MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin programu edukacyjnego „Matura Próbna z Echem Dnia 2024”

Redakcja Polska Press
Redakcja Polska Press

Art. 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i zwroty należy rozumieć w poniżej wskazany sposób:

1. Regulamin (zwany dalej: “Regulaminem”) - określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie edukacyjnym pod nazwą „Matura Próbna z Echem Dnia 2024”. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Oddziału Organizatora, wydawcy Echa Dnia w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 4 oraz na stronie echodnia.eu/maturaprobna

2. Matura próbna (zwana dalej: “Maturą próbną” lub “Maturą”) – program edukacyjny, którego głównym celem jest wspieranie nauczycieli w weryfikacji przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język angielski i matematyka, mający formę Testu wiedzy.

3. Test wiedzy (zwany dalej: “Testem”) – zestaw pytań przygotowanych na arkuszach pytań, do którego odpowiedzi zawarte są w Arkuszu odpowiedzi, obejmujący zakresem wiedzę sprawdzaną egzaminem maturalnym.

4. Arkusz odpowiedzi – zestaw odpowiedzi, stanowiący klucz do rozwiązania Testu.

5. Organizator – Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

6. Matura organizowana jest lokalnie przez Oddział w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

7. Szkoła – podmiot widniejący w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, mający swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego, regionu radomskiego i północnego podkarpacia uprawniona do przeprowadzania w roku szkolnym 2023/2024 egzaminu maturalnego w rozumieniu art. 3 pkt 21c ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.).

8. Formularz zgłoszeniowy – formularz narzędzia Webankieta dostępny w serwisie echodnia.eu pod adresem echodnia.eu/maturaprobna

9. Uczestnik – Szkoła, która zgłosiła się do udziału w Maturze próbnej zgodnie z Art. 2. pkt 2, 3 i 4 Regulaminu.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Maturze

1. Udział w Maturze próbnej jest bezpłatny.

2. W Maturze próbnej mogą wziąć udział Szkoły, po wypełnieniu i zatwierdzeniu Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie w Serwisie do dnia 29.02.2024r.

3. W Formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt. 2, obowiązkowo należy podać następujące dane:

a. dane szkoły (nazwa i adres);

b. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia – Dyrektora Szkoły;

c. numer telefonu Dyrektora szkoły (nieobowiązkowo)

d. służbowy adres e-mail Dyrektora Szkoły;

e. wybrany przedmiot (spośród dostępnych opcji Formularza zgłoszeniowego);

f. liczby uczniów biorących udział w Teście.

4. Osoba dokonująca zgłoszenia w imieniu Szkoły jest zobowiązana do:

akceptacji niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego zasad.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Matury

1. Matura próbna prowadzona jest przez Organizatora w okresie od 05.03.2024 r. do 07.03.2024 r.

2. Za przygotowanie treści Testu i dostarczenie go Uczestnikowi odpowiedzialny jest Organizator.

3. Test przewidziany jest dla uczniów klas, które w roku szkolnym 2023/2024 są klasami maturalnymi w podmiocie prowadzonym przez Uczestnika.

4. Organizator dostarczy Uczestnikowi Test do wybranego przez Uczestnika przedmiotu lub przedmiotów w postaci arkuszy pytań w formie pliku elektronicznego na adres

e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym nie później niż na 2 dni robocze przed terminem wskazanym w pkt. 6 poniżej.

5. Za organizację, w tym druk arkuszy pytań i przeprowadzenie oraz sprawdzenie Testu odpowiedzialna jest Szkoła.

6. Organizator określa poniższe terminy Testów:

a. język polski 05.03.2024 r.

b. matematyka 06.03.2024 r.

c. język angielski 07.03.2024 r.

7. Organizator dostarczy Uczestnikowi Arkusz odpowiedzi do Test w terminach wskazanych w pkt. 6., jednak nie wcześniej niż przed zakończeniem trwania Testu.

8. Uczestnik zobowiązany jest do nieudostępniania Testu, żadnej jego części, jak i Arkusza odpowiedzi osobom lub podmiotom trzecim.

Art. 4 Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Programem edukacyjnym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja Echa Dnia, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art.5 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach programu edukacyjnego w załączniku do niniejszego Regulaminu. Załącznik do Regulaminu programu edukacyjnego pod nazwą „Matura Próbna z Echem Dnia 2024”.

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie programu edukacyjnego pod nazwą” Matura Próbna z Echem Dnia 2024” (dalej jako: „Program edukacyjny”), co obejmuje również obsługę skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta umowa (o treści regulaminu Programu edukacyjnego), którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu.

W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Programem edukacyjnym, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Źródło pozyskania danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w momencie, gdy dokonujesz zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub składasz reklamację.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wskazanych poniżej, tj. w przypadku osób dokonujących zgłoszenia do programu edukacyjnego (dyrektora szkoły): imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu. W przypadku osób składających reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu/adres e-mail, jeżeli zgłaszający reklamację poda takie informacje.

5. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych, w celach, o których mowa w pkt 4 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może nam uniemożliwić realizację określonych celów przetwarzania.

Udział w Programie edukacyjnym, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Programu edukacyjnego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych).

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Programu edukacyjnego i jego przeprowadzenia, przetwarzamy przez okres trwania Programu edukacyjnego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Programie edukacyjnym oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Programu edukacyjnego). Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany.

W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Programie edukacyjnym, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez tzw. okres przedawnienia podatkowego, który wynika z przepisów prawa.

Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Programu edukacyjnego (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia, Rankingu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników Programu edukacyjnego, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu edukacyjnego, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

7. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

§ podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z naszą działalnością oraz organizowanym Programem edukacyjnym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet (Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna), dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług SMS Premium (Digital Virgo S.A.), dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;

§ podmiotom wspierającym nas w organizacji Programu edukacyjnego w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK

Orlen – gdy będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-obsługowych).

8. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, co może mieć miejsce w szczególności w przypadku korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.

W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10. Pouczenie o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Twoje prawa to:

a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

e. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f. Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Punkt kontaktowy

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 10 powyżej.

Kontakt z nami możliwy jest: 1. drogą mailową na adres: [email protected]

2. pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Programu edukacyjnego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Program edukacyjny, imię i nazwisko osoby, nazwę szkoły której zgłoszenie dotyczy.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

12. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zamieszki przez pokaz Louis Vuitton

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie