Regulamin plebiscytu pod nazwą „Rolnik Roku”

Redakcja
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Rolnik Roku” edycja 2017 zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Plebiscyt organizowany jest przez Wydawcę „Echo Dnia” przy współorganizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Partnerami konkursu są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział regionalny w Kielcach, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Państwowa Inspekcji Pracy w Kielcach, Świętokrzyski Związek Hodowców Bydła, Świętokrzyski Inspektorat Weterynarii, Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”.
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Rolnik Roku”.
3.Plebiscyt ma na celu promocję działalności rolników w województwie świętokrzyskim. Zadaniem plebiscytu jest prezentacja tych rolników, którzy przestrzegają zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, dbają o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska, osiągają sukcesy na rynku, swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 18.08.2017 r. do dnia 31.11.2017 r.
5.Organizator powołuje komisję plebiscytową, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu: Anna Kupisz – Dyrektor marketingu, Katarzyna Pakuła – specjalista ds. marketingu, Marzena Ślusarz – dziennikarz.
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie echodnia.eu.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w plebiscycie może być rolnik działający na obszarze województwa świętokrzyskiego.
2.Zgłoszenie kandydatów może dokonać podmiot o którym mowa w pkt 1 jak również czytelnicy mający pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instytucje, osoby prawne.
3.W przypadku zgłoszenia przez inny podmiot aniżeli określony w pkt 1 kandydatowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu co do jego uczestnictwa w plebiscycie. W takim przypadku kandydatura jest niezwłocznie usuwana z listy kandydatów.
4.Czas zgłaszania kandydatów, za pomocą webankiety oraz ankiet zgłoszeniowych zamieszczonych na portalu strefaagro.echodnia.eu do 18.09.2017
5.Zgłoszenia można dokonać:
a.drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.echodnia.eu. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do dnia 18.09.2017 roku.
b.Za pomocą ankiet zgłoszeniowych. Prawidłowo wypełnioną ankietę wraz z załącznikami: zdjęciami. wraz ze zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
Zgłoszenie winno zawierać:
1) Imię i nazwisko/dane kandydata
2) Imię i nazwisko zgłaszającego
3) Zdjęcie kandydata/kandydatów wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodą na jego nieodpłatne wykorzystanie w celu i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
4) Zgodą na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku/wizerunków kandydata/kandydatów w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem

Zgoda jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody spółce Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu jak i umieszczenia wizerunku w gazecie codziennej Echo Dnia, dodatku do gazety oraz jego wykorzystania i rozpowszechniania. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach „Echo Dnia” oraz na łamach portalu internetowego echodnia.eu. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na adres e-mail: Internet@echodnia.eu do godz. 23:59 w dniu 18.09.2017 r.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem zgodności z regulaminem.
7.Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie zamieszczona w specjalnym dodatku prezentującym nominowanych wydanym w dniu 26 września 2017 roku oraz na portalu echodnia.eu
8.W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania określone niniejszym regulaminem, również zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego echodnia.eu, posiadający ważne konto w tym serwisie z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
9.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 9.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1.W dniu 26 września 2017 na stronie internetowej echodnia.eu oraz w specjalnym dodatku zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w plebiscycie.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Echu Dnia” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 26 września 2017 roku do 20 października 2017 do godziny 20:59:59 na następujących warunkach.:
a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks podany w dodatku oraz na portalu www.echodnia.eu po kropce wpisując numer wybranego kandydata,
b.w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
c.koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT,
d.uczestnik Plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów,
e.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
f.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
g.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2.O zwycięstwie decydują po połowie głosy oddawane przez czytelników oraz głosy Kapituły. Laureatów tytułu Rolnik Roku 2017 w klasyfikacjach wojewódzkich i powiatowych, wybierzemy w oparciu o głosy Kapituły oraz głosy czytelników oddawane za pomocą smsów.

3.Głosy Kapituły i czytelników oddawane za pośrednictwe sms-ów będą jednakowo ważne, zliczone w systemie pół na pół. Głosy oddane przez jury zostaną przeliczone na punkty w zależności od ilości kandydatów. Na przykład: jeśli w konkursie weźmie udział 100 kandydatów, ten, który zdobędzie od jury maksymalną liczbę głosów otrzyma 100 punktów, kandydat z drugiego miejsca – 99, z trzeciego – 98, itd, z ostatniego 1 punkt. Według tej samej zasady będą przeliczane punkty z głosowania czytelników odbywającego się za pomocą sms-ów. Kandydaci, którzy zdobędą najwyższą sumę punktów z obu głosowań zajmą równoważne pierwsze miejsca w plebiscycie Na Rolnika Roku 2017, z drugą ilością punktów zdobędą II miejsca, a z trzecią ilością punktów zdobędą III miejsca. W przypadku jednakowej ilości punktów decydujący głos należy do Kapituły.

W skład Kapituły będą wchodzili:
- Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
- Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski
- Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
-Marzena Ślusarz – dziennikarka Echa Dnia,
-Redaktor Naczelny Echa Dnia – Stanisław Wróbel,
- przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
przedstawiciele instytucji rolniczych w tym:
- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział regionalny w Kielcach,
-Agencji Rynku Rolnego,
-Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach,
-Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
-Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
-Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
-Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach
- Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
- Świętokrzyski Związek Hodowców Bydła

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 3 listopada 2017 roku w Targach Kielce podczas gali finałowej plebiscytu Rolnik Roku 2017. Na stronie internetowej www.echodnia.eu. wyniki zostaną zamieszczone w dniu 3 listopada 2017 roku, natomiast na łamach gazety „Echo Dnia” ogłoszenie nastąpi 6 listopada 2017 roku.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Wybieramy 10 rolników w województwie świętokrzyskim. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. W każdym z powiatów nagrodzimy 1 rolnika.
2.Nagrody w województwie
1 miejsce: dyplom, maszyna od firmy Dziekan MAMUT LUX wartości 10500 złotych
2 miejsce: dyplom, wycieczka do Paryża wartości 4200 złotych(bądź voucher do biura podróży ITAKA o tej samej kwocie) od firmy Kisiel
3 miejsce: dyplom, talon na wapno od firmy Raf-Pol wartości 2500 złotych
4-10 miejsce: dyplom
3.Nagrody w powiecie:
1 miejsce: dyplom

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie