Trwa awantura o władzę w powiecie koneckim. Jest list dwóch radnych

s
Na zdjęciu Damian Rozmus i Paweł Pękala
Na zdjęciu Damian Rozmus i Paweł Pękala
Nie milkną echa piątkowych wyborów władz powiatu koneckiego. Przypomnijmy, że podczas pierwszej sesji złamana została zawarta wcześniej umowa koalicyjna a starostami zostali tak jak w kilku poprzednich kadencjach Andrzej Lenart i Bogdan Soboń. To wywołało wojnę, która może trwać całą kadencję. W poniedziałek w dość kuriozalnym liście ze swoich decyzji tłumaczą się dwaj radni Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego - Paweł Pękala i Damian Rozmus, którzy zdecydowali o zerwaniu zawartej wcześniej koalicji.

Przypomnijmy, że w piątek 23 listopada podczas pierwszej sesji nowej Rady Powiatu na starostę koneckiego wybrano Andrzeja Lenarta z Prawa i Sprawiedliwości, wicestarostą został Bogdan Soboń z Polskiego Stronnictwa Ludowego, członkiem zarządu Damian Rozmus z komitetu Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego. Przewodniczącą Rady Powiatu została Dorota Duda z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Taki wynik oznacza, że w ostatniej chwili przed pierwszą sesją powstała nowa koalicja. W jej skład weszło - 5 radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego; 2 radnych wybranych z list z Prawa i Sprawiedliwości - Andrzej Lenart i Jarosław Lasota; 2 radnych Samorządnych Ziemi Koneckiej oraz... 2 z 3 radnych Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego ( Paweł Pękala i Damian Rozmus). W sumie 11 na 21 radnych.

Taka koalicja zaskoczyła wszystkich, bowiem Michał Pękala - inicjator powołania Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego był jednym z liderów powstania koalicji, która miała odsunąć od władzy Polskie Stronnictwo Ludowe. Wielokrotnie to zresztą publicznie podkreślał.

Przypomnijmy, że zaraz po wyborach, w sobotę 27 października podpisana została umowa koalicyjna miedzy Prawem i Sprawiedliwością, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Kreatywną Jednością Powiatu Koneckiego. W kolejnych dniach zaprotestowało przeciwko takiemu układowi władzy dwóch działaczy Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Lenart i Jarosław Lasota - zawarta koalicja mimo to miała zachować większość 11 mandatów do 10. Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz związani z wicestarostą Andrzejem Lenartem działacze Prawa i Sprawiedliwości robili jednak wszystko, by nie stracić sprawowanej przez 12 lat władzy. I to im się udało, nastąpiła tylko kolejne zamiana foteli starosty i wicestarosty. Bogdan Soboń i Andrzej Lenart już kilka razy na zmiane pełnili te stanowiska.

W poniedziałek dwaj radni Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego Paweł Pękala i Damian Rozmus wystosowali oświadczenie, którego obszerne fragmenty cytujemy.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Koneckiego !

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas I sesji Rady Powiatu
w Końskich w dniu 23 listopada 2018 roku oraz w nawiązaniu do informacji
pojawiających się w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych
próbujących dyskredytować w opinii publicznej radnych Kreatywnej Jedności Powiatu
Koneckiego my to jest Damian Rozmus i Paweł Pękala jako radni Rady Powiatu w Końskich
w kadencji 2018 – 2023, dotychczas nie zabieraliśmy jakiegokolwiek głosu
wyjaśniającego w myśl zasady, że tylko winny się tłumaczy.

Jednakże po fali krytyki, hejtu, negatywnych komentarzach wywołanych
nieprawdziwymi informacjami o złamaniu umowy koalicyjnej w zamian za otrzymanie
stanowisk, stanowczo temu zaprzeczamy i czujemy się wręcz zobowiązani wyjaśnić
osobom, które dotychczas obdarzyły nas zaufaniem społecznym, od jakich prawdziwych
okoliczności uwarunkowane były podjęte przez nas finalne decyzje podczas w/w
posiedzenia sesyjnego Rady Powiatu w Końskich, przedstawiając poniżej rzetelne
fakty w przedmiotowej sprawie.

