisko wyraził w 2017 Rzecznik Praw Obywatelskich, a potwierdził je... sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński

Abonament RTV 2019 - zwolnienie

Komu przysługuje zwolnienie z abonamentu RTV?

1) co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2017. 1383) lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016. 2046) lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016. 277)

Dokument uprawniający:
orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego

2) które ukończyły 75 lat Dokument uprawniający: uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL

3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

Dokument uprawniający:
decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

Dokument uprawniający:
decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

4) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)

Dokument uprawniający:
orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry 2

5) niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

Dokument uprawniający:
legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

6) które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS

Dokument uprawniający:
dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury) Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej

7) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016. 1518)

Dokument uprawniający:
decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych Organem właściwym w rozumieniu ww. ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub podmioty przez nich upoważnione.

8) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017. 1769)

Dokument uprawniający:
decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego Świadczeniami pieniężnymi są:  zasiłek stały,  zasiłek okresowy,  zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy,  zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,  pomoc dla rodzin zastępczych,  pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,  świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzecz-pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są:  regionalne ośrodki polityki społecznej,  powiatowe centra pomocy rodzinie,  ośrodki pomocy społecznej,  domy pomocy społecznej,  placówki specjalistycznego poradnictwa,  placówki opiekuńczo-wychowawcze,  ośrodki wsparcia  ośrodki interwencji kryzysowej

9) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017. 1065)

Dokument uprawniający:
zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego

10) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dokument uprawniający:
decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego

11)posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2013. 170, z późn. zm.)

Dokument uprawniający:
decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego

12)otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014. 567)

Dokument uprawniający:
decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej 4

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również:

1) inwalidów wojennych i wojskowych na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2015. 871)

Dokument uprawniający:
książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy

2) kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2016. 1255)

Dokument uprawniający:
legitymacja osoby represjonowanej

3) członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Dokument uprawniający:
dokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym, albo inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym

4) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Dokument uprawniający:
legitymacja osoby represjonowanej

5) członków rodzin pozostałych po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Dokument uprawniający:
dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny

6) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. 2014. 1373, z późn. zm.)

Dokument uprawniający:
zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orzeczenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

7) osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2011 r. Nr 205, poz. 1203)

Dokument uprawniający:
legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez:  Ministra Obrony Narodowej – odniesieniu do żołnierzy,  ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy,  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zaświadczenie właściwego organu emerytalno-rentowego potwierdzające pobieranie renty inwalidzkiej z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

ZOBACZ TEŻ: Abonament RTV

ZOBACZ TAKŻE: FLESZ. Jedziesz na ferie? Niewiedza może Cię drogo kosztować

Źródło:vivi24

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3