W dniu 27 października 2018 roku w obecności jedenastu radnych powiatowych
elektów zawarta została umowa koalicyjna dotycząca współdziałania w Radzie Powiatu
w Końskich pomiędzy przedstawicielami komitetów: Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu
Lewicy Demokratycznej oraz Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego ustalająca
jedynie ogólny podział funkcji i zadań w Zarządzie Powiatu, gwarantujący
współdecydowanie o kierunkach rozwoju Powiatu zgodnie z założeniami programów
wyborczych dla każdego z komitetów (PiS – Starosta Grzegorz Piec,
SLD – Wicestarosta Wiesław Skowron, Kreatywna Jedność – etatowy członek Zarządu
Powiatu bez wskazania konkretnej osoby). SLD zaproponowało kandydaturę Wiesława
Skowrona na wicestarostę, mimo iż w naszym przekonaniu, odpowiedzialność
za zarządzanie Powiatem powierzona być powinna innej osobie to jest liderowi ugrupowania.
Dla dobra koalicji uszanowaliśmy powyższą decyzję partnera koalicyjnego.
Szef struktur powiatowych PiS Grzegorz Piec na tym samym spotkaniu
koalicjantów, zapewniał wszystkich o tym, że z pobudek tylko i wyłącznie osobistych,
nieobecny na spotkaniu był Andrzej Marek Lenart oraz Jarosław Lasota,
podkreślając, że pomimo nieobecności zdecydowanie popierają zawiązanie koalicji
liczącej łącznie 13 radnych. Przekazana informacja szybko jednak okazała się wierutnym
kłamstwem, ponieważ dwaj wskazani radni nigdy nie zamierzali zawiązywać koalicyjnej
współpracy z SLD, co zostało potwierdzone w skierowanym przez nich liście do prezesa
swojej partii, w treści którego wskazali: „to porozumienie zostało podpisane bez naszej wiedzy i za naszymi
plecami”.

Dwa dni później wystąpiła następna okoliczność, która dała po raz kolejny
podstawy do dalszych wątpliwości wobec naszych „koalicjantów”, a mianowicie centrala
SLD wydała oświadczenie, że nie zgadza się na zawiązane porozumienie na szczeblu
Powiatu Koneckiego przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej z radnymi Prawa
i Sprawiedliwości. W tym przypadku również byliśmy zapewniani o całkowitej akceptacji
proponowanego kierunku koalicji. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty tymczasem
podkreślił, że „nie ma takiej możliwości żeby łamać zasady, łamać wiarygodność,
by współpracować z PiS – em na jakimkolwiek poziomie”. Oba więc kluby zarówno
PiS, jak również SLD już wówczas nie były szczere w swoich deklaracjach w stosunku
do pozostałych „koalicjantów”, a to właśnie szczerość stanowić powinna podstawę
zawierania jakichkolwiek umów partnerskich.

Przez prawie miesiąc dochodziło do różnego rodzaju spotkań przedstawicieli
szefów klubów PiS i SLD z wykluczeniem naszego przedstawiciela, podczas których,
jak się później okazało, zamiast ustalać wspólny plan i kierunki rozwoju Powiatu,
prowadzono targowicę pracy, dzielenie „łupów” i rozdawnictwo etatów bez
uwzględnienia jakiegokolwiek przygotowania merytorycznego, a jedynie
z uwzględnieniem linii partyjnej, w efekcie których powstał skład Zarządu sprzeczny
z umową koalicyjną. W dniu 20 listopada br. na portalu tkn.24 opublikowano artykuł zatytułowany:
„Kto będzie rządził powiatem? W piątek decydująca sesja”
którego założenia należy naszym zdaniem przytoczyć, albowiem obrazują ustalony podczas tych spotkań kierunek dążeń
naszych „koalicjantów”:
Starosta: Grzegorz Piec (PiS)
Wicestarosta: Wiesław Skowron (dotychczas SLD)
Członkowie Zarządu: Jarosław Staciwa (bez mandatu radnego, PiS) – etatowy;
Marcin Latański (bez mandatu radnego, dotychczas SLD) – etatowy;
Danuta Leśniewicz (radna, PiS) – nieetatowy
Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego: Wojciech Owczarek
(radny, dotychczas SLD)
Pierwszy wiceprzewodniczący Rady Powiatu Koneckiego: Damian Rozmus
(Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego)
Drugi wiceprzewodniczący Rady Powiatu Koneckiego: Łukasz Kubka / Lilla Brożyna
(radni, oboje PiS).
Bez naszej wiedzy i jakiejkolwiek zgody, szefowie klubów pozostałych
„koalicjantów” zdecydowali samodzielnie o rozszerzeniu składu Zarządu i obsadzeniu
stanowisk dwoma osobami z zewnątrz, spoza grona radnych Rady Powiatu, co byłoby
dowodem braku kompetencji i merytorycznego nieprzygotowania zaproponowanego
podstawowego składu Zarządu Powiatu. Wiesław Skowron poinformował nas, że po
ustaleniach z radnymi PiS już na I sesji Rady Powiatu, w dodatkowym punkcie projektu
porządku obrad, zamierza jako radny senior poddać pod głosowanie propozycję zmiany
Statutu Powiatu Koneckiego poprzez zwiększenie składu liczebnego Zarządu Powiatu
(aktualnie w skład którego wchodzi: starosta, wicestarosta, jeden etatowy i jeden
nieetatowy członek Zarządu) o nowe osoby, co wywołało definitywny nasz sprzeciw.

Tym samym „koalicjanci” udowodnili swoją pazerność na stołki, przez nas
nieakceptowalną. Jest to o tyle dziwne, że Robert Plech będąc radnym powiatowym
w latach 2010 – 2014 najgłośniej oponował za wprowadzeniem do Zarządu Powiatu
osoby spoza Rady Powiatu, o czym wówczas rozpisywała się lokalna prasa (
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/radni-chca-odwolania-starosty-bogdana-sobonia-izarzadu-powiatu-koneckiego/ar/8355654).
Tymczasem nagle teraz, widząc perspektywę
przejęcia władzy, wyrażają już pełną zgodę i aprobatę na rozszerzenie składu osobowego
Zarządu Powiatu, generującego przecież dodatkowe koszty osobowe w perspektywie
istniejących problemów finansowych Powiatu Koneckiego. Koalicjanci zaplanowali
wprowadzenie spoza Rady do Zarządu Powiatu dwie nowe osoby nie widząc już w tym
nic złego, wykluczając tym samym przedstawiciela Kreatywnej Jedności z jakiejkolwiek
decyzyjności o rozwoju i kierunkach działań Powiatu, a blokując tym samym możliwość
wywiązania się przez nas z obietnicy danej wyborcom o polepszeniu
sytuacji społeczno – gospodarczej naszej Małej Ojczyzny.

Czara goryczy przelała się jednak w przeddzień I sesji Rady Powiatu. Dokładnie
dnia 22 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Radoszycach, podczas której
obecni byli przedstawiciele klubów naszych „koalicjantów” między innymi Robert Plech – SLD
informując wtedy o ustalonych bez nas zmianach umowy koalicyjnej oraz przedstawiciele
PiS, w tym Jarosław Staciwa – radny Rady Miejskiej w Radoszycach i jednocześnie
niedoszły zaplanowany członek Zarządu Powiatu Koneckiego spoza Rady Powiatu
w Końskich, który publicznie podczas sesji wraz z innymi radnymi z PiS wyraźnie stanął
w opozycji „zdradzając” tym samym partnera koalicjanta – Burmistrza Miasta i Gminy
Radoszyce Michała Pękalę – inicjatora utworzenia Kreatywnej Jedności Powiatu
Koneckiego. Te wydarzenia, których również byliśmy świadkami, udowodniły nam
prawdziwość intencji naszych „przyjaciół” koalicjantów. Wobec zaistniałej sytuacji, tego
samego dnia, tuż po sesji w Radoszycach, wobec braku jakiegokolwiek partnerskiego
traktowania, a wręcz zignorowania zapisów umowy koalicyjnej o współpracy,
poinformowaliśmy Burmistrza p. Michała Pękalę, a następnie koalicjanta w osobie
przedstawiciela z listy SLD o naszym definitywnym sprzeciwie i zupełnym braku chęci
dalszej współpracy z nieszczerymi w swych zamiarach partnerami.
W dalszym ciągu staliśmy na stanowisku, że w zarządzaniu samorządem
powiatowym konieczne jest podjęcie działań mających na celu poszanowanie oczekiwań
usprawnień w poszczególnych obszarach zadań zgłaszanych bezpośrednio do nas przez
Mieszkańców Powiatu Koneckiego. Jednak, aby dojść do wiążących decyzji
merytorycznych potrzeba konstruktywnego dialogu, a nie indywidualnych
ambicjonalnych dążeń. Dialog o partnerskim charakterze przeprowadziliśmy jeszcze tego
samego dnia z przedstawicielami dotychczas pozostającymi w opozycji tj. radnymi
z PSL, częścią radnych PiS oraz radnymi Samorządnych Ziemi Koneckiej podczas
którego, bez jakiegokolwiek targowania się o stołki udało się nam wspólnie wypracować
niemożliwy do wypracowania przez kilka tygodni z poprzednimi koalicjantami
kompromis, o możliwych do wdrożenia zmianach, o możliwości współdecydowania
o kierunkach rozwoju naszego powiatu, który stał się naszym obowiązkiem z chwilą
otrzymania silnych mandatów zaufania społecznego.

Nieprawdą jest stwierdzenie, że chodziło nam o jakiekolwiek partykularne
korzyści, gdyż funkcja Członka Zarządu Powiatu Koneckiego, którą powierzono
Damianowi Rozmusowi, dzięki której Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego ma realny
wpływ na współdecydowanie o rozwoju naszego Powiatu, była również zagwarantowana
w pierwotnej umowie koalicyjnej, natomiast faktyczna próba politycznej korupcji,
co miało miejsce podczas trwania I sesji Rady Powiatu, o której informuje również portal
TKN24, poprzez zaproponowanie w ostatniej chwili stanowiska wicestarosty, w zamian
za głos, została przez Damiana Rozmusa odrzucona. Ogromnie niepokojące jest zatem, że
osoba próbująca w ten sposób wywierać nacisk na decyzyjność, w mediach publicznie
oskarża nas o korupcję polityczną. Ponadto w ostatniej chwili, przedstawiciele byłych
koalicjantów poinformowali nas o ewentualnej rezygnacji z rozszerzenia składu Zarządu
o osoby spoza Rady, co w naszej ocenie nie było już wiarygodne, a jedynie stanowiło
ostatnią próbę przejęcia władzy w Powiecie dla swoich korzyści.

W naszym odczuciu, zmiana jaką udałoby się wprowadzić pierwotnemu układowi
koalicyjnemu, polegałaby jedynie na zmianach kadrowych, zazwyczaj nieprzemyślanych,
gdzie najważniejsze funkcje przydzielane byłyby z politycznego rozdania bez względu
na przygotowanie merytoryczne, co w konsekwencji doprowadziłoby do prawdziwej
destabilizacji funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Końskich i powiatowych
jednostek organizacyjnych. To nie byłaby ta zmiana, o którą walczyliśmy w wyborach
samorządowych dnia 21 października 2018 r. odczuwalna dla Mieszkańców Powiatu
Koneckiego, lecz jedynie dla indywidualnie zadowolonych jednostek. Bylibyśmy,
co istotne, marginalizowani, odsunięci od jakiejkolwiek najmniejszej nawet formy
współuczestnictwa w procesie kształtowania kierunków rozwoju Powiatu,
którą obiecaliśmy naszym licznym wyborcom.

W obecnej zaś sytuacji istnieje rzeczywista szansa na rozwój
społeczno – gospodarczy, na który Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego ma realny
wpływ. Zapewniamy wszystkich mieszkańców Powiatu, że dołożymy wszelkich starań
aby tego dokonać, a o wszelkich zmianach funkcjonowania zarówno Starostwa
Powiatowego, jak i kierunkach rozwoju Powiatu będziemy na bieżąco i szczegółowo
informować opinię publiczną.

Kilka tygodni trwania w pierwotnej „koalicji” było prawdziwą próbą
potencjalnego „współzarządzania” Powiatem Koneckim i dała nam niepowtarzalną szansę
zaobserwowania braku poszanowania podstawowych wartości, łączenie z manipulacjami
i brakiem szczerości ze strony byłych już koalicjantów, których przedstawicieli
zachęcamy do głębokiej refleksji nad istotą złożonej roty ślubowania i do działania przede
wszystkim na rzecz lokalnej społeczności. Naszych byłych koalicjantów prosimy
o uderzenie się w pierś i dogłębne przeanalizowanie toku swojego postępowania
w procesie „partnerskiego” tworzenia koalicji. Łatwo jest bowiem zrzucić całą
odpowiedzialność na kogoś innego, nie widząc jednocześnie winy u siebie, co obecnie jest
praktykowane przez byłych koalicjantów.

Mając odwagę wskazać, że wobec przytoczonych w oświadczeniu okoliczności
zawarta pierwotnie umowa koalicyjna straciła swoją ważność, usłyszeliśmy od jednego
z „liderów” nieskutecznej koalicji, że w ramach zemsty, postara się abyśmy byli obiektem
medialnego hejtu, co jest niniejszym czynione. Uważamy jednak, że w Powiecie
Koneckim istnieje wieloaspektowy potencjał o charakterze społeczno – gospodarczo
– sportowo – kulturalnym, który w żaden sposób nie zostałby wykorzystany w kolejnej
kadencji 2018 – 2023 gdybyśmy wyrazili zgodę na przejęcie władzy i zarządzanie
Powiatem przez zupełnie nieprzygotowane merytorycznie do tego osoby. Jednocześnie
zapewniamy, że w obecnej sytuacji postaramy się, aby w sposób optymalny,
najefektywniej jak potrafimy zostać wyrazicielami potrzeb Mieszkańców naszego regionu.
Kończąc, pragniemy prosić każdego z Państwa o autorską ocenę zaistniałej
sytuacji, co może pozwolić na zrozumienie podjętych przez nas podczas I sesji Rady
Powiatu w Końskich decyzji, aby dzięki temu obiektywnie ocenić rzucane pod naszym
adresem bezpodstawne oskarżenia ze strony byłych koalicjantów, których mimo wszystko
zachęcamy do wieloaspektowej współpracy na rzecz rozwoju naszego Powiatu
Koneckiego.
Łączymy wyrazy szacunku
Damian Rozmus wraz z Pawłem Pękalą"

Dlaczego list dwóch radnych wzbudza kontrowersje? Przede wszystkim radni , którzy się pod nim podpisali nie tłumaczą dlaczego nie wzięli pod uwagę zdania trzeciego radnego wybranego z list Kreatywnej Jedności Powiatu Koneckiego - Mariana Domagały.

Nowe ugrupowanie powstało w oparciu o współpracę ekipy Michała Pękali, burmistrza Radoszyc,przez lata związanego z Lewicą i Doroty Łukomskiej, burmistrz Stąporkowa, związanej z prawicą. Sprawą , która ich łączyła - co wielokrotnie deklarowali - było odsunięcie od rządów w powiecie dotychczasowej ekipy - Polskiego Stronnictwa Ludowego i części działaczy Prawa i Sprawiedliwości.

Ostatecznie radny wybrany ze Stąporkowa Marian Domagała pozostał wierny zapowiedziom nowego ugrupowania, a radni z okręgu obejmującego między innymi Radoszyce - Damian Rozmus i Paweł Pękala, czyli z ekipy Michała Pękali zmienili zdanie. To przede wszystkim wywołało oburzenie wielu wyborców , którzy głosowali na określony program , a co innego dostali zaraz po wyborach. Swoje opinie wielokrotnie wyrażali w telefonach do redakcji.

Źródło:vivi24

Wideo

Komentarze 34

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
W dniu 27.11.2018 o 08:31, Wyborca Kreatywnej napisał:

Pękala Paweł to jak się okazuje to malutki, bez jakichkolwiek zasad człowiek. w swoim liście kłamie cały czas podaje jakieś tam bzdury które miałyby usprawiedliwić zdradę. Zdrada zawsze jest zdradą i nieważne jakie są jej powody. Nie nauczył sie jeszcze bycia pożądnym człowiekiem i już się nie nauczy. Zdradził wyborców, mial przewietrzyć starostwo a sam sie do nich zapisał. wmawia luddziom ,że teraz bedzie miał realny wpływ na rządzenie w powiecie , sam sie chyba nie słyszy i nie bardzo wie co mówi. Stoczył się na samo dno i dalej on jak i jego kolega będzie sługą starosty. Szkoda kolego że co inne mówiłeś mi we wrzesniu jak budowaliście Kreatywną a co inne mówisz publicznie dzisiaj tak sie nie robi jesteś poprostu zwykłym oszustem - bo mnie oszukałeś

Zdradził wyborców ?... chyba raczej PIS i Skowrona. Kałuża, to dopiero oszust, który robi salto o 360 stopni zmienia barwy partyjne z Nowoczesnej na PIS dla załatwiania własnych interesików !

W
Wyborca Kreatywnej

Pękala Paweł to jak się okazuje to malutki, bez jakichkolwiek zasad człowiek. w swoim liście kłamie cały czas podaje jakieś tam bzdury które miałyby usprawiedliwić zdradę. Zdrada zawsze jest zdradą i nieważne jakie są jej powody. Nie nauczył sie jeszcze bycia pożądnym człowiekiem i już się nie nauczy. Zdradził wyborców, mial przewietrzyć starostwo a sam sie do nich zapisał. wmawia luddziom ,że teraz bedzie miał realny wpływ na rządzenie w powiecie , sam sie chyba nie słyszy i nie bardzo wie co mówi. Stoczył się na samo dno i dalej on jak i jego kolega będzie sługą starosty. Szkoda kolego że co inne mówiłeś mi we wrzesniu jak budowaliście Kreatywną a co inne mówisz publicznie dzisiaj tak sie nie robi jesteś poprostu zwykłym oszustem - bo mnie oszukałeś

K
Kloc

Na pewno postawi się wójkowii będzie zmieniał

G
Gość

Zmienia im się waga

i
izabela

no to się naczytałam, jak to  pękalawie z kapałowa  mają  uzdrowić powiat,  a  przecież mieli już okazję  i obaj byli już  radnymi, zapomnieliście państwo jak  michał pękala  z obratańskim rozgonili koalicję  w  powiecie bo  michał  chciał być  starostą  ale  obratański był dla  pękali za cwany i  pokazał  michałowi  dupę anie stanowisko starosty- jeśli chodzi o pawła pękalę to  przecież  był radnym w ostatniej  kadencji i  mógł zmieniać coś  w powiecie i co? zapoznajcie się  z protokółami z  całej  kadencji i  zobaczycie ile nazmieniał ja  przestudiowałam  wszystkie  protokóły,

zobaczyłam  coś ciekawego  pan paweł pękala nie zabrał głosu  przez  całą  kadencję a  teraz

będzie zmieniał? obrzydliwa radoszycka  obłuda. jeszcze jedno zdanie o  panu damianie  rozmusie, 

jak czytam jego pomysły to  tracę apetyt i  mam bóle głowy i tracę samopoczucie, takie  to  kosmiczne  bzdury i głupoty jak paplanina  dzieciaka. pan damian  jakoś zapomina  napisać, że starosta  soboń  jest  ponoć jego  wujkiem,  wujek  zmieniał  powiat  chyba  już  ponad  20 lat.

raz jest  starostą następnym  razem  wicestarostą i tak  się  zmieniają  z lenartem ponad 20 lat.

tylko zmian  w  powiecie nie  widać,  słychać  że  jest  coraz  gorzej, tylko im się poprawia.

a  teraz  jak  pan  damian  będzie  z  wujkiem zmieniał  to  dopiero  będą zmiany!!! paranoja, paranoja i jeszcze  raz paranoja  panie  damianie.

G
Gość
W dniu 26.11.2018 o 19:14, Gość napisał:

Prywata. Wszystko dla kasy.Prawda starosto

 


Prywata. Wszystko dla kasy.Prawda starosto

Ten z Gliwic ,niejaki Kałuża ,co dostał olśnienia po wyborach i zapałał miłością do PIS i w "nagrodę" został wicemarszałkiem sejmiku na Śląsku ,to zapewne jest patriotą , no i napewno to nie dla kasy ,chociaż chłop w końcu załatwi sobie problem kredytu we frankach , a o prywacie to już w ogóle nie może być mowy !!!.

G
Gość

Pękala naucz się mówić płynnie ... karierowiczu wiejski

G
Gość

Prywata. Wszystko dla kasy.Prawda starosto

G
Gość

Ludzie piszecie bzdury, Kazdy dba o swoje. Nikt nie pracuje za darmo.A, ze zatrudnia swoich to dlatego, ze ufa im. A powiat kwitnie

G
Gość

Popieram.Emerytura bardzo wazna.Pracowali dla was. 

P
PrawicaRazem
W dniu 26.11.2018 o 17:51, Gość napisał:

 Co to znaczy powiat zostanie odcięty od kasy !,czyżby PIS obraził się na wynik wyborów to byłby dla nich ostatni gwóżdż do trumny 

 

Tekst o odcięciu od kasy to taki straszak. Bardzo medialny. A przecież wybory wygrał PIS, czyż nie? Szczęśliwie że rządzi ten pierwotny - ideologiczny, a nie towarzystwo które nie pamięta czasów założycielskich i które umawia się z lewicą.

E
Ewa
W dniu 26.11.2018 o 15:06, Gość napisał:

Jakoś tak dziwnie ufam i wierze tym radnym, zobaczyli świat polityki od środka

 

Koalicjanci chcieli ich wykiwać a tymczasem oni wykiwali koalicjantów

 

Też tak pomyślałam. A jęki i wyzwiska pod wszystkimi artykułami tylko potwierdzają, że ci dwaj Panowie dobrze zrobili.

G
Gość

Ludzie Oni wasze zdanie maja gdzies

G
Gość

Dla mnie dno to aktualni starostowie Nic nie zrobili w porzednich latach Brak zwyczajnej przyzwoitosci 

G
Gość
W dniu 26.11.2018 o 17:34, Tymek napisał:

To świadczy o wiarygodności radnych z Radoszyc. Negocjują, podpisują i oświadczają że koalicja jest nie zagrożona. Reakcja władz SLD skutkuje wyrzuceniem Plecha i Skowrona z partii ( była umowa). A tu panowie z Radoszyc obrażają się na nieautoryzowane artykuły na TKN. Misiu dostaje pracę za 7000, drugi czeka na stanowisko, a Lenart i Sobon dojadą do emerytury. A powiat zostanie odcięty od kasy. Super "panowie" z Radoszyc. Dziękujemy.

 


To świadczy o wiarygodności radnych z Radoszyc. Negocjują, podpisują i oświadczają że koalicja jest nie zagrożona. Reakcja władz SLD skutkuje wyrzuceniem Plecha i Skowrona z partii ( była umowa). A tu panowie z Radoszyc obrażają się na nieautoryzowane artykuły na TKN. Misiu dostaje pracę za 7000, drugi czeka na stanowisko, a Lenart i Sobon dojadą do emerytury. A powiat zostanie odcięty od kasy. Super "panowie" z Radoszyc. Dziękujemy.

Co to znaczy powiat zostanie odcięty od kasy !,czyżby PIS obraził się na wynik wyborów to byłby dla nich ostatni gwóżdż do trumny

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3